• Szkody górnicze w Republice Czeskiej i związane z nimi zagadnienia
    Artykuł koncentruje się na problemie rekultywacji oraz likwidacji szkód górniczych i starych zakładów górniczych w Republice Czeskiej. Przybliża również regulacje prawne dotyczące wspomnianych tematów.
  • Prawne aspekty odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody powstałe na skutek działalności dawnych albo porzuconych zakładów górniczych
    Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym właściciel gruntu nie może sprzeciwić się zagrożeniom powodowanym ruchem zakładu górniczego, prowadzonym zgodnie z prawem. Może jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody. Wybór sposobu jej naprawienia należy do poszkodowanego. Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę jest przedsiębiorca odpowiedzialny za ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda lub jego następca prawny. W przypadku ich braku odpowiedzialność za szkody ponosi Skarb Państwa, reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego. Roszczenia o naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego dochodzone są wpierw w trybie ugodowym ‒ poszkodowany zwraca się do Skarbu Państwa (dyrektora właściwego OUG) z wnioskiem o zawarcie ugody obejmującej jego roszczenie. Obowiązkiem dyrektora właściwego OUG jest podjęcie czynności mających na celu zbadanie zasadności zgłoszonego roszczenia. Wyczerpanie tego trybu jest warunkiem dochodzenia roszczenia przed sądem powszechnym zgodnie z rygorami Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Ślad węglowy w górnictwie
    Grupa Kapitałowa JSW, jako jedna z nielicznych w Polsce, prowadzi od 2017 r. zintegrowane szacowanie śladu węglowego organizacji oraz dwóch głównych produktów - węgla i koksu. Wyznaczanie śladu węglowego wykonuje się w oparciu o standardy GHG Protocol Corporate Standard i Product Standard. Od 2018 r. Grupa JSW raportuje w swoich sprawozdaniach z działalności i w raporcie zintegrowanym wartość śladu węglowego organizacji oraz podejmowane działania w celu jego redukcji. W 2021 r. ślad węglowy organizacji całej Grupy Kapitałowej JSW wyniósł 7,92 mln Mg CO2e. 74% część śladu węglowego Grupy JSW stanowi emisja metanu. Realizowane są więc inwestycje dot. redukcji jego emisji. Ujawnianie informacji prowadzi do zrozumienia zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, lepszego zarządzania ryzykiem i bardziej świadomego planowania strategicznego. Może też przyczynić się do niższych kosztów kapitału i zróżnicowanej bazy inwestorów. Zbilansowanie źródeł emisji pozwala określić, na którym etapie produkcji i jaka emisja gazów cieplarnianych jest dominująca oraz podjąć decyzję, jakie działania należy wdrożyć żeby ją zmniejszyć. Optymalizacja pozwala na realne oszczędności, a odpowiedzialność za swój ślad podnosi wartość JSW w oczach kontrahentów i klientów.
  • Z kamienia, metalu i drewna – jak rzeźbiarze widzą górników?
  • Górnik z laserem. Tak powstają cuda ze sklejki

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz