• Bezpieczeństwo załogi w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych stosujących autonomiczne środki transportu urobku
    Sposób urabiania i rodzaj zastosowanych środków transportu urobku pozwala podzielić technologie wydobywania kopalin na: ciągłe, cykliczne i mieszane. W górnictwie odkrywkowym prym wiodą technologie cykliczne. Dla jego potrzeb rozwijane są systemy zautomatyzowane. Do pierwszej ich grupy zalicza się systemy detekcji kolizji, do grupy drugiej systemy półautomatyczne, w których większością operacji steruje człowiek, a tylko część wykonywana jest automatycznie, a do grupy trzeciej systemy zdalnego sterowania. Oprócz ww. grup rozwijane są systemy całkowicie automatyczne i autonomiczne, w których operator pełni rolę czynnika nadzorczego, interweniującego tylko w sytuacjach awaryjnych. Wyeliminowanie z obsługi pojazdów najsłabszego ogniwa, czyli człowieka, zwiększa dyspozycyjność systemu do 24 h/d przez cały rok oraz poprawia bezpieczeństwo załogi. Dodatkowo, całą część związaną z planowaniem i logistyką przejmują na siebie układy sztucznej inteligencji. Dzięki temu możliwy jest stały nadzór nad stanem technicznym urządzeń i ich pełne wykorzystanie, przy optymalizacji zużycia paliwa. Do światowej czołówki w tej dziedzinie należą: Komatsu, Volvo, Scania i raczkujący w tym segmencie Kamaz. Przegląd rozwijanych przez nie rozwiązań przekonuje, że w większości używają one odpowiednio zmodyfikowanych, seryjnie produkowanych ciężarówek, co ogranicza koszty wdrożenia systemów, wynikające m.in. z konieczności zapewnienia redundantnych systemów transmisji danych i separowanych sieci teleinformatycznych, uniemożliwiających ingerencję w system z zewnątrz. Oprócz ich zapewnienia, polskie przepisy dotyczące kopalń odkrywkowych aby umożliwić stosowanie autonomicznych układów transportu cyklicznego powinny ponadto obligować m.in. do: stosowania min. dwóch niezależnych linii teletransmisyjnych wymiany w czasie rzeczywistym informacji pomiędzy pojazdami a dyspozytorem oraz oznaczenia terenu zakładu górniczego znakami informującymi o pracy pojazdów autonomicznych i zakazu poruszania się ludzi po drogach przewozowych w trakcie ich pracy.
  • Nowoczesne metody produkcji piasku w kopalni „Bielinek”
    Zastosowanie w kopalni „Bielinek” sortownika fluidalnego allflux AFX 1500, który oczyszcza i sortuje drobne frakcje piasku w jednym procesie, oraz zautomatyzowanego procesu sortowania w nowym zakładzie przeróbczym usprawnia proces produkcji piasku oraz poprawia bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń. Zaletą stosowania nowoczesnych metod produkcji piasku jest możliwość tworzenia kompozycji kruszyw żądanych przez klientów do odpowiednich zastosowań oraz poprawa jakości kruszywa poprzez zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń i ograniczenie strat drobnych frakcji sortowanego piasku, niezbędnych do produkcji mieszanek piaskowo-żwirowych pozwalających na lepszą kompresję ziaren i optymalizację zużycia cementu do produkcji betonu.
  • Formowanie skarp stałych w trakcie eksploatacji złóż spod lustra wody przy użyciu koparek pływających
    Coraz większe znaczenie przy wydobywaniu kruszyw naturalnych odgrywa eksploatacja spod lustra wody za pomocą koparek pływających. Wiąże się z koniecznością zapewnienia stateczności skarp stałych (brzegów) utworzonych zbiorników wodnych. Zachowanie stabilnych skarp wymaga ich odpowiedniego formowania już na etapie samej eksploatacji, gdyż późniejsze „poprawianie skarp” wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów i poważnymi problemami technicznymi. W przypadku zbliżania się do granic planowanej eksploatacji występuje więc konieczność prowadzenia skarp z innymi parametrami niż robocze. Z tego powodu operatorzy koparek i osoby dozoru ruchu powinny mieć możliwość oceny położenia organu urabiającego (głębokości zanurzenia i odległości od pasa ochronnego na powierzchni), względem ustalonych granic eksploatacji. Większość koparek pływających posiada możliwość kontroli głębokości zanurzenia organu urabiającego, lecz nie ma urządzeń do pomiaru jego położenia względem nadwodnej części eksploatowanej skarpy. W praktyce do tego celu najlepiej nadają się dalmierze. Prawidłowość wykonywanych nimi pomiarów wymaga jednak ich prowadzenia równolegle do lustra wody i prostopadle do krawędzi docelowej skarpy stałej, najlepiej zawsze z wybranego na pomoście koparki punktu pomiarowego.
  • Swoszowicka siarka, Smok Wawelski i uzdrowisko
  • Śmiej się z nami, czyli w świecie górniczych anegdot

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz