Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/11


  • Ochrona chiropterofauny w sąsiedztwie Kopalni "Czatkowice"
    W artykule przedstawiono szczególną lokalizację Kopalni Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o. względem obszarów chronionych, w tym Natura 2000 utworzonych dla ochrony siedlisk i gatunków nietoperzy. Opisano działania prewencyjne, które wykonano przed rozpoczęciem eksploatacji wapienia w obszarze nowej koncesji, jak i te podejmowane na bieżąco w celu ochrony chiropterofauny. Dokonano porównania wyników monitoringu liczebności populacji nietoperzy dla uchwycenia ewentualnego wpływu na nią odkrywkowej eksploatacji górniczej. Przedstawiono wyniki dodatkowych, niż wymagane, badań monitoringowych, prowadzonych we wczesnej fazie realizacji inwestycji.
  • Bezpieczeństwo w technologicznym transporcie kołowym w odkrywkowych zakładach górniczych na przykładzie Kopalni Gipsu "Leszcze" S.A.
    Niniejszy artykuł to podsumowanie wiedzy ant. bezpieczeństwa technologicznego transportu kołowego. Uwzględnia stosowane w tym zakresie przepisy i dokumenty regulujące pracę pojazdów technologicznych. Wyszczególnia czynniki i działania wpływające na ich bezpieczeństwo, z których najważniejsze to: stan techniczny pojazdów technologicznych, sposoby przeprowadzania jego kontroli i przeglądów technicznych, czynności obsługowych, itp. Porusza zagadnienia dotyczące kwalifikacji kierowców. Opisuje zagrożenia i sposoby ochrony przed nimi na stanowisku kierowcy pojazdów technologicznych.
  • Ochrona i zagospodarowanie strategicznych zasobów węgla kamiennego - inne spojrzenie (Artykuł polemiczny)
    Węgiel kamienny, jako kopalina, zgodnie z naszym prawem zaliczony został do zasobów strategicznych, to znaczy mających istotne znaczenie, najważniejszych. Czy te cechy w dalszym ciągu opisują węgiel jako zasób strategiczny? Czas najwyższy na rozważenie jego dotychczasowej pozycji i nadanie mu nowej roli i nowego wymiaru.
  • Wpływ tradycji górniczych na ukształtowanie niektórych form obchodów Dnia Górnika