• Prowadzenie eksploatacji w warunkach zagrożenia osuwiskowego w KWB „Bełchatów”
  Artykuł jest podsumowaniem działań KWB „Bełchatów” mających na celu rozpoznawanie, kategoryzację i monitorowanie zagrożeń osuwiskowych, a także wypracowanie zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia. Przedstawiono w nim zasady kategoryzacji zagrożeń osuwiskowych, kryteria oceny stanu zagrożenia oraz zasady ich stosowania w toku prowadzonej eksploatacji. Zwraca się w nim uwagę na wagę prowadzenia prac geologicznych mających na celu odtworzenie historii procesów kształtujących złoże, celowość prowadzenia monitoringu odkształceń powierzchniowych i wgłębnych oraz na konieczność opracowania procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Opisuje się też sytuacje, w których tylko dzięki prawidłowej realizacji wszystkich działań niezbędnych do rozpoznania zagrożenia, wiedzy i doświadczeniu załogi górniczej oraz ścisłej współpracy z ośrodkami naukowymi wyeksploatowano węgiel z najgłębszych partii złoża.
 • Badania przepuszczalności i współczynnika filtracji w ocenie warunków hydrogeologicznych i stanu zagrożeń wodnych w kopalniach podziemnych
  W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia laboratoryjnych oznaczeń przepuszczalności i współczynnika filtracji na próbkach piaskowców karbońskich, pobranych z otworów wiertniczych odwierconych w przykładowym obszarze badań, i analiz warunków krążenia wód w strefie rozdzielającej zroby kopalni zlikwidowanej i czynne wyrobiska kopalni chronionej. Na podstawie uzyskanych wyników badań oszacowano natężenie przepływu wody przez caliznę skalną w strefie oddzielającej występowanie zrobów obydwu kopalń. Ponadto omówiono znaczenie metod i wielkości tych parametrów hydrogeologicznych w ocenie procesów i oszacowaniach natężenia przepływu wody między kopalniami oraz w prognozowaniu zagrożenia wodnego z uwagi na wydajność systemów odwadniania kopalń.
 • Zabezpieczanie naroży ścian na skrzyżowaniach z chodnikami przyścianowymi w LW „Bogdanka” (Komunikat)
  Praca opisuje nowy w LW „Bogdanka”  sposób zabezpieczania naroży ścian na skrzyżowaniach z chodnikami przyścianowymi przed frontem eksploatacji oraz porównuje go z dotychczas stosowanymi technologiami wykładki „wnęk ścianowych”. Wskazano główne zalety i wady nowej technologii oraz kierunki dalszych badań, wśród zalet wymieniając m.in. poprawę bezpieczeństwa i wyniki finansowe.
 • Domy górnika – jak się w nich żyło i co z nich zostało
 • Emil i Georg Zillmannowie – ojcowie górnośląskiej architektury industrialnej
 • Jak „lekarz” górniczych maszyn został zawodowym turystą

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz