• Czynniki kształtujące wzrost zagrożenia metanowego w ścianach w świetle doświadczeń Głównego Instytutu Górnictwa
  W publikacji omówiono czynniki kształtujące poziom zagrożenia metanowego w rejonach ścian wydobywczych w polskich kopalniach węgla kamiennego w okresie wdrażania działań restrukturyzacyjnych, skutkujących między innymi wzrostem koncentracji wydobycia. Doświadczenia GIG Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, m.in. w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego i pożarowego w polskich kopalniach oraz 20-letnia współpraca tej jednostki naukowo-badawczej z Wyższym Urzędem Górniczym pozwoliły na opracowanie zasad, wytycznych oraz kryteriów oceny zagrożenia metanowego, stanowiących narzędzia dla praktyków w warunkach sukcesywnie zwiększającego się wydzielania metanu do środowiska ścian. Publikacja omawia efekty tej współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego.
 • Wpływ eksploatacji górniczej kopalni „Wieliczka” na powierzchnię terenu
  W artykule porównano prognozy deformacji górotworu i powierzchni terenu z obserwacjami i pomiarami wykonywanymi przez kopalnię soli „Wieliczka”. Pozostawione puste przestrzenie poeksploatacyjne pod wpływem ciśnienia górotworu podlegają naturalnemu procesowi powolnego zaciskania. Aby określić wpływy eksploatacji na powierzchnię terenu, kopalnia prowadzi monitoring deformacji powierzchni i górotworu, polegający na pomiarach niwelacyjnych na powierzchni terenu oraz pomiarach konwergencji w wyrobiskach dołowych. Na podstawie tych pomiarów wykonano analizę osiadań powierzchni, poziomów kopalni oraz konwergencji wyrobisk w celu uzyskania parametrów obliczeniowych wykorzystanych do opracowania prognozy wpływów. Prognozę sporządzono wykorzystując model matematyczny do prognozowania deformacji górotworu i powierzchni terenu (tzw. teoria Knothego). Prognoza wpływów przewiduje występowanie osiadania powierzchni terenu w rozległej strefie wydłużonej w kierunku W-E, z kilkoma lokalnymi nieckami obniżeniowymi w jej obrębie (rys. 5-8). Wyniki pomiarów kopalnianych są porównywane z wynikami prognozy, pokazując ich wysoką korelację. Wyniki prognozy mogą więc stanowić podstawę planowania zagospodarowania przestrzennego i zabudowy powierzchni. Wg prognozy w okresie od 2012 do 2037 r. przewiduje się wystąpienie maksymalnie przyrostu: przemieszczeń pionowych do wmax = 0,53 m, odkształceń poziomych do εmax = 2,95 mm/m oraz nachyleń w profilu niecki do Tmax = 4,53 mm/m. Ww. wartości odpowiadają co najwyżej II kategorii terenu górniczego.
 • Transport materiałów w kontenerach jako alternatywa dla transportu szynowego (Komunikat)
  W artykule przedstawiono transport materiałów szybem L-VI w KGHM Polska Miedź O/ZG „Lubin”. W związku z brakiem w rejonie szybu L-VI infrastruktury szynowej niezbędne było zastosowanie dedykowanych dla różnego rodzaju materiałów kontenerów, których nośnikiem poza szybem jest górniczy transporter podnośnikowy. Transport kontenerowy z magazynów na powierzchni, poprzez szyb do centrum logistycznego na dole kopalni stanowi interesującą alternatywę dla transportu szynowego.
 • Babska Szychta. Kobiety w górniczym świecie były, są i będą
 • Max Steckel – pierwszy fotograf, który pokazał
 • Bushcraft, czyli poszedł w las, ale jakby go tam nie było

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz