Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2014/02

 • Propozycja nowej kategoryzacji zagrożenia tąpaniami (3)
  W artykule przedstawiono, na tle obowiązujących przepisów prawa i praktyki górniczej, propozycje nowego sposobu kategoryzowania zagrożenia tąpaniami występującego w górnictwie węgla kamiennego i rud miedzi. Propozycje te w zasadniczy sposób zmieniają podejście do przedmiotowego zagadnienia, pozostawiając w sferze przepisów prawa jedynie kwalifikację górotworu ze względu na jego zdolność do generowania zagrożenia i wynikające z tego konsekwencje. Pozostałe niezbędne, szczegółowe regulacje proponuje się przekazać w sferę kompetencji przedsiębiorców.
 • Propozycja kategoryzacji zagrożenia pożarami endogenicznymi w podziemnych zakładach górniczych (10)
  W polskich zakładach górniczych, wydobywających węgiel kamienny i brunatny, zagrożenie pożarami endogenicznymi nie było dotychczas traktowane jako zagrożenie naturalne. Rozporządzenie Ministra Gospodarki nakazuje prowadzenie rozpoznania dotyczącego możliwości samozapalenia się węgla w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny. Sposób pobierania próbek węgla, w celu przeprowadzenia badań samozapalności i oznaczenia wskaźnika samozapalności, określają Polskie Normy. Zatem, ocena zagrożenia pożarami endogenicznymi opiera się na klasyfikacji skłonności węgla do samozapalenia. Badania prowadzone nad nową kategoryzacją zagrożeń naturalnych, występujących w podziemnych zakładach górniczych, wskazują na potrzebę wprowadzenia do aktów prawnych definiujących zagrożenia naturalne zagrożenia pożarami endogenicznymi. W artykule przedstawiono sposób oceny zagrożenia pożarami endogenicznymi w zakładach górniczych według obowiązujących przepisów i propozycję kategoryzacji zagrożenia pożarami endogenicznymi.
 • Przegląd aktualnie stosowanych metod wytrzymałościowych badań obudów szybów górniczych (20)
  Podczas okresowej kontroli stanu technicznego obudowy szybowej ocena wytrzymałości obudowy najczęściej prowadzona jest nieniszczącymi metodami: sklerometryczną i ultradźwiękową. W niektórych wypadkach badania te uzupełniane są o wyniki laboratoryjnych testów wytrzymałościowych próbek obudowy, pobranych bezpośrednio z obudowy (badania niszczące). Pomimo dużej dokładności, metody takie jak pull-off czy pull-out stosowane są stosunkowo rzadko. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd metod wytrzymałościowych badań obudów szybów górniczych, wraz z krótkim porównaniem ich cech charakterystycznych.
 • Publiczne bazy danych wykorzystywane w działalności Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu (29)
  Artykuł przedstawia obszary zastosowania publicznie dostępnych baz danych w codziennej działalności nadzorczej i kontrolnej Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Opierając się na informacjach pozyskanych z publicznie dostępnych baz danych można prowadzić postępowania administracyjne, weryfikować kierunek działań, podejmować decyzje albo tworzyć np. tematyczne, specjalistyczne mapy. Celem artykułu jest wymiana wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk w pracy organów administracji publicznej.
 • Kronika (38)
  Zmiany w komisjach specjalnych Prezesa WUG; JSW S.A: Internetowe szkolenie górników; 65 spotkanie Forum "Energia - Efekt - Środowisko"; Uczestnik akcji "Wybierz sobie Mikołaja" z wizytą w WUG; Jubileusz 95-lecia powołania inspekcji pracy w Polsce; Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
 • To nie powinno się zdarzyć - Wypadki. Katastrofy (39)
 • Ze Świata - Fakty... Wydarzenia... Opinie... (43)
  Szybki postęp gospodarzy Chin; Prognozy wzrostu cen złota i srebra; Jadeit - symbolem zdrowia i długowieczności; Zaostrzona kontrola nad zdrowiem i bezpieczeństwem pracy w nowozelandzkim górnictwie; Mieszkańcy Ekwadoru wyżej cenią skarby natury aniżeli ropę; Finansowanie kopalni Kipoi
 • Ze Świata - Górnictwo na świecie (44)
  Świat: głód energii; Mongolia: górnictwo węglowe w rozkwicie; USA: wzrost emisji CO2
 • Normalizacja (47)
 • Przegląd aktów normatywnych ogłoszonych przed dniem 5 lutego 2014 r. (48)
 • Historia i współczesność górnictwa (50)
  Jak zapobiec nieszczęściu, czyli... górnicze przesądy i zabobony