• Ocena zagrożenia erozją wodną w okolicach Przemyśla
  W wyniku erozji wodnej przez spływ powierzchniowy wypłukiwane są składniki pokarmowe dla roślin z gleby. Analiza przestrzenna jest obecnie wykorzystywana w badaniach, zwłaszcza tych o wysokim priorytecie dla ochrony środowiska. Dlatego celem niniejszej pracy jest ukazanie przestrzennego rozkładu parametrów, których zmiany w glebie silnie wpływają na przydatność obszarów rolniczych w kontekście użytkowania terenu zlewni. Wygenerowane warstwy pośrednie umożliwiły wizualizację zarówno potencjalnej, jak i rzeczywistej erozji gleby. Ważne jest dokonanie prawidłowej diagnozy właściwości gleby oraz oceny ukształtowania terenu, które wiąże się ze nasileniem degradacji środowiska. Badanie parametrów fizjograficznych zlewni przyczyni się do rozwoju prawidłowego użytkowania, które będzie miało zasadnicze znaczenie dla zasobów leśnych oraz gruntów rolnych narażonych na erozję wodną.
 • Analiza i ocena jakości powietrza w Miechowie w latach 2018–2020
  Postęp cywilizacyjny w ostatnich dekadach, a z nim rozwój przemysłu i postępująca urbanizacja wywarły istotny wpływ na środowisko naturalne, powodując jego nadmierne skażenie. Do globalnych zagrożeń środowiska należą niewątpliwie pyłowe zanieczyszczenia atmosfery, które ze względu na transgraniczny zasięg prowadzą do skażenia dużych obszarów i stanowią zagrożenie dla zdrowia narażonej na nie populacji [1-3]. Celem pracy jest ocena zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 w rejonie typowo rolniczym, pozbawionym obiektów przemysłowych, w oparciu o pomiary grawimetryczne przeprowadzone w Miechowie w latach 2018-2020.
 • Budowa i zasada działania ogniw fotowoltaicznych III generacji
  Pierwsza i druga generacja ogniw PV oparta jest na krzemie mono i polikrystalicznym. Ich budowę, zasadę działania omówiłem w poprzednich artykułach. W dwóch kolejnych omówimy budowę, zasadę działania ogniw cienkowarstwowych. Ogniwa cienkowarstwowe (III generacji), dzięki małym warstwom absorbującym światło oraz na skutek tego, że posiadają wydajne półprzewodniki wbudowane w ich ogniwa, są cieńsze i dużo lżejsze od ich tradycyjnych odpowiedników, co oczywiście przemawia za ich stosowaniem, podobnie jak to, że wyglądają bardziej estetycznie i mogą przyjmować niemal dowolne kształty.
 • VI Forum Green Smart City
  Dwa dni dyskusji o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniach 28-29 października br. VI Forum odbyło się w formule hybrydowej. Wśród uczestników byli samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy.
 • Ochrona środowiska i zdrowia oraz pomoc społeczna w Polsce w świetle danych statystycznych
  Celem artykułu jest ocena wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie oraz zasad i sposobów funkcjonowania służby zdrowia w oparciu o analizę wielkości i struktury zatrudnienia oraz liczebności i rodzajów udzielanych porad medycznych z podziałem na ambulatoryjną i stacjonarną opiekę zdrowotną. Następnie przedmiotem badań są statystyki zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia oraz innych chorób, jak nowotwory złośliwe, a także zaburzenia psychiczne. W trzeciej części skoncentrowano się na formach opieki nad dziećmi do lat 3 i ich rodzinami oraz nad funkcjonowaniem placówek pomocy społecznej i ich mieszkańców wraz z wyceną świadczeń społecznych. We wszystkich analizach starano się wskazać tendencje rozwoju badanych zjawisk społecznych. 
 • Energia
  Energia ma kluczowe znaczenie dla gospodarki. Tym niemniej w XX w. udało się wzrost jej zużycia odseparować od wzrostu gospodarczego. W przeliczeniu na jednostkę PKB zużywa się jej obecnie o połowę mniej niż w 1900 r. Procesy demograficzne sprawiły jednak, że w przeliczeniu na PKB per capita analogiczne odseparowanie nie nastąpiło. Dopiero po 2000 r. wzrost przeciętnej zamożności na świecie przestał wymagać wzrostu zużycia energii. W Polsce udało się odseparować zużycie energii od wzrostu gospodarczego, ale głównie za sprawą likwidacji zaniedbań pochodzących z poprzedniego ustroju.
 • Konferencja nt. problemów intensyfikacji produkcji zwierzęcej
  15 września 2021 r. w Instytucie Technologiczno- Przyrodniczym Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”.
 • Zła rzeka
  Niejaki Carl Welt zapytany przez znajomych, gdzie kupił swój nowy hotel, odpowiedział z dumą – nad Rawą. Działo się to w połowie XIX wieku, kiedy Katowice były jeszcze małą, nieznaną wsią – bez kościoła, ratusza i dworca. W okolicy istniało raptem kilka manufaktur i parę zajazdów. Życie towarzyskie jednak kwitło. W karnawale roku 1850 zjechał tu Johan Strauss młodszy ze swą kapelą i słynnymi na cały świat walcami wiedeńskimi. To było zjawisko tak samo zadziwiające jak miejscowa rzeka – „urokliwa i czysta niczym górski potok”. Niektórzy podejrzewają, że była inspiracją do skomponowania słynnego walca „Nad pięknym modrym Dunajem”. Dziś nie ma już śladu po hotelu Welta i hucznych rautach.
 • Granice planetarne i zrównoważona przyszłość ludzkości
  W 2009 r. grupa naukowców przedstawiła koncepcję granic planetarnych które pozwalają wyznaczyć bezpieczną przestrzeń dla naszych działań jako warunku koniecznego dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Autorzy określili dziewięć takich „granic wytrzymałości Ziemi”, wyznaczających ramy, w których możemy bezpiecznie gospodarować zasobami Ziemi. Cztery z dziewięciu granic planetarnych zostało przekroczonych. W „strefie wysokiego ryzyka” znajdują się różnorodność biologiczna i tempo jej wymierania oraz obieg azotu i fosforu. Kolejne dwie, zmiany klimatu oraz deforestacja, lokują się w „strefie niepewności”. W „strefie bezpiecznej” znajdują się trzy procesy: zakwaszenie oceanów, zasoby wody słodkiej i warstwa ozonowa. Odnośnie dwóch procesów (zanieczyszczenia powietrza i nowych substancji w środowisku) nie udało się określić progu bezpieczeństwa.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz