Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2016/12


  • Opis metody oceny upodatnienia zmechanizowanej obudowy ścianowej
    Zmechanizowana obudowa ścianowa przewidziana do zastosowania w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu powinna być upodatniona, czyli przystosowana do przejmowania obciążeń dynamicznych, będących następstwem wstrząsów górotworu. Wymóg ten wynika z przepisów BHP i dotyczy wszystkich obudów zmechanizowanych niezależnie od okresu wprowadzenia na polski rynek i obowiązujących wtedy przepisów. Zgodnie z uchwałami Komisji ds. obudów górniczych i kierowania stropem przy prezesie WUG, oceny upodatnienia sekcji obudowy może dokonywać jedynie właściwa jednostka naukowo-badawcza. W celu spełnienia tych wymagań Główny Instytut Górnictwa opracował i wdrożył do stosowania własną metodę, opartą na wieloletnich badaniach laboratoryjnych oraz pomiarach i obserwacjach dołowych. Jest ona systematycznie doskonalona w oparciu o nowe badania oraz rozwiązania techniczne stosowane w nowych obudowach zmechanizowanych. Artykuł przedstawia ogólne zasady stosowanej w GIG metody.
  • Stan górnictwa odkrywkowego w 2015 r.
    Artykuł jest statystycznym podsumowaniem 2015 roku dla grupy odkrywkowych zakładów górniczych. W nawiązaniu do lat poprzednich przedstawia informacje na temat wydobywanych w Polsce kopalin, udzielonych koncesji, liczby nadzorowanych zakładów górniczych, stanu zagospodarowania złóż oraz struktury wydobycia i zatrudnienia. W sposób statystyczny obrazuje prowadzoną działalność górniczą oraz wskazuje główne kierunki obserwowanych zmian
  • Uszkodzenia słuchu u pracowników dołowych kopalń węgla kamiennego - wyniki badań ankietowych i propozycje działań profilaktycznych
    Artykuł przedstawia problem ubytku słuchu wśród górników w aspekcie nie tylko uznania choroby zawodowej, lecz o ubytku słuchu na poziomie niższym, jednakże powodującym utrudnienie funkcjonowania społecznego w wieku emerytalnym. Wnioski wynikają z obserwacji i analizy wykonanych badań ankietowych wśród pracowników dołowych kopalń KW S.A., JSW S.A. i firm obcych. Badania te pozwoliły stwierdzić, że można zmniejszyć problem ubytku słuchu, poprzez prawidłowe działania wynikające z właściwego programu profilaktyki ochrony słuchu i permanentnego uświadamiania skutków niedoceniania tych działań.
  • Legendy o św. Barbarze (w wyborze)