Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2019/02

 • Instytut w szerokiej koalicji (II s. okł.)
  W lutym br. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zawarł dwa istotne porozumienia, dzięki którym dojdzie w przyszłości do szerokiej współpracy z partnerami społecznymi. Pierwszym z nich było porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji i Fundacją Integracja, podpisane 1 lutego. Drugie dotyczy współpracy CIOP-PIB z sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, a uroczystość z tym związana odbyła się 13 lutego.
 • Aktualności z kraju (2)
  • W Małopolsce nowe stypendia dla studentów
  • Konkurs im. Ulama dla zagranicznych naukowców
  • 60 mln złotych dla liderów polskiej nauki od NCBR
  • NCBR przekazało 100 mln złotych dla branży gamingu i wideo
 • Nowości w portalu CIOP-PIB 2017-2018 (3)
  Portal internetowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego pełni znaczącą rolę w popularyzacji wiedzy z zakresu bhp i ergonomii, dostarcza informacji i promuje różne aktywności i produkty Instytutu. Można tam znaleźć informacje o wynikach badań naukowych prowadzonych w Instytucie, jak i opracowania aplikacyjne, przedstawiające gotowe do zastosowania rozwiązania. Są one adresowane do różnych grup odbiorców: przedsiębiorców, służby bhp, pracowników, studentów, uczniów i in.
 • Deus ex machina. Wywiad z Dariuszem Szostkiem, prof. nadzw. Uniwersytetu Opolskiego (6)
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemach przemysłowego Internetu rzeczy na przykładzie środowiska pracy (8)
  W artykule omówiono powody, dla których konieczne jest zapewnienie bezpieczeństw obiegu danych i informacji w systemach przemysłowego Internetu rzeczy. zaprezentowano warstwową architekturę bezpieczeństwa wraz z elementami zabezpieczenia poszczególnych warstw. Obieg danych i informacji zbieranych i przetwarzanych w strukturach internetu rzeczy w środowisku pracy zilustrowano przykładem systemu, w skład którego wchodzą czujniki zintegrowane ze środkami ochrony indywidualnej. zaprezentowano również ogólne zasady, jakimi należy się kierować przy wprowadzaniu dobrych praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obiegu danych i informacji.
 • Parametry ruchu gałek ocznych jako wskaźniki obciążenia psychicznego – przegląd badań (13)
  Monitorowanie obciążenia psychicznego (związanego z emocjami lub wykonywaną pracą umysłową i przeciążeniem poznawczym) może być realizowane wieloma metodami doświadczalnymi. Najczęściej stosowane to rejestracje rytmu serca (zmienność rytmu serca HRV) rejestracja poziomu kortyzolu w ślinie lub rejestracja aktywności elektrycznej mózgu. Wszystkie te metody wymagają zaangażowania pracownika, co wiąże się z ingerencją w jego pracę, zachowanie i może wpływać na wynik pomiarów. W artykule przedstawiono informacje odnośnie do parametrów związanych z narządem wzroku, które mogą być wykorzystane do oceny stanu psychicznego i wpływu sytuacji stresogennych na pracowników, a jednocześnie może być realizowane z wykorzystaniem zdalnego pomiaru (np. okulografu umieszczonego pod ekranem monitora).
 • Przenośne urządzenia komputerowe (laptopy) – charakterystyka pola elektromagnetycznego w ich otoczeniu (16)
  W artykule scharakteryzowano pole elektromagnetyczne wytwarzane przez przenośne urządzenia komputerowe. Emitują one złożone pole elektromagnetyczne, o częstotliwościach do pojedynczych GHz. Wykazano, że zagrożenia elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń oddalonych co najmniej 20 cm od ciała operatora, nie wymagają indywidualnej oceny, aby potwierdzić zgodność poziomu ekspozycji użytkowników z wymaganiami prawa pracy. Wyniki obliczeń współczynnika SAR w modelu ciała kobiety wskazują istotnie większy poziom zagrożeń dla użytkownika laptopa trzymanego bezpośrednio przy ciele, w porównaniu z korzystaniem z urządzenia oddalonego od ciała. W ramach stosowania środków ochronnych dla ograniczenia potencjalnych zagrożeń elektromagnetycznych należy zapewniać warunki użytkowania przenośnych urządzeń komputerowych zgodnie z zaleceniami ergonomicznymi.
 • Transfer wiedzy w warunkach nierówności na współczesnym rynku pracy (20)
  Punktem wyjścia w artykule jest przedstawienie transferu wiedzy jako jednego z najważniejszych procesów w funkcjonowaniu organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Zidentyfikowano wybrane poziomy analizy transferu wiedzy w kontekście istniejących nierówności na rynku pracy z uwzględnieniem strategicznej wartościowości wiedzy, jej rodzaju, głównych sub-procesów składowych transferu wiedzy oraz narzędzi wspomagających jego realizację. Omówiono uniwersalne przesłanki efektywnego zarządzania transferem wiedzy w organizacjach: kształtowanie optymalnej technicznej i społecznej infrastruktury środowiska wiedzy, podejmowanie działań przyczyniających się do ewolucji kultury organizacyjnej w kierunku promującej wiedzę oraz stosowanie naczelnych wartości, zasad ogólnych i szczegółowych transferu wiedzy.
 • 90 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (25)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Zaufanie kluczem do bezpieczeństwa pracy (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - zmiana w rozporządzeniu
  • Zmiana ustawy o Policji
  • Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht – zmiany załącznika
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Do kiedy może być wypłacana renta rodzinna dla studenta?
  • Czy do przyznania emerytury pomostowej konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz