Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2018/10

 • Aktualności z kraju (2)
  • Polskie uczelnie w światowym rankingu „Financial Times”
  • 1,7 mln dolarów dla startupu neptune.pl
  • Rusza nabór wniosków w programie START 2019
 • Niebezpieczne chemikalia. Konferencja „Substancje rakotwórcze w miejscu pracy” (3)
 • II Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP (4)
  Po raz drugi eksperci i specjaliści ds. szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy spotkali się na organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Forum, aby kontynuować rozważania na temat współczesnej służby bhp, jej problemów oraz wyzwań, jakim musi stawiać czoła.
 • Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy i jej determinanty (6)
  Celem artykułu jest dokonanie analizy sytuacji osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy oraz identyfikacja kluczowych czynników ją determinujących. Analiza prowadzona jest w dwóch aspektach: prawnym (stan przepisów prawnych, regulujących status osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy w dniu 31 marca 2018 r.) oraz empirycznym (wartości wskaźników, mogących służyć opisowi sytuacji osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy w okresie 2007-2017). Analiza koncentruje się na populacji osób mających orzeczenie o niepełnosprawności do celów związanych z zatrudnieniem, gdyż tylko takie osoby są uprawnione do specjalnego traktowania na polskim rynku pracy.
 • Zarządzanie pozycjonowaniem osób niepełnosprawnych słuchowo w organizacji (9)
  Procesy globalizacji oraz starzenie się ludności wywołują próby poszukiwań szerszej aktywności zawodowej grup pasywnych na rynku pracy, takich jak osoby z wadami słuchu. W artykule przedstawiono główne aspekty teoretyczne oraz wyniki badań ankietowych, ukazujących status i formy pozycjonowania osób niesłyszących w organizacji. Wskazano na zasadnicze problemy występujące w teorii oraz zróżnicowanie statusu i opinii w praktyce organizacyjnej, a także rekomendacje dla teorii i praktyki.
 • Formy zatrudnienia a postawy wobec pracy na przykładzie badanych przedsiębiorstw budowlanych (12)
  Artykuł obejmuje problematykę form zatrudnienia oraz postaw wobec pracy mierzonych za pomocą wewnętrznej motywacji do pracy, satysfakcji z pracy oraz lojalności pracobiorców wobec organizacji. Z perspektywy: tożsamości pierwotnej (płeć, wiek), tożsamości wtórnej (miejsce zamieszkania, wykształcenie) i tożsamości organizacyjnej (zajmowane stanowisko pracy, staż pracy zawodowej) rozpatrywano zachowania ludzi w organizacji w kontekście formy zatrudnienia, na podstawie przeprowadzonych badań. W artykule wykorzystano wyselekcjonowaną literaturę przedmiotu oraz fragment wyników badań własnych. Badania te przeprowadzono w latach 2012-2014 na terenie województwa małopolskiego w przedsiębiorstwach działających w budownictwie w sektorze prywatnym.
 • Ocena wymagań jako wyzwań i przeszkód w pracy i jej wpływ na efektywność i dobrostan pracowników (15)
  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji dotyczącej dwojakiego charakteru wymagań pracy: wymagań – wyzwań oraz wymagań – przeszkód. Opisano teorię opracowaną przez Cavanaugh i współpracowników (2000) oraz dokonano przeglądu badań dotyczących związku wyzwań i przeszkód z funkcjonowaniem pracowników: ich dobrostanem, efektywnością, postawami wobec pracy. Wyniki opisanych badań wskazują na to, że wymagania – wyzwania raczej pozytywnie wiążą się z funkcjonowaniem pracowników, a wymagania – przeszkody negatywnie, jednak rezultaty te nie są jednoznaczne. Istotna wydaje się tu być indywidualna percepcja wymagań pracy: czy pracownicy postrzegają je jako wymagania, czy jako przeszkody. Badania wskazują również na rolę zasobów indywidualnych i psychospołecznych jako moderatorów i mediatorów w relacji między wyzwaniami i przeszkodami a funkcjonowaniem pracowników. W artykule wskazano kierunki dalszych badań w tym obszarze.
 • Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce (18)
  Celem artykułu jest analiza nierówności w kontekście płci, rodzicielstwa i niepełnosprawności występujących na rynku pracy w sektorach BPO i SSC w Polsce. W opracowaniu dokonano charakterystyki sektorów BPO i SSC oraz obszarów ich ogólnego działania. Zaprezentowano również istotę nierówności na rynku pracy. Ponadto omówiono wyniki badań empirycznych dotyczących występowania nierówności w sferze pracy w aspekcie płci, rodzicielstwa i niepełnosprawności w analizowanych organizacjach. W artykule, wykorzystując metodę opisową, dokonano analizy zarówno literatury przedmiotu, jak i wyników własnych badań empirycznych.
 • 89 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (21)
 • Stanowisko badawcze CIOP-PIB do badań percepcji dźwięku przestrzennego z zastosowaniem techniki ambisonicznej (24)
  W warunkach środowiska pracy sygnały akustyczne mogą być źródłem informacji wpływającej na bezpieczeństwo pracowników. Możliwości percepcji dźwięków, słyszenia kierunkowego czy też orientacji przestrzennej osób w środowisku pracy zależą od szeregu czynników, takich jak np. właściwości akustyczne pomieszczeń pracy, hałas i jego parametry, ubytki słuchu, stosowanie ochron słuchu czy protez słuchu. Badanie wpływu tych czynników na wymienione możliwości (percepcja, słyszenie kierunkowe, orientacja) wymaga zastosowania dźwięku przestrzennego i ma istotne znaczenie dla tworzenia bezpiecznych warunków pracy. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat techniki ambisonicznej jako jednej z technik przetwarzania dźwięku przestrzennego. Scharakteryzowano wykonanie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym stanowisko laboratoryjne umożliwiające prowadzenie (z wykorzystaniem techniki ambiosonicznej) badań percepcji dźwięków, słyszenia kierunkowego i orientacji przestrzennej osób.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Ocena zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – zmiana rozporządzenia
  • Egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji – nowe rozporządzenie
  • Sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu – zmiana rozporządzenia
  • Wzory zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzory licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • W jakim terminie powinien być rozpatrzony wniosek o emeryturę
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
  • Czy ZUS obliczy i przyzna również rekompensatę za pracę uciążliwą, jeżeli do złożonego wniosku o emeryturę zostaną dołączone świadectwa pracy? Są to świadectwa określające pracę w szczególnych warunkach
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz