Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2019/01

 • Oferta Centrum Edukacyjnego na 2019 rok (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Rusza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka
  • Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców
  • Młodzi Innowacyjni 2019 – nowy konkurs na prace techniczne
  • Polacy wśród laureatów międzynarodowego konkursu JPI UE - Chiny
 • Kampania pod lupą. Wywiad z dr Christą Sedlatschek, dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (3)
 • Prawny krajobraz substancji niebezpiecznych (4)
  • Przepisy europejskie dotyczące produktów i substancji chemicznych występujących w miejscu pracy
  • Przepisy dotyczące wykorzystywania substancji niebezpiecznych w środowisku pracy
  • Kroki ku redukcji zagrożeń zawodowych
 • Substancje niebezpieczne pod kontrolą. Polska edycja europejskiej kampanii po I etapie (6)
  Zakończenie I części polskiej edycji europejskiej kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” jest dobrą okazją do podsumowania jej dotychczasowego przebiegu.
 • O bezpieczeństwie pracy rolników na konferencji KRUS (7)
  Skutki wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników były tematem konferencji zorganizowanej 12 grudnia 2018 r. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zaplanowano bogate spektrum tematów, podzielonych da dwa bloki zagadnień. W pierwszej części przedstawiono dane statystyczne na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników, a także skutków społecznych i ekonomicznych tych zjawisk. Druga sesja poświęcona była szeroko rozumianej prewencji.
 • I żeby praca pasją była… Konkurs fotograficzny „Oko na pracę” oraz konkurs filmowy „Kadr na pracę” (8)
 • Zagrożenia w pracy laboranta galwanicznego (10)
  Fosforanowanie manganowe to proces galwaniczny przebiegający na granicy faz ciecz – metal. Istotnym jego elementem jest utrzymanie ściśle określonych parametrów chemicznych pracy linii galwanicznej. W artykule zaprezentowano przebieg procesu fosforanowania manganowego, a także związane z nim zagrożenia na stanowisku pracy laboranta mającego bezpośredni kontakt z wysoce niebezpiecznymi czynnikami. Takie czynności pracy, jak pobór próbek do badań, przeprowadzanie analiz oraz sporządzanie kąpieli procesowych stwarzają realne zagrożenia dla zdrowia laboranta. Do głównych zagrożeń związanych z pracą laboranta galwanicznego należy zaliczyć bezpośredni kontakt ze żrącymi chemikaliami, takimi jak stężony kwas solny, kwas siarkowy (VI), gorące roztwory kąpieli procesowych o wysokiej temperaturze i dużej objętości.
 • Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne (15)
  Zakłucia i zranienia ostrymi narzędziami medycznymi pracowników służby zdrowia stanowią poważne zagrożenie transmisji patogenów krwiopochodnych (HBV, HCV i HIV), pochodzących od zakażonych pacjentów, do personelu medycznego. Odpowiednie regulacja prawne, zastosowanie bezpiecznego, łatwego w użytkowaniu sprzętu medycznego, szkolenia oraz procedury poekspozycyjnej po narażeniu na HBV, HCV i HIV oraz inne czynniki zakaźne, mogą przyczynić się do poważnego ograniczenia narażenia pracowników sektora opieki zdrowotnej na mikroorganizmy przenoszone przez krew.
 • Wpływ nanorurek węglowych występujących w powietrzu środowiska pracy na układ oddechowy człowieka (19)
  Nanorurki węglowe stanowią ważną grupę nanomateriałów. W artykule przedstawiono ich krótką charakterystykę oraz występowanie w powietrzu środowiska pracy. omówiono budowę układu oddechowego człowieka, który jest główną drogą narażenia zawodowego na nanorurki węglowe oraz mechanizmy jego oczyszczania ze zdeponowanych cząstek. Zaprezentowano wyniki badań wpływu wybranych nanorurek węglowych na właściwości powierzchniowe monowarstwy utworzonej z fosfatydylocholiny, która jest głównym składnikiem surfaktantu płucnego.
 • Idea wykorzystania bezprzewodowej sieci sensorowej i Internetu rzeczy do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników przed zagrożeniami (24)
  Występujące w środowisku pracy zagrożenia spowodowane różnego rodzaju czynnikami szkodliwymi są przyczyną powstawania chorób zawodowych. Podejmowanie działań profilaktycznych chroniących pracowników przed nadmiernym narażeniem na czynniki szkodliwe wymaga wiedzy na temat stanu zagrożenia tymi czynnikami w zakładzie pracy. Do monitorowania zagrożeń w środowisku pracy mogą być wykorzystane bezprzewodowe sieci sensorowe. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące bezprzewodowych sieci sensorowych oraz możliwości realizacji tego rodzaju sieci wykorzystującej rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy i przeznaczonej do monitorowania środowiska pracy pod kątem występowania zagrożeń czynnikami szkodliwymi oraz ostrzegania o nich pracowników za pomocą urządzeń nasobnych.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Co planuje Państwowa Inspekcja Pracy w roku 2019 (28)
   11 grudnia 2018 r. Rada Ochrony Pracy wysłuchała na swoim plenarnym posiedzeniu informacji głównego inspektora pracy na temat programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019.
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Programy kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych – zmiana rozporządzenia
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali – nowe rozporządzenia
  • Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jakie są obowiązki płatnika składek (pracodawcy) w zakresie postępowania o ustalenie prawa do emerytury i jej wysokości, renty z tytułu niezdolności do pracy i kapitału początkowego?
  • Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, tzw. ZUS  Rp-7, w przypadku gdy zakład pracy już nie istnieje, a archiwum nie ma pełnej dokumentacji?
  • Czy w przypadku pobierania emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach nie powinien być przyznany dodatek za ciężką pracę?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz