Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2018/12

 • Aktualności z kraju (2)
  • Sukces programu Polskie Powroty
  • 16 mln zł dla wybitnie uzdolnionych studentów
  • 400 mln zł dla laureatów konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15
  • Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy – rozstrzygnięcie 46 edycji (3)
   30 listopada br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 46 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
 • Stres otwiera wrota dla choroby. Konferencja, 13.11.2018, Warszawa (4)
  Ponad połowa Europejczyków odczuwa stres związany z pracą, a trzeba podkreślić, że nie jest to tylko problem jednostki, ale i całej organizacji, a także społeczeństwa. Stres zawodowy przekłada się bowiem na wyższe wskaźniki absencji, wzrost liczby wypadków i urazów, a także tzw. prezentyzm, czyli nieefektywną obecność w pracy (inaczej: mentalną nieobecność).
 • Niełatwe życie starszych pracowników (6)
  Coraz częściej mamy w Polsce do czynienia z sytuacją, w której starszym osobom mówi się wprost, że nie nadążają za nowymi technologiami, a sami pracodawcy głośno przyznają, że nie będą inwestować w starsze osoby. U starszych pracowników spada z kolei zaangażowanie w pracę i poziom lojalności wobec pracodawców.
 • Warunki pracy w Polsce i Europie – przegląd wyników badań europejskich (8)
  Stale podnoszenie poziomu warunków pracy jest kluczem do osiągnięcia sukcesu strategii zrównoważonego rozwoju. Działająca na rzecz poprawy warunków życia i pracy Fundacja Eurofound przeprowadza w regularnych odstępach czasu ogólnoeuropejskie badania takie jak Europejskie badanie przedsiębiorstw oraz Europejskie badanie warunków pracy. Artykuł ma za zadanie przedstawić wybrane wyniki tych badań odnoszące się do takich zagadnień jak fizyczne oraz społeczne środowisko pracy, elastyczność czasu pracy, dostępność szkoleń czy też zadowolenia z warunków wykonywania pracy zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej.
 • Perspektywa cyklu życia i starzenie się pracowników w aspekcie polityki publicznej (12)
  Przemiany demograficzne społeczeństw europejskich wpływają na starzenie się pracowników i zmiany ich ścieżek zawodowych. Państwa członkowskie oraz agencje unijne podejmują działania przeciwdziałające negatywnym konsekwencjom starzenia się siły roboczej. Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie o znaczenie i stosowanie perspektywy cyklu życia w praktyce działań agencji unijnych. W pierwszej części zarysowany jest problem starzenia się pracowników. Następnie zaprezentowano perspektywę cyklu życia jako koncepcję teoretyczną z zakresu polityki społecznej oraz jego odniesienie do starzenia się. W kolejnej części omówiono umocowanie prawne, programowe i działania podejmowane przez cztery agencje Unii Europejskiej, mające w swoich kompetencjach dziedziny związane ze starzeniem się pracowników. W podsumowaniu przewiduje się przyszłe trendy rozwoju polityki wobec tych zjawisk i formułuje argumenty na rzecz konieczności ich holistycznego ujęcia.
 • Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala – wyniki badań pilotażowych hałasu, oświetlenia i mikroklimatu (17)
  W artykule zamieszczono ocenę trzech czynników fizycznych środowiska pracy, tj. hałasu, oświetlenia i mikroklimatu w wybranych pomieszczeniach szpitala. Pomieszczenia do badań zostały wytypowane we współpracy z pracownikami służby bhp. Pomiary wielkości charakteryzujących hałas, oświetlenie i mikroklimat przeprowadzono w Sali operacyjnej oraz pomieszczeniach sterylizacji i patomorfologii. W tym celu zastosowano metody pomiarowe określone w normach. Na podstawie wyników badań pilotażowych stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu w zakresie uciążliwości oraz konieczność poprawy natężenia oświetlenia w Sali operacyjnej, pomieszczeniu sterylizacji oraz pracowni histologicznej. W odniesieniu do mikroklimatu w Sali operacyjnej oraz pomieszczeniach sterylizacji spełnione są wymagania komfortu termicznego przy założeniu małej aktywności fizycznej pracowników, natomiast w pomieszczeniu patomorfologii istnieje konieczność zmian w zakresie tego czynnika.
 • Upadki z wysokości na placu budowy wynikające z nieprawidłowego stosowania środków ochrony zbiorowej (22)
  W artykule przedstawiono analizę wypadków powodowanych upadkami z wysokości, zbadanych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2013-2017. Wypadki przeanalizowano biorąc pod uwagę nieprawidłowości związane ze stosowaniem środków ochrony zbiorowej. Do szczegółowych badań wybrano 121 zdarzeń, które wystąpiły na skutek braku lub niezastosowania środków ochrony zbiorowej. Wskazano 10 typowych robót budowlanych i wybrane czynności wykonywane podczas wypadków. przedstawiono analizę statystyczną wypadków powodowanych przez różne nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony zbiorowej, przytaczając wybrane opisy tych zdarzeń. Podkreślono, że środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie są efektywnym prewencyjnym rozwiązaniem technicznym nieobciążającym fizycznie pracowników i niepowodującym ich dyskomfortu podczas pracy. Dlatego też przepisy dają im pierwszeństwo w stosowaniu przed środkami ochrony indywidualnej.
 • Nagrody w konkursie fotograficznym i filmowym O!ZNAKI PRACY 2018 (26)
  O!ZNAKI PRACY to konkurs fotograficzny i filmowy, którego celem jest promowanie talentów artystycznych, inspirowanie dyskusji na temat współczesnych wyzwań związanych z pracą i sondaż wyobrażeń na temat współczesnego rozumienia bezpieczeństwa pracy.
 • Nagrody im. Haliny Krahelskiej wręczone. XXV finał konkursu Państwowej Inspekcji Pracy (27)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Różne drogi prewencji (28)
   Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 20 listopada br., omawiano działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ukierunkowane na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Celem nadrzędnym tych działań jest utrzymanie zdolności człowieka do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Egzaminy państwowe na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane – nowe rozporządzenie
  • Praca przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Przy przejściu na emeryturę w lutym 2019 r. – szczegóły informacji o emeryturze z OFE, tzw. kapitałowej
  • Kiedy wygasa prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jak ustala się wysokość docelowej emerytury z systemu zreformowanego?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwp Pracy - cały wykaz