• Wypadki i niebezpieczne zdarzenia w polskich kopalniach odkrywkowych w latach 2017-2021
    Górnictwo odkrywkowe charakteryzuje stosunkowo małą liczbą wypadków. W latach 2017-2021 udział odnotowanych w nim wypadków w ich ogólnej liczbie w górnictwie krajowym nie przekracza bowiem 3%, a wskaźnik wypadkowości ogółem na 1000 zatrudnionych osiągał 1,57 do 1,98. Z 23 wypadków śmiertelnych i ciężkich w górnictwie odkrywkowym w ww. latach najwięcej odnotowano w zakładach prowadzących eksploatację kruszywa naturalnego spod lustra wody (46,15%) i ze złóż niezawodnionych (23,08%). Do ok. 35% z nich doszło wskutek kontaktu pracowników z wirującymi lub będącymi w ruchu elementami urządzeń. Kolejne przyczyny poważnych wypadków (po 15%) to niewłaściwe poruszanie się pracowników w pobliżu pracujących maszyn oraz upadki z wysokości. Pozostałe przyczyny to zatopienie i zasypanie operatorów maszyn (12%). Wśród przyczyn wypadków dominuje więc „czynnik ludzki”, w 2017 r. i w latach 2019-2021 odpowiadający za 100% wypadków śmiertelnych i ciężkich (a w 2018 r. za 75%). Należy też zwrócić uwagę na zdarzenia niebezpieczne, które mimo, że nie skutkowały obrażeniami pracowników, to stanowiły zagrożenie. I tak, w latach 2017-2021 w odkrywkach doszło do: 14 osuwisk, 1 zalania wyrobiska wodami powodziowymi, 11 pożarów i 6 przypadków rozrzutu odłamków skalnych poza strefę bezpieczną. Odnotowane wypadki wskazują na uchybienia związane z organizacją pracy oraz użytkowaniem maszyn i urządzeń, w tym m.in.: brak zabezpieczeń i osłon ruchomych elementów maszyn, niewłaściwe przygotowanie miejsca pracy (osłonięcie, wydzielenie, usunięcie elementów niebezpiecznych, wyposażenie w środki ochrony osobistej), niewłaściwe oznakowanie miejsc stanowiących zagrożenie. Zdecydowany wpływ na poziom bezpieczeństwa w odkrywkach ma więc poprawa organizacji pracy, w tym ograniczanie dostępu pracownika do części wirujących oraz do miejsc pod tym względem szczególnie niebezpiecznych, oraz nadzór nad prowadzonymi pracami i dobór właściwej techniki prowadzenia ruchu zakładu. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest także przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom poprzez aktywną prewencję, w tym stałe szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy i istniejących zagrożeń oraz sprawdzanie ich umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń.
  • Zarządzanie sieciami rurociągów przeciwpożarowych i odwadniających z użyciem modelowania komputerowego
    Artykuł przedstawia praktyczne wykorzystanie programu symulującego przepływy cieczy PUMPSIM - 3D Pumping Simulation Software do szybkiej i dokładnej analizy różnych możliwych opcji budowy sieci rurociągów, sterowania parametrami sieci oraz doboru pomp odwadniających. Oprogramowanie takie jest skutecznym narzędziem do projektowania i symulacji zarówno sieci dostarczającej wodę do projektowanych przodków i ścian, jak również sieci służących do odprowadzania wody z wyrobisk. Przy rozbudowanych sieciach ppoż. oraz sieciach odwadniających bez zastosowania podobnych narzędzi nie ma możliwości szybkiego i dokładnego wykonania obliczeń, ze względu na wysoki stopień ich skomplikowania. Przy zastosowaniu wspomagania komputerowego można natomiast w krótkim czasie sprawdzić kilka możliwych rozwiązań i wybrać najkorzystniejsze. Wprowadzając odpowiednie dane do programu można symulować różne rozwiązania poszczególnych problemów przy równoczesnym oszacowaniu ich kosztów. W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania nowoczesnych metod numerycznych do symulacji sieci rurociągów przeciwpożarowych i odwadniających podjętych przez służby techniczne KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka z wykorzystaniem wskazanego programu.
  • Współczesny inżynier i jego prestiż (Komunikat)
    Efekty dorobku twórczego inżynierów są głównym źródłem zamożności. W okresie powojennym postrzegani byli jako główny czynnik rozwoju gospodarczego i cieszyli się prestiżem. Uczelnie, wydając absolwentom dyplomy, dawały rekomendację ich wiedzy i umiejętności. Współcześnie obserwuje się masowość kształcenia na poziomie wyższym i spadek prestiżu zawodów inżynierskich. Nastała moda na studia lekkie, łatwe i przyjemne, a na politechnikach organizuje się nawet specjalności półhumanistyczne. Tymczasem przemysł potrzebuje inżynierów wysoko kwalifikowanych, o dużej wiedzy, której podstawę stanowią: matematyka, fizyka i nauki ogólnotechniczne. Bardzo ważne jest też posiadanie praktyki w zawodzie. Dziś dyplom inżyniera nie daje takiej gwarancji. Etos inżyniera został zastąpiony prestiżem opartym na pieniądzu i bogactwie. Osiągnięcia inżynierów są przyjmowane jako rzecz oczywista, a medialne są jedynie ich niepowodzenia (katastrofy, awarie). Wyjątkowo zdarza się, że wybitny inżynier doczeka uznania potomnych. A przecież to właśnie dzieła inżynierów przeobraziły świat tak, że warunki życia są dzisiaj lepsze niż w czasach naszych przodków. Można np. zauważyć, że mało kto potrafi powiedzieć, kim był John Bardeen. Tymczasem gdyby nie wynalazł tranzystora, to nie byłoby radia, telewizji, telefonów komórkowych, GPS, komputerów. A jednak wynalazca tego epokowego urządzenia jest dziś dla większości ludzi anonimowy.
  • Polski Napoleon dryblingu – z kopalni na piłkarską murawę
  • Udane „życie po życiu” rybnickiej kopalni „Ignacy”

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz