Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/08


 • Projekt eksploatacji w filarze szybów głównych uwzględniający ochronę zakładu przeróbczego i szybu
  W artykule przedstawiono sposób postępowania przy określaniu dopuszczalnego zwiększenia zakresu eksploatacji ściany w filarze ochronnym szybów głównych z uwagi na ochronę obiektów budowlanych zakładu przeróbki mechanicznej oraz szybu. Opisano założenia przyjęte do prognozy wpływów tej eksploatacji na przedmiotowe obiekty oraz wyniki tej prognozy. Wykazano, że z uwagi na odporność obiektów zakładu przeróbczego możliwe będzie zwiększenie zakresu eksploatacji projektowanej ściany w filarze. Pozwoli to na dodatkowe wydobycie ok. 140 tys. ton wysokiej jakości węgla ze złoża położonego blisko szybów, w korzystnych warunkach geologiczno-górniczych.
 • Odmetanowanie ściany KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" z wykorzystaniem kierunkowego otworu drenażowego
  W artykule przedstawiono doświadczenia KWK "Mysłowice-Wesoła" z odmetanowania rejonu ściany z zastosowaniem kierunkowego otworu drenażowego, wykonanego w strefie desorpcji metanu. Przedstawiono przyczyny zastosowania takiego rozwiązanie, jego koszty oraz efektywność.
 • Drążenie wyrobisk chodnikowych KWK "Murcki-Staszic" w warunkach zagrożenia wodnego
  W artykule przedstawiono doświadczenia kopalni węgla kamiennego "Murcki-Staszic" w ocenie zagrożenia wodnego dla planowanych i prowadzonych robót górniczych. W ocenie takiej dla robót w pobliżu zbiornika wody w zrobach należy wykorzystywać możliwości, jakie dają badania interdyscyplinarne. Do określenia dopuszczalnego i bezpiecznego ciśnienia wody w źródle zagrożenia wodnego można zastosować metody badań hydrogeologicznych i fizykomechanicznych środowiska skalnego. W artykule wskazano zastosowane metody oceny oraz scharakteryzowano profilaktykę zwalczania, a także sposób monitoringu przejawów zagrożenia wodnego.
 • Społeczne aspekty związane z komercyjnym składowaniem dwutlenku węgla w Polsce (Komunikat)
  Rozwój przemysłu, a w konsekwencji wzrost emisji dwutlenku węgla zmusza do poszukiwania nowych technologii i sposobów redukcji jego emisji do atmosfery. W artykule przedstawiono problem społecznej akceptacji wychwytywania, transportowania i składowania dwutlenku węgla (CCS) jako potencjalnego środka redukcji jego emisji w Polsce. Ten problem ma zasadnicze znaczenie dla realizacji dużych projektów CCS. Należy więc organizować kampanie informacyjne związane z nowymi technikami ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery w celu uświadomienia społeczeństwu, iż technologie takie są bezpieczne dla środowiska. Najważniejszą kwestią takich kampanii jest dotarcie do świadomości zwykłego obywatela.
 • Ewakuacja ludzi uwięzionych w kopalnianym szybie (Komunikat)
  W pracy opisano sposób ewakuacji ludzi uwięzionych w szybie po wystąpieniu awarii układu sterowania maszyny wyciągowej lub zaniku głównego napięcia zasilającego, przeznaczony dla górniczych wyciągów szybowych z silnikiem prądu stałego. Źródłem napędzającym odhamowaną maszynę wyciągową jest nadwaga, opuszczana pod wpływem grawitacji w głąb szybu do najbliższego poziomu, z którego dalsza ewakuacja ludzi na powierzchnię realizowana jest innym wyciągiem szybowym. Prędkość kontrolowanego opuszczania regulowana jest wyłącznie silnikiem wyciągowym pracującym w trybie hamowania dynamicznego.