Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2018/11

 • Odznaczenia państwowe dla CIOP-PIB i jego pracowników (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2018 rozdane
  • Pierwsza polska platforma typu MOOC już działa
  • Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach
 • Ekstraklasa bezpieczeństwa. XXI konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, 5-7.11.2018 r., Wrocław (3)
 • Konkurs plastyczny dla uczniów pt. „Moje bezpieczne miejsce nauki” (5)
 • Wszechobecny azbest – jak go bezpiecznie usuwać. Konferencja, 10.10.2018, Wrocław (6)
 • Ta wspaniała, niebezpieczna chemia. Konferencja, 23.10.2018 r., Łódź (8)
  Za 3 lata wejdzie w życie zakaz używania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku – europosłowie właśnie przegłosowali projekt związanych z tym przepisów.
 • Ocena wiedzy pielęgniarek bloku operacyjnego w zakresie ochrony radiologicznej – wyniki badań własnych w wybranej placówce (10)
  Praca pielęgniarek niesie ze sobą ryzyko narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe. Każde miejsce pracy może mieć odrębną specyfikę, która wpływa na rodzaj ekspozycji zawodowej związanej z wykonywanym zawodem. Blok operacyjny to miejsce pracy wysokospecjalistyczne, na którym jednym z zagrożeń jest napromieniowanie. Ponieważ w coraz większej liczbie zabiegów operacyjnych, wykorzystywane są skopie rentgenowskie, za cel pracy przyjęto ocenę poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego wybranego bloku operacyjnego na temat promieniowania jonizującego oraz zasad ochrony radiologicznej. Za metodę badawczą posłużył sondaż diagnostyczny, w którym wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu udział wzięło 45 pielęgniarek zatrudnionych w bloku operacyjnym. Uzyskane wyniki wskazują, iż personel pielęgniarski ma wiedzę na temat ochrony radiologicznej na poziomie średnim. Zaobserwowano, iż wraz z długością stażu pracy na bloku operacyjnym wzrasta nie tylko poziom wiedzy w zakresie ochrony radiologicznej, ale co ważniejsze – przekłada się ona w praktyce na przestrzeganie ogólnych wytycznych ochrony radiologicznej, a także stosowanie indywidualnych środków ochrony pracownika.
 • Rola pielęgniarki służby medycyny pracy (15)
  Praca jest wartością szczególną, a przez to chronioną przez polskie prawo. Działalność zawodowa polegająca na ochronie zdrowia pracownika to, w jej najbardziej dosłownym znaczeniu, medycyna pracy. Personel wykonujący zadania medycyny pracy stanowią odpowiednio wykształceni lekarze, pielęgniarki oraz psychologowie. Pielęgniarki mogą zdobyć umiejętności konieczne do wykonywania zadań medycyny pracy uczestnicząc w edukacji na poziomie podyplomowym, a konkretnie dzięki ukończeniu odpowiedniego kursu lub szkolenia specjalistycznego. Pozyskanie wymaganych kompetencji zawodowych pozwala im na wykonywanie zadań medycyny pracy, do których należy m.in. ochrona zdrowia pracowników przed czynnikami ryzyka zawodowego w środowisku ich pracy, a także profilaktyka zdrowotna i monitorowanie stanu zdrowia.
 • Ocena położenia przedramion i nadgarstków w trakcie wykonywania czynności zawodowych przez higienistkę stomatologiczną (20)
  Celem opisanych w artykule badań była ocena narażenia 210 higienistek stomatologicznych na obciążenia przedramion i nadgarstków. Zastosowano ankietę opracowaną według metody Rapid Entire Body Assessment (REBA). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że 42.4 % ankietowanych przyjmuje podczas wykonywania czynności zawodowych niekorzystną pozycję przedramienia prawego, a 43,3% - przedramienia lewego. Niekorzystne pochylanie nadgarstka prawego zaznaczyło 37,1 % ankietowanych, a 43,8 % nadgarstka lewego. Dodatkowe skręcanie i odchylanie w bok nadgarstków wymieniło 83,8 % w przypadku nadgarstka lewego i 84,3 % w przypadku nadgarstka prawego. Uzyskane wyniki potwierdzają wysoki poziom narażenia higienistek stomatologicznych na obciążenia przedramion i nadgarstków. Wskazuje to na pilną potrzebę wdrożenia działań profilaktycznych oraz konieczność prowadzenia okresowych badań kontrolnych.
 • Pracujący, ale biedni. Wybrane aspekty zjawiska „biednych pracujących” w Europie – analiza taksonomiczna (23)
  W artykule podjęto problem osób pracujących, ale mimo to borykających się z biedą/ubóstwem. Zjawisko working poor (biednych pracujących) zostało poddane analizie taksonomicznej, w której zakres podmiotowy ogranicza się do wybranych państw europejskich (szczególnie państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA), a zakres czasowy do ostatnich lat (2005-2016). Celem artykułu jest przedstawienie zależności między pracą a biedą i/lub ubóstwem na europejskich rynkach pracy, w tym dookreślenie poziomu i struktury „biednych pracujących”. Aby zrealizować tak postawiony cel badawczy, posiłkowano się wynikami badań The European Union Statistics on Income and Living Conditions, a dzięki informacjom pozyskanym z bazy danych Eurostat przeprowadzono porównywalne analizy statystyczne. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w Europie istnieje zjawisko working poor, a przyszłości może ono przybierać na sile i stanowić poważne wyzwanie dla europejskich rynków pracy.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Budżet Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r. bez tajemnic (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pomiarów hydrograficznych - rozporządzenie
  • Medyczny kurs kwalifikacyjny ministra właściwego do spraw wewnętrznych - rozporządzenie
  • Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców – zmiana rozporządzenia
  • Orzekanie o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia – nowe rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • W przypadku dorabiania na emeryturze, jaka praca jest objęta obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, a z jakiej trzeba się rozliczać?
  • Podczas gromadzenia dokumentów potrzebnych do przyznania renty – podane przebyte oprócz zwykłej pracy tzw. okresy rolne – jak je udokumentować?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz