• Na wodę musimy patrzeć kompleksowo
  22 marca corocznie obchodzimy Światowy Dzień Wody, ustanowiony 30 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma on nam przypominać, jak wielką rolę odgrywa woda i jak ogromne zagrożenie niesie ze sobą deficyt jej zasobów. Każdego roku Polska Akademia Nauk w tym dniu, organizuje konferencją naukową poświęconą problematyce, która każdorazowo nawiązuje do innego hasła obchodów Światowego Dnia Wody.
 • Adaptacja do zmian klimatu priorytetem NFOŚiGW
  Zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka coraz częściej występują w postaci ekstremalnej. Łagodzenie ich skutków, zależy od podejmowania racjonalnych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, planowania przestrzennego, urbanistyki, a także właściwego gospodarowania i zarządzania zasobami wód.
 • Woda jako problem globalny i krajowy
  Dostęp do czystej wody jest fundamentalnym prawem człowieka. Jej zasoby są niezbędne do życia, zrównoważonego rozwoju oraz funkcjonowania ekosystemów. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) obowiązująca od 2000 roku, wskazała, że woda nie jest produktem komercyjnym, lecz naszym dziedzictwem.
 • Wody podziemne – ukryty potencjał dla ludzkości
  Pomimo, że wody gruntowe są niewidoczne, ich oddziaływanie jest wszędzie. Pod naszymi stopami są niczym ukryty skarb, bo prawie cała słodka woda na świecie, to wody gruntowe i w miarę nasilania się zmian klimatu będą stawały się coraz bardziej istotne dla naszego bytu. Musimy czynić wszystko, aby w sposób zrównoważony móc zarządzać tym cennym zasobem. Wody gruntowe mogą być poza zasięgiem wzroku, ale nie mogą być pomijane w gospodarce wodnej i w żaden sposób nie mogą być zaniedbane – World Water Day-2022. Wszechocean, który obejmuje 71 proc. powierzchni ziemi, zawiera prawie 98 proc. wody naszej planety. Występuje ona w różnych miejscach i for- mach. Jednak niewielki jej odsetek może być spożytkowany przez ludzi i wynosi on zaledwie około 0,3 proc. Pozostałe 99,7 procent to wody znajdujące się w oceanach i morzach, które poprzez swoje duże zasolenie nie są powszechnie wykorzystywane do celów konsumpcyjnych. Pomimo, że istnieją metody odsalania wody, są one jednak technologicznie zbyt kosztowne i energochłonne, by móc stosować je na skalę przemysłową.
 • Badania rzek i kanałów z wykorzystaniem nauki obywatelskiej
  Roślinność ma kluczowe znaczenie w środowisku wodnym. Coraz więcej badań naukowych zajmuje się jej wpływem na procesy zachodzące w korytach rzecznych i w ich pobliżu. Jedno z działań pilotażowych w ramach projektu BRITEC, dotyczącego wprowadzenia nauki obywatelskiej (Citizen Science) do szkół, poświęcone było obserwowaniu sezonowych zmian roślinności rzecznej i nadbrzeżnej oraz mikroklimatu dolin rzecznych. W ramach projektu uczniowie pod opieką nauczycieli zajmowali się monitoringiem roślinności i warunków meteorologicznych w pobliżu rzek lub innych cieków wodnych w różnych lokalizacjach. Zaangażowanie szkół z różnych części Polski umożliwiło monitorowanie zmian zachodzących w różnych typach rzek i kanałów. Obserwacje dostarczyły danych do dalszej analizy naukowej.
 • Woda z mórz i oceanów do picia
  Przełomowa technika nanomembran, w wyniku prostej filtracji, w sposób grawitacyjny jest w stanie oczyścić i odsolić wodę morską bez użycia energii i ciśnienia. Pierwszą na świecie tak nowatorską technologię opracowali młodzi naukowcy i inżynierowie z Polski, pod kierownictwem Bartosza Kruszki. Mobilne urządzenia z nanomembranami można umieścić w każdym miejscu i w każdej strefie klimatycznej m.in. na plażach w biednych afrykańskich czy azjatyckich wioskach. Ta przełomowa technika może skutecznie zastąpić duże i drogie instalacje, na które nie stać wiele krajów na świecie.
 • Przyjęcie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym coraz bliżej
  Obecnie prowadzone są międzyresortowe konsultacje aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Procedura legislacyjna zmierza do przyjęcia planów w formie rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Przewidziano w nich łącznie ponad 1,1 tys. działań na obszarach dorzeczy, głównie Wisły i Odry. To finalna faza prac projektowych, rozpoczętych w 2020 r. Poprzedziły je m.in. ogólnopolskie konsultacje społeczne, w których wzięło udział ponad 2,5 tys. interesariuszy i zgłoszono ponad 800 wniosków oraz uwag. Zaktualizowane plany, już w postaci rozporządzenia, zostaną przesłane w formie raportu do Komisji Europejskiej.
 • Szaraki
  Był taki czas, kiedy kieliszeczek piołunówki można było bez trudu zakąsić zajęczym pasztetem. Każde bowiem wyjście myśliwych w las oznaczało bogate łupy. Łowcy, rzadko kiedy, wracali do domów z pustymi rękami. Zwierzyny było bowiem w brud, a zajęcze słuchy wystawały niemal spod każdej miedzy. Szaraki były wszechobecne. Gnieździły się i rozmnażały w pobliżu upraw rolnych, pastwisk i łąk.
 • Niezwykłe figowce i słodkie figi
  Figowiec (Ficus) to rodzaj z rodziny morwowatych, obejmuje ok. 800 gatunków, w większości drzew, rozpowszechnionych w strefie klimatu tropikalnego i subtropikalnego. Charakteryzują się one ciekawą budową i ekologią zapylania kwiatów. Kwiaty są rozdzielnopłciowe, bardzo drobne, znajdują się wewnątrz wydrążonej i mięsistej osi kwiatostanu. Zapylane są przez drobne błonkówki, które składają jaja do niektórych zalążni kwiatów, zapylając pozostałe. Zachodzi tu zjawisko symbiozy między owadem i rośliną. Po zapyleniu oś kwiatostanu rozrasta się tworząc owoc rzekomy czyli figę. Owocem właściwym są natomiast drobne, twarde pesteczki, które wyczuwamy, jedząc figi.
 • Ekologiczne rozwiązania dla rolnictwa i przemysłu
  Ponad pół wieku doświadczenia w branży, specjalistyczna wiedza i nowatorskie rozwiązania sprawiają, że międzynarodowy koncern WOLF System jest wiodącym producentem zbiorników i silosów żelbetowych w Europie do magazynowania materiałów sypkich, odchodów zwierzęcych i gromadzenia wody. Wysokiej klasy betony z odpornością chemiczną i specjalna stal, gwarantują ich wytrzymałość i długowieczność oraz bezpieczne dla środowiska przechowywanie płynnych nawozów, obornika i ścieków. Zbiorniki te skutecznie zapobiegają przedostawaniu się toksycznych i szkodliwych odcieków do gruntu oraz wód powierzchniowych.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz