Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2015/01


 • Technologie gospodarczego wykorzystania metanu pokładów węgla w Polsce
  Podczas eksploatacji węgla kamiennego wydziela się metan, którego część jest ujmowana systemem odmetanowania kopalni i w dużej części wykorzystywana do celów energetycznych. Pozostała, znaczna część wydzielającego się metanu jest odprowadzana systemem wentylacji kopalni na powierzchnię i ze względu na brak typowych technologii wykorzystania niskostężonego metanu (poniżej 0,75%) pozostaje niezagospodarowana. W Polsce następuje rozwój technologii wykorzystania metanu pokładów węgla dla celów energetycznych. W artykule przedstawiono możliwości jego wykorzystania do celów energetycznych oraz przykłady pracujących instalacji wykorzystujących metan pokładów węgla.
 • Ilościowa metoda oceny ryzyka zawodowego przy drążeniu i utrzymaniu wyrobisk korytarzowych kopalń węgla w warunkach zagrożenia tąpaniami (Artykuł dyskusyjny)
  W artykule dokonano szerokiej analizy aktualnie obowiązujących zasad oceny ryzyka zawodowego w górnictwie węgla kamiennego. Szczególną uwagę zwrócono na prace poświęcone ocenie ryzyka związanego z prowadzeniem i utrzymaniem wyrobisk korytarzowych w warunkach zagrożenia tąpaniami. Zaprezentowano autorską metodę ilościowej oceny ryzyka zawodowego, opartą o prawdopodobieństwo wystąpienia tąpnięcia oraz prawdopodobieństwo utraty funkcjonalności wyrobiska. Uzyskane wyniki zweryfikowano na podstawie danych uzyskanych z kopalń.
 • Zagrożenie wyrzutami w KGHM "Polska Miedź" SA O/ZG "Rudna" - stan zagrożenia po czterech latach od wyrzutu
  W artykule przedstawiono aktualny (4 lata po zjawisku wyrzucie gazów i skał w O/ZG Rudna) stan rozpoznania tego zagrożenia oraz omówiono podejmowane środki organizacyjne i techniczne pozwalające na jego ocenę.
 • Zastosowanie antypirogenów, jako środka wspomagającego w zwalczaniu zagrożenia pożarowego w kopalni "Chwałowice"
  W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie antypirogenów w zwalczaniu zagrożenia pożarowego w eksploatowanych ścianach, a także w innych miejscach stanowiących potencjalne źródła zagrożenia pożarowego. Uzyskane wyniki, oparte na wieloletniej praktyce górniczej, pozwalają stwierdzić, że dostępne obecnie antypirogeny są jak najbardziej wspomagającymi inhibitorami procesu utleniania węgla, szczególnie tam, gdzie nie można zastosować prewencji pożarowej bazującej na dostępnych środkach, takich jak doszczelnianie mieszaninami popiołowo-wodnymi, czy stosowanie gazów inertnych - dwutlenku węgla lub azotu.