• Gospodarowanie odpadami wydobywczymi oraz masami ziemnymi lub skalnymi przemieszczanymi w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
    W artykule omówiono podstawy prawne gospodarowania odpadami wydobywczymi. Przedstawiono również dane dotyczące ilości wytwarzanych w 2021 roku odpadów wydobywczych oraz mas ziemnych lub skalnych w poszczególnych rodzajach górnictwa. Zaprezentowano gospodarowanie odpadami wydobywczymi w latach 2017-2021.
  • Zagrożenia naturalne od pustek krasowych
    Pełny obraz budowy geologicznej złoża uzyskuje się dopiero po zakończeniu jego eksploatacji. Jak wobec tego zapobiegać zagrożeniom wynikającym z budowy złoża przy wykonywaniu robót górniczych? Jedno z nich może wynikać z obecności pustek krasowych. Artykuł prezentuje, na czym ono polega i jak jest minimalizowane w zakładzie górniczym Rigips-Stawiany.
  • Z historii Specjalistycznego Urzędu Górniczego
    Artykuł przedstawia działalność i kolejne zmiany właściwości rzeczowej utworzonego w 1957 r. Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych, w 2012 r. przemianowanego na Specjalistyczny Urząd Górniczy, a następnie zlikwidowanego 19 października 2022 r. Jego właściwość rzeczową, jako organów nadzoru górniczego oraz administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w górnictwie, określało kolejno 7 rozporządzeń: Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska, a finalnie ustawa - Prawo geologiczne i górnicze.
  • Z gwarkiem i kilofem w herbie. Miejskie symbole świadectwem górniczych tradycji
  • Źródła termalne – gorący skarb Ziemi

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz