• Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie środowiskowe człowieka – aspekt ekonomiczny
  Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w UE, a nawet na świecie, co jest olbrzymim wyzwaniem dla administracji rządowej i samorządowej. Jest to szczególnie istotne z powodu dużej umieralności na choroby środowiskowe, jak nowotwór płuc, ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych, udar mózgu, choroba niedokrwienna serca czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Corocznie z tego powodu umiera do 45 tys. Polaków, 400 tys. mieszkańców UE oraz ok. 4 mln mieszkańców kuli ziemskiej. Koszty zdrowotne związane z niską emisją w Polsce mogą wynosić nawet 30 mld euro, w UE szacowane są na 330-940 mld euro, a na świecie na 3 biliony USD. Dlatego tak istotne są indywidualne lub zintegrowane, a przede wszystkim znaczące działania każdego kraju UE i świata, służące poprawie jakości środowiska, szczególnie powietrza oraz pomoc w tym zakresie biedniejszym państwom
 • Analiza porównawcza pyłowego zanieczyszczenia powietrza dla dużego miasta i wsi
  Celem artykułu jest analiza stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 oraz PM10 w aglomeracji miejskiej (Kielce) i w miejscowości wiejskiej (Nowiny k. Kielc). Stwierdzono, że z dużymi stężeniami pyłu w powietrzu związana jest niska temperatura (jesień, zima) i mała prędkość wiatru lub jego brak. Pozostałe analizowane warunki meteorologiczne: opady, ciśnienie oraz wilgotność mogą w różnym stopniu wpływać na wyższy poziom stężenia pyłów w powietrzu. Analiza wykazała, że zanieczyszczenie pyłami jest dużym problemem zarówno dla mieszkańców miasta Kielce, jak i dla miejscowości Nowiny, ze względu na obecność wielkich zakładów przemysłowych
 • Pestycydy – nieodłączny element środowiska
  Ciągłe dążenie ludzi do ulepszenia warunków życia przez rozwój technologii oraz przemysłu przyczyniły się do wprowadzania do środowiska toksycznych związków chemicznych. Pestycydy są jedną z najbardziej niebezpiecznych grup preparatów, które są wykorzystywane na dużą skalę. Niniejszy artykuł ma na celu zobrazowanie, w jaki sposób używanie preparatów pestycydowych przyczyniło się do skażenia środowiska, a tym samym do zaburzenia ekosystemów. Słowa kluczowe: pestycydy, środki ochrony roślin, skażenie środowiska, cyrkulacja pestycydów w środowisku
 • Wyrok Trybunału z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielania informacji o środowisku przez irlandzkie organy władzy sądowniczej, C-470/19
  Sentencja Artykuł 2 pkt 2 dyrektywy 2003/4/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG należy interpretować tak, że nie reguluje on kwestii dostępu do informacji o środowisku zawartych w aktach sądowych, ponieważ ani sądy, ani organy lub instytucje pozostające pod ich kontrolą i co za tym idzie, w ścisłym związku z tymi sądami, nie stanowią „organów władzy publicznej” w rozumieniu tego przepisu i nie wchodzą zatem w zakres zastosowania tej dyrektywy.
 • Najnowsze rozwiązania techniczne w budowie ogniw fotowoltaicznych
  Wybierając moduły fotowoltaiczne coraz częściej spotkamy moduły PERC. Nazwa ta pochodzi od nazwy ogniwa, które przez zmienioną budowę spodniej części uzyskują wyższą sprawność niż ogniwa standardowe. Standardowe ogniwo składa się z górnej elektrody ujemnej ze srebra (Ag), warstwy antyrefleksyjnej, półprzewodnika typu p wykonanego z wafla krzemowego z domieszką boru. W cienkiej warstwie powierzchniowej drugiej płytki wytwarza się przez dyfuzję fosforu obszar typu n. (emiter). Płytki dosunięte do siebie tworzą złącze typu p-n. W tylnej części znajdują się aluminiowe elektrody dodatnie. Złącza p–n mogą być wykonane w technologii mono lub polikrystalicznej. Ogniwo typu PERC ma dodatkową warstwę dielektryka, dzięki której zwiększona jest efektywność ogniwa odbijającego każde światło docierające do dolnej warstwy płytki, bez wygenerowania elektronu z powrotem w głąb ogniwa. Przez to odbicie fotony mają drugą szansę na wytworzenie prądu. Technologia PERC pozwala na ulepszenie procesu wychwytywania promieniowania słonecznego i zoptymalizowanie gromadzenia elektronów. Obecnie najpopularniejsza na rynku fotowoltaicznym jest technologia produkcji monokrystalicznych ogniw typu PERC.
 • Biebrzański Park Narodowy rok po pożodze na tle kampanii „Stop pożarom traw”
  W dniach 19-26 kwietniu 2020 r. miał miejsce największy pożar w historii Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN), który przyniósł niepowetowane straty tutejszej przyrodzie. W artykule pamiętając o stratach, w oparciu o materiały BbPN, zaakcentowano odradzanie się środowiska przyrodniczego w okresie roku od ugaszenia pożaru. Ponadto przedstawiono realizowaną od lat kampanię „Stop pożarom traw”, ukierunkowaną na edukację jako podstawowe narzędzie zapobiegania pożarom łąk, torfowisk nieużytków i lasów w Polsce.
 • Chronić – by zabić…
  Konflikty dużych ssaków oraz ludzi na terenach zabudowanych i trasach komunikacyjnych stały się niemal codziennością. Dotyczy to nie tylko egzotycznych terenów Azji czy Afryki, ale coraz częściej naszego rodzimego podwórka. Zdaniem ekspertów powody są proste – zwierząt przybywa na skutek konsekwentnie realizowanych programów ochronnych, a jednocześnie kurczą się dostępne dla nich obszary dzikiej przyrody.
 • Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w Polsce w świetle danych statystycznych
  Polska ma bardzo dużą różnorodność biologiczną, zarówno pod względem gatunków, ekosystemów i urozmaiconego krajobrazu – to wyróżnia ją wśród innych krajów europejskich. Położenie naszego kraju między morzem a górami, urozmaicona rzeźba, bogata sieć hydrologiczna oraz przejściowy typ klimatu powoduje, że na obszarze kraju znajdują się granice zasięgów wielu gatunków roślin i zwierząt. Zachowanie tej różnorodności biologicznej jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania ekosystemów i utrzymania równowagi między wszystkimi elementami przyrody. W Polsce istnieją następujące formy ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
 • Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem
  Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji na temat zanieczyszczenia światłem (OKZŚ) Poprzednie edycje OKZŚ odbyły się w Warszawie (I OKZŚ 2013), Wrocławiu (II OKZŚ 2014), Krakowie (III OKZŚ 2015), Rzeszowie (IV KZŚ 2016) i w Warszawie (V OKZŚ 2017). Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2021 r. w Łodzi w formie hybrydowej. Organizatorami są: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika Łódzka, Planetarium EC1. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje stały komitet organizacyjny OKZŚ złożony z ekspertów z różnych dziedzin związanych z problematyką zanieczyszczenia światłem. Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem poświęcona jest problemowi wpływu sztucznego oświetlenia na nasze otoczenie i na nas samych. Poniżej przedstawiamy naukowe tło i cele konferencji oraz tematy, które są w jej trakcie poruszane. 
 • Olej palmowy w Indonezji
  Rola powstawania plantacji palm oleistych w niszczeniu tropikalnych lasów deszczowych jest znana i dość dobrze udokumentowana. Są jednak dwie nowatorskie zalety niedawnego badania indonezyjskiego w tej sprawie. Po pierwsze, udało się skwantyfikować zależność między ceną oleju palmowego a presją na zakładanie nielegalnych plantacji. Po drugie, udało się zaproponować konkretny mechanizm podatkowy, który by ten proceder mógł utrudnić.
 • Turystyka górska w Bułgarii
 • Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”
  Park znajduje się w zachodniej części województwa śląskiego, głównie w Kotlinie Raciborskiej i na Płaskowyżu Rybnickim. Został utworzony w 1993 r. w celu zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych tego terenu. Park ten jest jednym z największych w Polsce (obejmuje 15 gmin).
 • Po szyszkowatych kwiatostanach go poznamy
  Drzewo to w barwach jesieni zachwyca, Jego owocostany, jak w lichtarzach świece Jednak jeśli już u nas w ogrodzie zagości Rozprzestrzeni się szybko, a pozbyć się go trudno Tak jak nieproszonych gości...
 • Nisza klimatyczna człowieka w obliczu zmian klimatu
  Wiele gatunków roślin i zwierząt nie nadąży za zmianami klimatycznymi i będzie skazana na wyginięcie. Zmiany klimatyczne zaowocowały długoletnią suszą w Syrii, co m.in. doprowadziło do exodusu uchodźców z tego kraju. Naukowcy przewidują, że za 50 lat 3,5 mld ludzi (1/3 ludzkości) może znaleźć się poza „niszą klimatyczną” dla naszego gatunku. Każdy stopień ocieplenia powyżej obecnego poziomu odpowiada ok. miliardowi ludzi, którzy znajdą się poza „niszą klimatyczną”. Dotychczasowa polityka klimatyczna jest określana przez wielu autorów jako całkowicie nieudana
 • Rakieta Agassiego
  Tytuł jest umowny. To nie będzie felieton o tenisie – biblii milionów entuzjastów żółtych piłeczek. Nie będzie więc o herosach Wielkiego Szlema, o „świętej trawie” Wimbledonu, o utalentowanej Idze Świątek czy bohaterskim pilocie Rolandzie Garrosie, który nie wiadomo czemu dał imię paryskim kortom w Lasku Bulońskim. Nie będzie też o Martinie Navratilowej, Petrze Samprasie i Johnie McEnroe, którzy poza piłeczką na korcie dostrzegali szersze zjawiska społeczne, jak choćby degradację środowiska przyrodniczego. Inicjowali rozmaite akcje proekologiczne i wydawali całkiem pokaźne sumy na ich promocję. Dziś, mam wrażenie, światek tenisowy nieco zhardział. Zamknął się w sobie, zatracił wrażliwość.
 • Nadwodny szlak turystyczny przechodzący przez tereny prywatne w parku krajobrazowym
  Pytanie: Czy właściciel działki przylegającej do rzeki może sprzeciwić się korzystaniu z tradycyjnego szlaku turystycznego wzdłuż rzeki w parku krajobrazowym, który to szlak na pewnym odcinku prowadzi przez grunt stanowiący jego własność?
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Niesamowity przewodnik cieplny Zespół badawczy z Uniwersytetu w Liverpoolu odkrył nowy materiał nieorganiczny o najniższej przewodności cieplnej, jaką kiedykolwiek odnotowano. Odkrycie to otwiera drogę do opracowania nowych materiałów termoelektrycznych, które będą miały kluczowe znaczenie dla zrównoważonego społeczeństwa. Odkrycie to stanowi przełom w kontroli przepływu ciepła w skali atomowej. Oferuje nowy wgląd w sposoby zarządzania energią.
 • Zaczęło się od Tatr. Historia i współczesność ochrony przyrody w Polsce
  Przyroda w naszym kraju chroniona jest w różnoraki sposób. Formy ochrony ustanawia się ze względu na różnorodność cennych przyrodniczo obszarów czy obiektów, stopień ich zagrożenia, położenie oraz powierzchnię. Jednak część cennych zasobów przyrodniczych nie jest ściśle chroniona. Wynika to m.in. z bezpośredniej eksploatacji, a także znajdowania się pod pośrednim lub bezpośrednim wpływem wszystkich dziedzin gospodarki. Dodatkowo, uczestniczymy w przygotowywaniu oraz aktualizowaniu tzw. czerwonych ksiąg oraz czerwonych list zawierających cenne zasoby całego świata, stan wiedzy czy stopień zagrożenia roślin oraz zwierząt. Pierwsza światowa lista zagrożonych gatunków pojawiła się w 1949 r.. Powołano również Światową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) zajmującą się oceną stopnia zagrożenia gatunków oraz siedlisk.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz