• Pozytywne i negatywne skutki obecności wody w środkach smarnych
  W działalności przemysłowej związanej z gospodarką smarowniczą obecność wody może przynosić skutki pozytywne lub negatywne. Przykładem tego jest występowanie wody w środkach smarnych: olejach przemysłowych i technologicznych, cieczach eksploatacyjnych, smarach. Z uwagi na swoje własności fizykochemiczne jest naturalnym czynnikiem ograniczającym palność niektórych środków smarnych, co jest efektem pozytywnym. W przypadku jej obecności na skutek prowadzonej eksploatacji lub niewłaściwego przechowywania środków smarnych odgrywa rolę negatywną i powoduje pogarszanie ich własności użytkowych, przyczyniając się do korozji metali, erozji oraz rozwoju mikroorganizmów (bakterie, pleśnie, grzyby), a tym samym do awarii urządzeń i maszyn. Artykuł przedstawia różnorodność oddziaływania wody znajdującej się w środkach smarnych, zwracając uwagę na jej specyficzny charakter i skutki, jakie może wywołać jej obecność.
 • Mechanizacja technologii likwidacji wyrobisk przyścianowych w LW „Bogdanka”
  Praca, na podstawie technologii prowadzenia robót w LW „Bogdanka”, wskazuje różnice w technologii prowadzenia robót w trakcie ręcznej i zmechanizowanej (z użyciem URW Panda) likwidacji wyrobisk za frontem ściany z jednoczesnym odzyskiem obudowy. Wskazuje też główne zalety i wady URW Panda oraz opisuje zmiany konstrukcyjne, jakich w nim dokonano w okresie użytkowania. Omawia ponadto korzyści z zastosowania urządzenia, tj. wzrost odzysku obudowy i poprawę bezpieczeństwa pracy.
 • Zagrożenie osuwiskowe w zakładach górniczych
  W artykule, na tle charakterystyki geologicznej dolnośląskich złóż granitu, przestawiono zagadnienia związane z zagrożeniem osuwiskowym występującym w odkrywkowych zakładach górniczych. Ponadto omówiono warunki prowadzenia eksploatacji granitu na terenie Dolnego Śląska oraz kwestie nadzoru nad ruchem kamieniołomów wydobywających granit. Opisano również osuwisko, które zaistniało w Kopalni Granitu „Borów 17”.
 • Wymarłe miasto na płonącym węglu
 • Polskie górnicze lampy elektryczne
 • To była najniebezpieczniejsza kopalnia w Europie. Poznajcie Dawną Kopalnię „Nowa Ruda”

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz