Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2016/11


 • Obudowa kotwowa wczoraj i dziś w aspekcie obowiązujących przepisów
  Samodzielna obudowa kotwowa w polskich kopalniach węgla kamiennego nie jest stosowana od 2009 r. Ostatni dokument prawny w zakresie kotwienia powstał w 2002 r., stanowiąc modyfikację pierwszego rozporządzenia z 1997 r. Rozwój techniki górniczej oraz technologii kotwienia w odniesieniu do materiałów, urządzeń, rozwiązań konstrukcyjnych oraz możliwości jej stosowania sprawił, że wiele przepisów dotyczących projektowania, wykonywania i kontroli obudowy kotwowej jest nieaktualnych i wymaga dostosowania do obecnego stanu wiedzy. W artykule odniesiono się do niektórych z nich, przedstawiając wyniki ostatnich badań dotyczących kotwi, prowadzonych w Polsce i na świecie oraz sugestie możliwych poprawek, jakie należałoby uwzględnić przy opracowywaniu nowych dokumentów prawnych w zakresie kotwienia wyrobisk w kopalniach węgla.
 • Przykład analizy sumowania deformacji terenu górniczego w długim przedziale czasu
  W pracy przedstawiono studium przypadku oddziaływania eksploatacji górniczej na budynek w długim przedziale czasu. Na tym przykładzie dokonano analizy sposobów sumowania wartości wskaźników deformacji wywołanych eksploatacją górniczą. Sumowanie obniżeń i nachyleń nie stwarza problemów i poglądy na ten temat wśród inżynierów są zgodne. Kontrowersje budzi natomiast sumowanie odkształceń poziomych. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sumowania odkształceń dla kilku propozycji w tym zakresie, w tym zgodnie z zasadą tzw. relaksacji odkształceń. Otrzymane wyniki obliczeń poddano analizie i przedstawiono stosowne wnioski, w tym mówiące o konieczności podjęcia dyskusji nad sposobem sumowania wartości odkształceń poziomych w długich przedziałach czasu.
 • Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy górniczego za szkody w gruntach rolnych i leśnych
  Publikacja porusza zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorców górniczych za szkody wyrządzone w gruntach rolnych i leśnych w związku z prowadzeniem zakładu górniczego, omawiając charakter prawny oraz zasady tej odpowiedzialności, przesłanki kreujące obowiązek restytucyjny przedsiębiorcy górniczego, a także sposób naprawienia szeroko pojętych szkód w gruntach rolnych i leśnych.
 • Trudności przy głębieniu szybu VI KWK "Budryk" na odcinku uskoku chudeckiego
  Artykuł omawia rozwiązania techniczne zastosowane w czasie pogłębiania szybu VI w KWK "Budryk" - najgłębszego szybu w Polsce - w czasie przechodzenia osłabionego górotworu w strefie uskoku chudeckiego.
 • Kronika
  • Zakończono inwentaryzację starych wyrobisk górniczych na Dolnym Śląsku
  • Przedstawiciele kierownictwa WUG w KGHM S.A.
  • Ściany i wyrobiska szczególnego nadzoru w górnictwie węgla kamiennego
  • I Konferencja GAZ-SYSTEM z cyklu Podziemne Magazyny Gazu
 • To nie powinno się zdarzyć - Wypadki. Katastrofy
  • KHW S.A. KWK "Wujek" Ruch Śląski
  • PGG Sp. z o.o. Oddział KWK "Ruda" Ruch Bielszowice
  • Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK "Bobrek-Piekary" Ruch Piekary
 • Ze świata - Fakty... Wydarzenia... Opinie...
  • Pięć tysięcy podpisów przeciw likwidacji kopalni
  • Odrzucona oferta zakupu od BHP Billiton
  • Nowa energia na dalekim horyzoncie
  • Chile - problemy finansowe spowodowane ceną miedzi
 • Ze świata - Górnictwo na świecie
  • Australia w potrzebie nowych odkryć ropy
  • Filipiny zaostrzają politykę wobec górnictwa
  • Pierwszy taki przypadek pylicy w Australii
  • Islandia stawia na wulkany
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych
 • Normalizacja - Działalność normalizacyjna w świetle ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji i związanych z ustawą aktów wykonawczych
  Przegląd opublikowanych norm
 • Przegląd aktów normatywnych ogłoszonych przed dniem 2 listopada 2016 r.
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Święta Barbara - patronka górników