• Inżynierowie dla zdrowej planety
  Symboliczne hasło V Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVII Kongresu Techników Polskich nawiązywało do globalnych wyzwań, które stoją przed środowiskiem akademickim i technicznym we współczesnym świecie. Uczeni i praktycy wymieniali się wiedzą i doświadczeniami podczas trzydniowych obrad w Politechnice Śląskiej w Gliwicach pod koniec czerwca br. Poszukiwali recepty na zapewnienie zrównoważonego rozwoju planety, zgodnego z wymaganiami ekologicznymi. Senator Jolanta Hibner, uczestniczka tego ważnego wydarzeniu uważa, że inżynierowie mogą zrobić wszystko, ale wykorzystanie ich pomysłów i rozwiązań zależy przede wszystkim od decydentów i polityków.
 • Świat nie może funkcjonować bez inżynierów
  Inżynierowie w Stanach Zjednoczonych mają duży wpływ na decyzje podejmowane przez władze federalne i stanowe. Wiedza ekspertów jest powszechnie szanowana w tym kraju. Politycy i decydenci liczą się z ich opiniami i ekspertyzami. Zdają sobie bowiem doskonale sprawę, że świat w którym żyjemy nie mógłby funkcjonować bez inżynierów.
 • Posłowie o transformacji energetycznej
  Energia z wiatru zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, a jej intensywny rozwój to szansa na wzrost udziału polskich firm w łańcuchu dostaw oraz na nowe miejsca pracy dla tych, którzy dziś są zatrudnieni w sektorze węglowym i jego otoczeniu. To główne wnioski z wyjazdowego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce z udziałem Ireneusza Zyska - wiceministra klimatu i środowiska i pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii, które odbyło się na farmie wiatrowej TAURON Polska Energia pod Piotrkowem Trybunalskim.
 • W trosce o środowisko
  Coraz więcej władz samorządowych w Polsce podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska. Włączają się również do tych przedsięwzięć coraz częściej mieszkańcy, ba sami często inspirują jakimi problemami trzeba się koniecznie zająć, co usprawnić, aby żyło się im w przyjaznym dla nich środowisku. Oto kilka przykładów takich działań. Ogrody deszczowe, usprawnianie lokalnego obiegu wody może być odpowiedzią na zmiany klimatu i przykładem adaptacji do zachodzących przeobrażeń. Takie rozwiązanie zastosowane jest między innymi w Gdyni, gdzie wprowadzono nasadzenia odpowiednich gatunków roślin na specjalnie dobranym podłożu, które przechwytuje wody opadowe. Woda jest infiltrowana, magazynowana i oczyszczana w gruncie lub pojemniku, co pozwala na jej ponowne wykorzystanie. Jest to szczególnie istotne w miastach, gdzie brakuje powierzchni przepuszczalnych.
 • Co Warszawa robi dla klimatu?
  Warszawa zobowiązała się do redukcji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. i do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 r. Miasto już teraz realizuje liczne inicjatywy, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu, a docelowo – zwalczać negatywne skutki i ułatwić adaptację do współczesnych zmian klimatu. Sukcesywne zazielenianie stolicy Zieleń odgrywa ogromną rolę w działaniach mitygacyjnych i adaptacyjnych do zmian klimatu. Dlatego jest jednym z aktualnych priorytetów stołecznego ratusza. Warszawa chce być prawdziwą stolicą zieleni i duży nacisk kładzie na nasadzenia w przestrzeni miejskiej. Jednym z przykładów jest projekt Nowe Centrum Warszawy, w ramach którego w wielu miejscach w sercu miasta zamiast betonu pojawią się drzewa, krzewy i inna roślinność.
 • Ochrona przyrody, a lokalna społeczność
  Obserwujemy stały spadek różnorodności biologicznej na Ziemi, mimo wielu planów na rzecz jej powstrzymania. Powodem tego ma być konieczność zaspokojenia potrzeb ludności. Tymczasem wiele przykładów dowodzi, że dobrobyt lokalnych społeczności jest ściśle powiązany z zachowaniem przyrody. Podjęte działania dla zachowania naturalnych siedlisk i gatunków skutkują wzrostem dochodów ludzi zamieszkujących te tereny. Liderem wśród krajów, które postawiły na zachowanie zasobów przyrodniczych i ekoturystykę jest Kostaryka. Branża ekoturystyczna oferuje mieszkańcom prawie dwukrotność miesięcznych dochodów w porównaniu z innymi możliwościami zatrudnienia.
 • Fauna i flora bieszczadzkiej „Krainy Dolin”
  Wybierając się w Bieszczady, najczęściej mamy na uwadze bezkresne lasy i połoniny. Prawdziwy koneser natury zobaczy jednak w nich przede wszystkim „Krainę Dolin”, która odznacza się wysoką bioróżnorodnością roślin i zwierząt.
 • Ochrona klimatu od A do Z
  Ochrona klimatu to jedna z najpilniejszych potrzeb, związanych z funkcjonowaniem naszej planety. Jednak, aby odpowiednio wdrażać i prowadzić działania proekologiczne warto znać najważniejsze pojęcia związane ze środowiskiem. W artykule zamieszczono kluczowe definicje, które pozwolą zrozumieć główne założenia prowadzonej obecnie polityki klimatycznej.
 • Dekarbonizacja, a trwałość rozwoju
  W perspektywie długoterminowej dekarbonizacja i trwałość rozwoju są niemal równoważne, bo trudno sobie wyobrazić bezproblemowe funkcjonowanie gospodarki w warunkach katastrofy klimatycznej. Jednak z uwagi na odpowiedzialność zbiorową, właściwą dla ochrony klimatu, skuteczność wymaga, żeby dekarbonizacja dokonywała się w skali świata, a nie tylko w skali jakiegoś regionu. Zaś w perspektywie krótkoterminowej niewłaściwie pojęta dekarbonizacja może nawet tej trwałości zagrażać.
 • Skąd pochodzi smog?
  Od 2030 roku zakaz używania kotłów na węgiel miałby obowiązywać w miastach, a od 2040 roku także na wsiach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska sprawdza możliwość aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza. W Polsce co czwarte gospodarstwo domowe w miastach wykorzystuje węgiel kamienny do ogrzewania.
 • Czy Polacy są „ekoistami”?
  Z badania opinii publicznej „Raport Klimat tworzą ludzie – zachowania ekologiczne Polaków”, wynika, że 81 proc. osób w naszym kraju ocenia swoją postawę ekologiczną „zdecydowanie dobrze” lub „raczej dobrze”. Jesteśmy świadomi postępujących zmian klimatu, jednak czy deklaratywna troska o środowisko jest potwierdzona indywidualnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska? Przyjrzyjmy się obszarom codziennego życia, aby sprawdzić, które z nich są źródłem odpowiednich nawyków proekologicznych, a które mogą być jeszcze odpowiednio zmodyfikowane dla dobra naszej planety.
 • Dbajmy o zasoby wody
  Woda należy do najważniejszych zasobów naturalnych Ziemi. Pozwala na utrzymanie równowagi środowiska, ale przede wszystkim jest niezbędna dla życia i zdrowia człowieka. Chociaż woda pokrywa ponad 70 proc. planety, to zaledwie 2,5 proc. stanowi woda słodka, a tylko 0,6 proc. jej zasobów to woda pitna. Dlatego konieczne jest chronienie jej zasobów.
 • Po co nam w miastach chaszcze?
  Dla dzikiej roślinności w mieście urbaniści nie zostawiają żadnego wolnego miejsca. Wciska się więc sama wszędzie gdzie może. Spotkać ją można w najbardziej nieoczekiwanych miejscach każdego miasta. Jest bogata, tworzy ją wiele gatunków, odradza się samoistnie i jeszcze dla nas pracuje. Dzika przyroda w mieście jeszcze nie jest przez nas odpowiednio doceniana, a szkoda. Pamiętamy jak zamknięto parki i lasy z powodu pandemii, to gdzie ruszyliśmy na spotkanie z przyrodą? Właśnie w chaszcze i zarośla, które nie zostały objęte tym głupim zakazem.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie roślin jako element stosowania dobrych praktyk w rolnictwie
  Corocznie do oddziałów regionalnych i placówek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zgłaszanych jest wiele przypadków wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Od wielu lat notuje się tendencję spadkową takich zdarzeń, aczkolwiek od 2021 r. znowu nastąpił ich wzrost. Szczególnie niebezpieczny dla osób pracujących w rolnictwie może być kontakt z chemicznymi środkami ochrony roślin. Należy podkreślić, że sytuacja w tym zakresie znacznie się poprawiła, bo zgodnie z przepisami art. 41 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane tylko przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Takie działania pozwolą lepiej chronić zdrowie i życie osób wykonujących zabiegi ochronne oraz tych narażonych na kontakt ze środkami ochrony roślin. Budowaniu świadomości i odpowiedzialności oraz właściwych postaw w działalności rolniczej, szczególnie w ochronie roślin, służą m.in. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin oraz Kodeks Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz