Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/01

 

  • Ognioszczelne wpusty kablowe w górnictwie – praktyka stosowania
    W publikacji przestawiono podstawowe informacje dotyczące ognioszczelnych wpustów kablowych i praktyki ich stosowania w górnictwie. Omówiono ich konstrukcje, korzyści dla użytkownika ze stosowania wpustów uniwersalnych. Uwzględniono rozwiązania wynikające z praktyk stosowanych w polskim górnictwie. Zasygnalizowano propozycje rozwiązań, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie obciążenia elektryków kopalnianych.
  • Prognozowanie obciążenia obudowy zmechanizowanej strugowej
    Jednym ze sposobów eksploatacji wykorzystywanych w polskich i ukraińskich kopalniach węgla kamiennego jest system ścianowy wyposażony w kompleksy ścianowe strugowe. Są one wyposażone w systemy automatyzacji pozwalające na monitoring i rejestrację parametrów pracy. W pracy wykorzystano rejestrowane ciśnienia w stojakach hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej, parametry geomechaniczne górotworu i prędkość postępu ściany do prognozowania obciążenia sekcji. Dane pomiarowe pochodziły z kompleksów pracujących w Lubelskim i Donieckim Zagłębiu Węglowym. Celem przeprowadzenia analiz statystycznych wykorzystano metodę grupowania danych i regresję wieloraką. Analizy statystyczne pozwoliły na określenie istotności poszczególnych parametrów modelu i przeprowadzenie predykcji pod kątem określenia przewidywanego obciążenia sekcji. Pomimo zastosowania różnych analiz statystycznych otrzymane wartości obciążenia sekcji odpowiadają obciążeniom rzeczywistym. Kontynuacja prac w zakresie wykorzystania parametrów pracy kompleksów ścianowych między innymi ciśnienia w stojakach hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej może przyczynić się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa. Może to być zrealizowane poprzez zastosowanie dotychczasowych doświadczeń i ich rozwinięcie w zakresie doboru obudów do warunków geologiczno-górniczych.
  • Komputerowy system nadzoru, doradztwa i s terowania SYNDIS elektroenergetycznym układem zasilania KWB „Bełchatów”. Historia i teraźniejszość
    Specyfikę Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” określa ścisłe powiązanie z pracą pobliskiej elektrowni. Wynika stąd konieczność zapewnienia stabilnej dostawy paliwa do wytworzenia założonych ilości energii, a więc niezakłóconego zasilania maszyn urabiających i ciągów transportowych. W tym zakresie podstawową rolę odgrywają systemy automatyki i monitoringu przeznaczone do sterowania i nadzoru kopalnianej sieci elektroenergetycznej. W KWB „Bełchatów” w tym celu od kilkunastu lat wykorzystuje się system SYNDIS RV. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia pracy, trudno przecenić jego znaczenie. Poprawa bezpieczeństwa pracy, wyeliminowanie błędnych przełączeń i zdalna obsługa rozrzuconych na obszarze całej kopalni kilkuset obiektów to wymierne korzyści z jego stosowania. Bardzo przydatne są aplikacje pozwalające analizować zakłócenia pracy sieci i korygować jej konfigurację. Stworzone narzędzia wspomagania pracy pozwoliły również na ograniczenie ilości personelu oraz zminimalizowanie liczby wyłączeń awaryjnych.
  • Od templariuszy do Hitlera. Górnictwo i podziemne skarby

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz