AURA Ochrona Środowiska 2016/05


 • Priorytety ekologiczne środowisk przyrodniczych naszego kraju
  Do priorytetów ekologicznych naszego kraju należy racjonalna gospodarka wodna i prawidłowa struktura użytkowania terenu. Polska, ze swymi zasobami wodnymi, wynoszącymi tyko 4,5 m3/osobę i dobę jest krajem ubogim w wodę. Nie wpływa to dodatnio na rozwój gospodarczy. Niewłaściwa jest również struktura użytkowania powierzchni. W opracowaniu podano, że poprawa zasobów wodnych a także użytkowania terenu powinny być traktowane priorytetowo oraz jak należy postępować, żeby te cele ekologiczne osiągnąć z korzyścią dla środowiska przyrodniczego oraz gospodarczego rozwoju kraju.
 • Monitoring zezwoleń na wycinkę Zielony przyjaciel człowieka
  O tym, że drzewa to nie tylko piękna dekoracja przestrzeni, lecz także interes publiczny, wydawałoby się, że wie większość z nas. Przecież zadrzewienia są ważne nie tylko dla przyrody. A jednak przeprowadzony w ubiegłym roku monitoring wykazał, że urzędnicy zezwolili na usunięcie 96,94 proc. drzew wskazanych we wnioskach o pozwolenie na wycinkę. W upały drzewa uwalniają wodę podczas parowania, obniżając tym samym temperaturę otoczenia nawet o 11 stopni c; oczyszczają powietrze redukując do 75 proc. zapylenia, do 98 proc. azotanów i unieszkodliwiając do 70 proc. metali ciężkich; poprawiają zatem klimat. Do listy zasług trzeba jeszcze dopisać, że zadrzewienia tworzą naturalne ekrany akustyczne, a więc zmniejszają hałas, łagodzą stres, poprawiają jakość życia, a nawet sprawiają, że rosną ceny nieruchomości dzięki temu, że zieleń wzbogaca estetykę otoczenia.
 • Co by tu jeszcze...
  ...a dokładniej: co by tu jeszcze w starym Krakowie, bo o nim mowa, zabudować? Zwłaszcza w centrum miasta zabudowywanie wszelkich enklaw zieleni nabrało w ostatnich latach rozmachu. Można nawet powiedzieć, że jest już za późno, aby je ratować, bo tereny zieleni, także potencjalne, znikały i znikają pod zabudową. Trzeba założyć, że rozwój miasta i tak spowoduje zmniejszenie areałów zieleni poza centrum, ale w śródmieściu, o którym się mówi, że nie jest przewietrzane i jest nękane smogiem, zieleń wymaga szczególnej ochrony i kultywacji.
 • Wyrok Trybunału z 25 czerwca 2015 r. w sprawie niedopełnienia przez Polskę obowiązków informacyjnych, dotyczących postępowania z fluorowymi gazami cieplarnianymi, C-303/14
  Fluorowane gazy cieplarniane wpływają na ocieplenie globalne, w związku z czym ich redukcja ma zapobiegać niebezpiecznemu antropogenicznemu oddziaływaniu na system klimatyczny. Podstawę prawną przeciwdziałania takiemu oddziaływaniu tworzy na płaszczyźnie międzynarodowej Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, podpisana w Rio de Janeiro w 1992 r. i uzupełniona w 1997 r. Protokołem z Kyoto (wszedł w życie 16 lutego 2005 r., wygasł 31 grudnia 2012 r., jednak Unia Europejska i część państw zdecydowały się przedłużyć swoje zobowiązania wynikające z Protokołu). Na mocy tych aktów państwa zobowiązały się do redukcji emisji gazów powodujących efekt cieplarniany.
 • Czy handel jest dobry dla środowiska?
  W artykule stawia się pytanie o rolę handlu w ochronie środowiska. Oficjalne raporty na ten temat konkludują często, iż może ona być zarówno dobra, jak i zła. Wynik zależy od tego, czy transakcje są skutkiem działania kompetentnych podmiotów poddanych odpowiednim wymaganiom ekologicznym. Jeśli tak nie jest, to otwieranie się na wymianę międzynarodową nie musi być korzystne. Skoro zaś w wielu krajach rządy nie realizują interesów społecznych, to handel nie sprzyja ochronie środowiska tak, jak mogłoby się wydawać.