• Działalność Komisji do spraw Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym
    Działalność Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym reguluje zarządzenie , a jej skład osobowy decyzja Prezesa WUG. Do zadań komisji należy opiniowanie stanu bezpieczeństwa powszechnego związanego z eksploatacją kopalin, a w szczególności ocena programów eksploatacji górniczej i opiniowanie: profilaktyki górniczej i budowlanej na terenach górniczych, sposobów likwidacji kopalń oraz kierunków zagospodarowania terenów pogórniczych wraz z oceną ich przydatności do zabudowy. Ponadto komisja inicjuje badania dotyczące wpływów działalności górniczej na środowisko i obiekty budowlane oraz opiniuje projekty przepisów, Polskich Norm oraz instrukcji dotyczących ww. zagadnień. W latach 2012-2020 komisja rozpatrzyła 24 wnioski, w tym najczęściej wnioski nt. eksploatacji pod Bytomiem i Marklowicami, w filarze ochronnym Lubina oraz dotyczące górniczej skali intensywności sejsmicznej. Szczególnym problemem dyskutowanym na posiedzeniu komisji było pismo w sprawie uchybień w prognozowaniu wpływów projektowanej eksploatacji przez przedsiębiorców górniczych. Z wykazu wniosków zaopiniowanych w latach 2012-2020 przez komisję wynika, że ich liczba stopniowo maleje, co wynika m.in. z restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, których efektem było zakończenie eksploatacji pod centrum Bytomia, a także dzielnicą Wirek w Rudzie Śląskiej.
  • Drążenie łączników tunelowych II linii warszawskiego metra
    Artykuł prezentuje problemy techniczne powstałe w związku z drążeniem łączników tunelowych II linii metra w Warszawie, związane z występującymi warunkami geologiczno-górniczymi na trasie wykonywanych tuneli. Omówiono możliwe i zastosowane rozwiązania techniczne wzmacniające zawodnione grunty w miejscach przyszłych łączników tunelowych. Opisano procedurę kontroli jakości cementogruntu, wskazując metody usuwania jego nieciągłości.
  • System Matterhorn jako narzędzie wspomagające roboty górnicze w odkrywkowych zakładach górniczych
    W artykule przedstawiono wybrane funkcjonalności wykorzystującego drony komputerowego systemu Matterhorn oraz możliwości jego zastosowania przy optymalizacji procesów towarzyszących robotom górniczym w odkrywkowych zakładach górniczych, służącej podniesieniu bezpieczeństwa pracy, ograniczeniu ryzyka oraz poprawie efektywności dzięki oszczędności czasu i zmniejszeniu zużycia części maszyn.
  • Geolog, rewolucjonista, odkrywca, patriota – pierwszy prezydent Dąbrowy Górniczej
  • Schroniska górskie z górniczą przeszłością

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz