Aura - Ochrona Środowiska 2019/05

 • Inspekcja Ochrony Środowiska jako organ prowadzący czynności procesowe
  Pytanie: Czy prokurator może - na podstawie art. 311 § 2 w związku z art. 312 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego - zlecić Inspekcji Ochrony Środowiska dokonanie czynności określonych w art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, w szczególności zabezpieczenia dowodów, oględzin czy przesłuchania osób, we wszczętym przez siebie śledztwie o przestępstwo z art. 182, art. 183 lub art. 186 Kodeksu karnego? Uczestnicy szkolenia w Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.
 • Wyrok Trybunału z 13 marca 2019 r. w sprawie zaskarżenia przez Polskę dyrektywy o redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych
  Sentencja Skarga zostaje oddalona. Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Węgry, Rumunia oraz Komisja Europejska pokrywają własne koszty. Zarzuty stawiane dyrektywie Rzeczpospolita Polska wnosi do Trybunału, tytułem żądania głównego, o stwierdzenie nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2284 z 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, oraz, tytułem żądania ewentualnego, o stwierdzenie nieważności wskazanej dyrektywy w zakresie dotyczącym ustanowienia krajowych zobowiązań w zakresie redukcji tych emisji na 2030 r. i kolejne lata.
 • Czy studentów ekonomii uczyć ochrony środowiska?
  Odpowiedź jest twierdząca. Oczywiście należy uczyć. Ale zasadnicze pytanie dotyczy tego, jak uczyć? Każdy pewnie się zgodzi z tym, że ochrona środowiska jest bardzo ważnym obszarem podejmowania decyzji ekonomicznych i w związku z tym powinna być analizowana na studiach. Zresztą lektura współczesnych podręczników ekonomii nie pozostawia wątpliwości. W najpopularniejszym chyba podręczniku mikroekonomii autorstwa Variana są całe rozdziały poświęcone w znacznej mierze właśnie ochronie środowiska: efekty zewnętrzne i dobra publiczne. Ale tematyka ta jest też obecna w innych miejscach podręcznika. Np. w części dotyczącej aktywów są podrozdziały dotyczące zasobów naturalnych, a zwłaszcza lasów i ropy naftowej. W części dotyczącej podaży są podrozdziały poświęcone zbywalnym pozwoleniom na emisje i podatkowi węglowemu.
 • Mikrofalowniki w instalacjach fotowoltaicznych
  Falowniki - przetwornice napięcia (przemienniki częstotliwości, falowniki), są używane do zamiany napięcia stałego na napięcie zmienne 230 V lub 400 V. Parametrem charakterystycznym tego urządzenia jest wielkość napięcia i prądu wejściowego (DC), wielkość napięcia i prądu po stronie wyjściowej (AC), moc znamionowa i szczytowa, zakres temperaturowy jego pracy. Efektywność przetwarzania energii przez falownik - definiuje się jako stosunek mocy wyjścia (napięcie przemienne AC), do mocy wejścia - od strony PV, napięcie stałe DC. Straty mocy w przetwornicy wynoszą do ok. 5% (przy pracy w warunkach znamionowych). Moc falowników zawiera się w granicach od kilku watów do setek kilowatów. W praktyce do sieci jednofazowej przyłączane są falowniki do mocy 5 kW, powyżej pracują w układach trójfazowych. Falownik pracujący na sieć wydzieloną (zakładu energetycznego) automatycznie synchronizuje się z siecią, posiada układy elektroniczne odcinające go od sieci w razie zaniku napięcia. Do obliczeń projektowych zakłada się obciążenie znamionowe falownika na poziomie 80% mocy znamionowej baterii fotoogniw. W celu poprawy efektywności pracy falownika instalację fotowoltaiczną projektuje się w ten sposób, aby zasilała ona falownik napięciem w dolnych granicach napięć pracy falownika.
 • „Gdzie płacz i zgrzytanie zębów”…
  Osioł stał nieruchomo. Wsparty na nim Arab, zmęczonym głosem, zachęcał do wypicia szklanki mętnego napoju: Arum, arum! Wokół unosił się zapach mięty i anyżku. Z wysokości kamiennych schodów uzbrojony po zęby żołnierz przyglądał się uważnie przechodniom. Jego pistolet maszynowy, wsparty na udzie, był gotowy do strzału... Taki obraz zapisała nasza kamera, choć pod mur jerozolimski przyszliśmy z całkiem innego powodu. Przywiódł nas tu pomysł na filmowy ekoeksperyment. Chcieliśmy przyjrzeć się nie tyle ludziom, ile ich stopom.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz