• Analiza wpływu wybranych czynników na wartość cieplnego współczynnika przemiany fazowej wilgoci w ścianach eksploatacyjnych
  W oparciu o wyniki pomiarów z dwóch ścian eksploatacyjnych w artykule omówiono wpływ na cieplny współczynnik przemiany fazowej wilgoci takich czynników, jak: temperatura, wilgotność i prędkość powietrza na wlocie do wyrobiska, temperatura pierwotna górotworu oraz okres przewietrzania ściany. Omówiono też znaczenie doboru wartości przedmiotowego współczynnika na poprawność prognozy warunków klimatycznych. Zmienną najsilniej związaną z kształtowaniem się jego wartości w ścianach eksploatacyjnych jest wilgotność powietrza. Na bazie zebranych danych wyprowadzono zależność empiryczną, która - w przypadku określonych ścian - umożliwia stosunkowo poprawne oszacowanie wartości cieplnego współczynnika przemiany fazowej wilgoci.
 • Decyzje organów kontroli i nadzoru w zakresie ochrony środowiska w górnictwie
  Artykuł określa kompetencje organów administracji publicznej w przedmiocie wydawania decyzji w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do działalności górniczej, wynikające m.in. z Prawo geologicznego i górniczego, Prawa ochrony środowiska, Prawo przedsiębiorców oraz ustaw o odpadach i o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wskazuje tym samym decyzje wydawane w przedmiotowym zakresie przez organy ochrony środowiska (organ wykonawczy gminy, starostę, marszałka województwa, regionalnego dyrektora ochrony środowiska), organy nadzoru górniczego oraz Inspekcję Ochrony Środowiska. Porusza ponadto kwestię uprawnień organów w zakresie kontroli i nadzoru nad ruchem zakładów górniczych oraz występowania przez nie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.
 • Wdrożenie projektu samodzielnej obudowy kotwowej wyrobiska korytarzowego w JSW KWK „Budryk” (Komunikat)
  Komunikat przedstawia doświadczenia i problemy z początkowej fazy wdrożenia projektu badawczo-rozwojowego: „Samodzielna obudowa kotwowa w chodniku Bw-1n badawczym w pokładzie 401 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK »Budryk«”. Porusza problematykę drążenia chodnika oraz zabudowy, kontroli i utrzymania wyrobiska korytarzowego w technologii samodzielnej obudowy kotwowej w kopalni węgla kamiennego. Omówiono sposób prowadzenia drążenia przy pomocy kombajnu Bolter Miner oraz metodę kontroli stateczności wyrobiska w czasie jego eksploatacji.
 • Mechanizmy ustalania struktury oraz składu stałych komisji eksperckich powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
 • Ingacy Domeyko – od Żegoty z „Dziadów” do bohatera narodowego Chile
 • Flota żaglowców sztygara Humpy

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz