• Wyłączenie działki z parku krajobrazowego
  Czy właściciel działki na terenie parku krajobrazowego, który przed utworzeniem parku uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przewidującą postawienie budynku mieszkalnego, ma roszczenie o wyłączenie jego działki z granic parku, jeżeli reżim prawny parku krajobrazowego wyklucza taką budowę?
 • Dziura w niebie
  Moja sąsiadka, olśniewająca brunetka, nie skrywa, że kocha słońce i, jak wiele kobiet, lubi być opalona. Kiedy więc zejdą z gór ostatnie śniegi wystawia się do słońca. Dla zdrowia i urody. Wczesną wiosną robi to bezkarnie. Później może być gorzej. Co by bowiem czynić, jak mocno zaklinać freony – tradycyjnie już pojawia się na niebie ozonowa dziura. Jak zawsze groźna i jak zawsze budząca czujność uczonych oraz wyobraźnię mediów.
 • Deforestacja i szanse ludzkości na przetrwanie
  Na pierwszym miejscu wśród głównych przyczyn wymierania gatunków jest wycinanie lasów. W kolejnych najnowszych raportach instytucji światowych, największych ośrodków badawczych, postulat zaprzestania deforestacji pojawia się jako jedno z kluczowych działań, koniecznych, aby zaradzić kryzysowi klimatycznemu i środowiskowemu. Dwóch badaczy z Chile i Wielkiej Brytanii wykorzystując modele komputerowe oszacowało, że jeżeli obecne tempo wycinki obszarów leśnych utrzyma się, naszej cywilizacji pozostało od dwóch do czterech dekad do ostatecznego upadku. Symulacje numeryczne wskazały na mniej niż 10% możliwości na to, że przetrwamy katastrofę. Niewielką nadzieję na uniknięcie czarnego scenariusza daje realizacja wielkiego planu reforestacji planety.
 • Oliwka europejska, symbol urody i długowieczności regionu śródziemnomorskiego
  Czyste i jasne jest drzewo w powietrzu i ani ty, ani my, ani sama oliwka nie wie, dlaczego jej piękno dotyka głębi naszych serc. Wąskie liście, smukłe gałązki, krzywy pień, potargane wiechy, małe owoce, i oto niewysłowione bóstwo w jej bladość prześwieca!
 • Wyrok Trybunału z 3 września 2020 r. w sprawie naruszenia procedur towarzyszących przemieszczaniu odpadów i produktów ubocznych między krajami Unii Europejskiej, C-21/19, C-22/19, C-23/19
  3 w rozumieniu art. 10 rozporządzenia nr 1069/2009 i innych materiałów sklasyfikowanych jako odpady inne niż niebezpieczne w rozumieniu rozporządzenia nr 1013/2006. Proporcja, jaką stanowią produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w mieszaninie, nie ma w tym względzie znaczenia. Stan faktyczny i prawny Niderlandzka prokuratura zarzuca spółce Kamstra Recykling oraz kilku osobom pracującym dla tej spółki, że w okresie czerwiec 2011 – czerwiec 2012 przemieściły z Niderlandów do Niemiec pewne substancje, w tym mieszaniny odpadów, bez zgłoszenia względnie zezwolenia właściwych organów administracyjnych. Mieszaniny były przeznaczone do działającego w Niemczech zakładu produkcji biogazu. Przynajmniej jedna z mieszanin składała się z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
 • Skromność
  Ograniczenie konsumpcji jest uważane za jeden z warunków osiągnięcia poprawy stanu środowiska. Może się ono realizować na kilka sposobów. Przede wszystkim polega na wydłużaniu życia używanych rzeczy. Krytycy tego podejścia zwracają uwagę na to, że każde nowe pokolenie produktów ucieleśnia lepszą technikę i w konsekwencji może być mniej kłopotliwe dla środowiska, ale jest to opinia niepotwierdzona badaniami empirycznymi. Ograniczanie presji na środowisko polega też na reperowaniu, a nie wyrzucaniu rzeczy, które się popsuły. A nade wszystko wymaga umiejętności obchodzenia się bez produktów, które nie są niezbędne. Powyższe postulaty wydają się dość oczywiste, a jednak bynajmniej nie są popularne.
 • Wodór – paliwo niedalekiej przyszłości – Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040
  Do opracowania artykułu wykorzystałem materiały przedstawione w opracowaniu rządowym Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 [3]. Dokument określa cele i działania na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej, odnoszące się do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania. Nowoczesne technologie wodorowe ze względu na cechy oraz liczne powiązania z różnymi gałęziami przemysłu mogą stanowić kluczowy czynnik utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Również w zamierzeniach KE technologie wodorowe, przez umożliwienie inteligentnej integracji sektorowej, stanowić będą jeden z filarów transformacji europejskiego rynku energii.
 • Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi w Polsce w świetle danych statystycznych
  Rozdział II Rocznika Ochrony środowiska omawia problematykę „Wykorzystania i ochrony powierzchni ziemi”. Do 2016 r. rozdział ten był obszerniejszy, uwzględniał gleby oraz kopaliny, które nadal są przedmiotem skromniejszych już zestawień statystycznych.
 • Śniegi Świdnika w dwóch półroczach zimowych 2012/2013 i 2019/2020 (2) Wyniki badań w świetle eksperymentu polowego
  Badania polowe w zimie 2013 dotyczyły: miąższości pokrywy śniegowej, retencji, współczynnika śnieżności i wodności śniegu (tśr., zimy ≅ minus 2,0 oC). Wyniki badań przedstawiono w tabeli. Łączna grubość warstwy śniegu wynosiła 6,77 dm. Trwałość pokrywy – 127 dni. Współczynniki śnieżności dla tej zimy określono na 44,6%, a dla roku >17%. Wodność śniegu w przedziale 16,5 – 20,92 dag/dm3 (czyli 18,05 – 22,89%). Suma wodności wynosiła 91,4 dag/dm3 (tj. 91,4 mm opadu). W zimie 2020 opad śniegu był oceniony co najwyżej na ≅ 1 dm, tj. ~18,38 mm (tśr. zimy > +3,0oC). Współczynnik śnieżności tej zimy stanowił 13% ogólnej masy opadu całkowitego, a w odniesieniu do roku zaledwie 2,58%. Reasumując: warunki śniegowe w dwóch badanych zimach ocenia się jako wyjątkowo kontrastowe.
 • Podstawy metodyczne wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód rzecznych w Polsce
  W artykule przedstawiono porównanie metodyk procedury wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód zastosowanych w Polsce w II i III cyklu planistycznym dla wód rzecznych. Podstawowa zmiana dotyczyła zastąpienia stosowanej poprzednio w analizie hydromorfologii cieków oceny wielowskaźnikowej oceną przy pomocy jednego wskaźnika – Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego. Ponadto wprowadzono do procedury dodatkowy etap prekwalifikacji (screening) i zweryfikowano etapy wstępnego i ostatecznego wyznaczania. 
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków – od czego zacząć?
  Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z głównych czynników, które wpływają na stan środowiska przyrodniczego, a w szczególności na zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pozwala na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenach wiejskich, zwłaszcza o rozproszonej zabudowie, co umożliwia rozwój gospodarczy tych obszarów, poprawia warunki życia użytkowników oraz poprawia jakość wód. W ciągu 20 lat w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój tej infrastruktury, za to nieco wolniej wzrastała długość sieci kanalizacyjnej i liczba oczyszczalni ścieków.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz