Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2015/10


 • Rola nadzoru górniczego w budowaniu akceptacji społecznej dla działalności górniczej w Polsce
  Mimo szeregu pozytywnych aspektów istnienia górnictwa, jego istnienie odciska swój ślad na powierzchni Ziemi i oddziałuje na lokalne społeczności. Sama tego świadomość rodzi konflikty pomiędzy przedsiębiorcami górniczymi, a użytkownikami powierzchni i władzami samorządowymi oraz brak akceptacji społecznej dla górniczych zamierzeń inwestycyjnych. Tym samym, zaspokajanie potrzeb surowcowych kraju wymaga stałego łagodzenia konfliktów, wypracowywania kompromisów i pozyskiwania akceptacji społeczności rejonów występowania złóż kopalin. Służy temu rzetelna polityka informacyjna, tworzenie ram organizacyjnych rozwiązywania konfliktów oraz działania funkcjonujących zakładów górniczych, a przede wszystkim szybka likwidacja szkód górniczych. Istotne jest także istnienie służących temu rozwiązań prawnych. Artykuł przedstawia rozwiązania, jakie w tej dziedzinie wypracowano w Polsce i - na tym tle - omawia rolę i działania organów nadzoru górniczego w tym zakresie.
 • Pojemność wodna utworów karbonu po eksploatacji węgla na przykładzie kopalń południowo-zachodniej części GZW
  W publikacji przedstawiono metody wyznaczania pojemności pustych przestrzeni pozostałych w utworach karbonu po eksploatacji węgla, które mogą być wypełnione wodą. Na przykładzie zlikwidowanych kopalń "Morcinek" i "1 Maja" zweryfikowano, które ze sposobów oszacowania pojemności wodnej zostały potwierdzone w praktyce górniczej. Analizy procesów zatapiania tych kopalń wykazały zgodność prognoz wykonanych na podstawie hydrogeologicznych badań polowych.
 • Nośność łączników w podłożach betonowych zarysowanych w skutek oddziaływania eksploatacji górniczej
  Łączniki w obiektach budowlanych pełnią niemniej ważną rolę niż elementy czysto konstrukcyjne, przejmując obciążenia nie tylko z samej konstrukcji, ale również obciążenia, które mogą wystąpić podczas jej użytkowania. W artykule przedstawiono wyniki badania siły niszczącej (na podstawie której jest określana nośność łączników) na podłożu zarysowanym, któremu niejednokrotnie odpowiadają warunki rzeczywistej pracy łączników, np. na terenach górniczych, gdzie pod wpływem dodatkowych oddziaływań oraz wstrząsów górniczych może następować zarysowanie lub spękanie elementów betonowych lub intensyfikacja istniejących uszkodzeń. Odniesienie stanowią wyniki badań w podłożu niezarysowanym.
 • Regulacja przewietrzania w grupowym prądzie powietrza elementem optymalizacji sieci wentylacyjnej kopalni na przykładzie KWK "Jankowice"
  Stosownie do postanowień obowiązujących przepisów, regulację przewietrzania powinno prowadzić się tamami regulacyjnymi, umieszczonymi na początku prądów rejonowych. W artykule przedstawiono przykład zastosowania regulacji przewietrzania w grupowym prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego z komór przyszybowych podsieci wentylacyjnej szybu 4 w KWK "Jankowice", co pozwoliło na lepsze wykorzystanie sieci wentylacyjnej kopalni i ograniczenie strat powietrza, a jednocześnie zapewniło jakościowe i ilościowe stosunki powietrza w całej podsieci.
 • Eksploatacja gazu ziemnego z formacji łupkowych w Polsce - nadzieje i fakty (Komunikat)
  Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące robót geologicznych prowadzonych w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego z formacji łupkowych (typu shale gas) na terenie Polski oraz ich podsumowanie w okresie od 2010 r. do końca I półrocza 2015 r.
 • Poetycka kopalnia Tadeusza Kijonki