• Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. Skala i przyczyny problemu
  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) informuje, że na świecie co roku marnuje się 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia, co stanowi jedną trzecią produkowanej żywności. Globalnie, tracimy około 14% wyprodukowanej żywności na różnych etapach, od zbiorów do sprzedaży detalicznej. Co więcej, z badań wynika, że straty żywności odnotowywane są na każdym etapie handlu oraz konsumpcji, od przetwórstwa, transportu, magazynowania, nieodpowiedniej dystrybucji i sprzedaży, na złych nawykach konsumentów skończywszy. Warto również pamiętać, że gdy dochodzi do utraty żywność lub jej marnotrawstwa, wszystkie zasoby użyte do jej produkcji – w tym woda, gleba, energia, nakłady pracy oraz kapitału obracane są wniwecz. Ponadto składowanie utraconej żywności i odpadów na wysypiskach prowadzi do emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do zmiany klimatu.
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Pozbyć się ołowiu Powszechnie dostępne filtry do wody dość skutecznie wychwytują ołów, który może pochodzić z rur. Jednak nie informują użytkownika o tym, jak wiele szkodliwej substancji wyłapały. Aby ocenić, jak dużo ołowiu znajduje się w wodzie, dotychczas naukowcy musieli pobrać dużą próbkę i zmierzyć poziom substancji. Tymczasem badacze z Uniwersytetu w St. Louis opracowali nową metodę, która pozwala wydobywać ołów bezpośrednio z filtrów, dzięki czemu otrzymywany jest lepszy obraz tego, co wypływa z kranów. Badanie zajmuje mniej niż godzinę. Dotychczas najwięcej problemów dostarczało nie tyle pobranie próbki, co właściwa ocena, jak długo woda miała kontakt ze szkodliwymi substancjami. Pobieranie litrowej próbki nie było dobrym sposobem na ocenę ilości ołowiu w wodzie, dlatego konieczne było znalezienie innego sposobu. Może nim być zebranie ołowiu z filtra, który był używany od dłuższego czasu.
 • Dżdżownice i rozmarzanie Arktyki
  Zmniejszanie się zasięgu lodu morskiego w Arktyce jest jednym z punktów krytycznych dla klimatu Ziemi, który już się uaktywnił. Przyczynia się do tego m.in. spalanie paliw kopalnych, a także docierające z uprzemysłowionej półkuli północnej drobinki sadzy, osadzające się na powierzchni lodu i śniegu, i w efekcie zmniejszające jego albedo. Arktyka w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat może być zupełnie pozbawiona lodu. Stosunkowo nowym zagrożeniem dla Arktyki jest pojawienie się dżdżownic. Wzrost roślin jest uzależniony od azotu, a dżdżownice dostarczają go roślinom, wspomagając ich wzrost. Rośliny wyrastają coraz wyższe, wystają ze śniegu, zmieniają albedo w regionie i przyspieszają topnienie śniegu. Dżdżownice dostają się do Arktyki podobnie jak nasiona roślin, zawleczone przez człowieka. Spalanie paliw kopalnych okazuje się być tylko jednym z wielu zagrożeń dla tej części świata.
 • Opłata za usunięcie drzew w razie samowoli budowlanej
  Pytanie: Jak ma postąpić organ gminy, jeżeli będący osobą fizyczną właściciel nieruchomości usunął drzewo na podstawie zgłoszenia, że usuwa je na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, po czym przed upływem 5 lat rozpoczyna budowę, która ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej bez wystąpienia o pozwolenie na budowę?
 • Pod włos
  Przy barze, na wysokich stołkach, siedzi dwóch facetów. Jeden rudy, drugi łysy. Po dwóch głębszych rudy mówi zaczepnie: – Nie dała bozia włosków, nie dała… Na to łysy: – Owszem, dawała, ale rude i nie wziąłem. Ta anegdota potwierdza relatywizm estetycznej wrażliwości i ważną rolę włosów w życiu, nie tylko zresztą bywalców barów. Niejaki Sadi Sahiba, przyjaciel i powiernik Mahometa, nosił przy sobie trzy włosy Proroka. To był bez wątpienia honor, ale i droga prowadząca wprost do sławy nadwornego fryzjera. Na jego cześć do dziś w tunezyjskim Kairouan – czwartym, najważniejszym mieście islamu po Mekce, Medynie i Jerozolimie - stoi Meczet Cyrulika. Budowla okazała, o surowym, tajemniczym wnętrzu, przyciągająca co roku tysiące turystów. Mój mistrz fryzjerski, wielce szanowny Wojtek W., choć powiernik, nie dba o zaszczyty.
 • Park Narodowy Pirynu
  Dawno temu, w czasach pogańskich, ludzie mieszkający wokół gór nazywanych Perin wierzyli w boga Peruna, władcę jedynych wysokich gór, które znali. Kiedy nastała wiara chrześcijańska, dotychczas wyznawany bóg stopniowo zaczął opuszczać swoje terytorium, aż przeniósł się w niedostępne wysokie miejsca. Zamieszkał tam z siostrą Peruniką, która słynęła z niezwykłej urody i pracowitości. Przez całą zimę tkała płótna, a kiedy nadchodziła wiosna, schodziła wybielać je w wielkim jeziorze. Później rozciągała je na pobliskim szczycie, aby schły. Od tego czasu to miejsce nazwano Panieńskim Dworem.
 • Wyrok Trybunału z 9 lipca 2020 r. w sprawie ochrony rybitwy czarnej w Szlezwiku- -Holsztynie, C–297/19
  Pojęcie „normalnego zarządzania siedliskiem, określonego w kartotekach siedliska lub dokumentach założeniowych bądź uprzednio prowadzonego przez właścicieli lub podmioty gospodarcze”, znajdujące się w akapicie trzecim załącznika I do dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, należy interpretować jako obejmujące, po pierwsze, każdy środek administracji lub organizacji, który mógłby mieć wpływ na chronione gatunki i siedliska przyrodnicze na danym obszarze, wynikający z dokumentów zarządzania przyjętych przez państwa członkowskie na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy PE i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, interpretowanych, w razie potrzeby, przez odniesienie do wszystkich przepisów prawa wewnętrznego
 • Jarząb pospolity, jesienią strojny w czerwone korale
  Znosi dobrze zarówno warunki suchych piasków, żyzne gleby o umiarkowanej wilgotności, jak i podmokłe siedliska olsów. Zdecydowanie natomiast unika kwaśnych torfowisk wysokich. Zasiedla zręby oraz tereny o słabych glebach, co ma duże znaczenie dla gospodarki leśnej. W młodości rośnie bardzo szybko, jest gatunkiem światłolubnym, radzi sobie również w warunkach zacienionych. Często sadzony przy drogach.
 • Elementy słonecznej instalacji grzewczej
  W artykule omawiam budowę, zasadę działania kilku rodzajów zasobników na ciepłą wodę użytkową w instalacjach solarnych. Czołowi producenci zasobników w Polsce wykonują wiele rodzajów tych urządzeń. Duża część ich produkcji jest eksportowana. Zasobniki montowane w Polsce cechuje najwyższy poziom technologiczny, potwierdzony wieloma wyróżnieniami w kraju i za granicą.
 • Stężenie pyłów zawieszonych a temperatura powietrza atmosferycznego – analiza zależności
  Pyły zawieszone są znaczącym problemem w zanieczyszczeniu środowiska. PM10, PM2,5 i PM1 wpływają na pogorszenie jakości powietrza, którym oddychamy. Emisja z sektora energetycznego, a zwłaszcza tzw. niska emisja, jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi, które szczególnie nasila się podczas okresu grzewczego. Celem artykułu jest zbadanie zależności korelacyjnej między temperaturą powietrza atmosferycznego a stężeniem PM10, PM2,5, PM1 podczas okresu grzewczego
 • Sprawiedliwość ekologiczna raz jeszcze
  Sprawiedliwość ekologiczna może być badana w przekroju geograficznym: regiony obarczone kosztami ochrony środowiska powinny mieć odpowiedni udział w korzyściach z jej tytułu. Może być również badana w przekroju społecznym: podmioty gospodarcze – mieszkańcy i firmy – poddane rygorom ochronnym powinny mieć odpowiedni udział w korzyściach. W przeciwnym razie przewaga sumy korzyści nad sumą kosztów uzasadnia podjęcie ochrony, ale ochrona może nie być uznana jako sprawiedliwa, skoro rozkłady korzyści i kosztów nie są zgodne
 • Porosty – grzyby o niezwykłych właściwościach
  W artykule omówiono porosty – swoistą grupę grzybów, szeroko rozpowszechnionych w różnych środowiskach i rosnących na wielu podłożach. Porosty mają swoiste właściwości, wytwarzając między innymi ponad tysiąc sobie tylko właściwych związków chemicznych. Są świetnymi bioindykatorami zmian w środowisku i na całym świecie są wykorzystywane m.in. do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Odgrywają znaczącą rolę w przyrodzie w retencji wody oraz jako pokarm i siedlisko dla zwierząt. Są jednocześnie modelowym przykładem organizmów silnie zagrożonych w wyniku antropopresji.
 • Przyroda Europy nadal pod presją
  Co sześć lat państwa członkowskie UE przedstawiają informacje dotyczące ochrony gatunków i typów siedlisk chronionych, zgodnie z unijnymi dyrektywami. Sprawozdanie KE, opublikowane w październiku br., jest największą i najszerszą w historii informacją o stanie przyrody Europy. Zawiera dokładną analizę danych na temat stanu i tendencji w odniesieniu do wszystkich gatunków dzikiego ptactwa (460 gatunków), 233 typów siedlisk i prawie 1400 innych gatunków dzikich roślin i zwierząt o znaczeniu europejskim. Z raportu wynika, że stan chronionych siedlisk i gatunków nadal się pogarsza.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz