Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2019/03

 • Nowa kampania pn. „Moda na bezpieczeństwo” (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Indeks Start2star – stypendia dla maturzystów
  • Ruszył konkurs REGIOSTARS Awards 2019
  • Konkurs stypendialny Instytutu Pileckiego
 • Praca odmładza. Podsumowanie kampanii na rzecz pracowników starszych (3)
  Starsi pracownicy stanowią niepowtarzalny kapitał w przedsiębiorstwach, górując doświadczeniem oraz umiejętnościami społecznymi i zawodowymi nad pracownikami młodymi. Jako „starszego” określa się najczęściej pracownika w wieku „50+”. Utrata takich pracowników to dla firmy uszczerbek kompetencji, uzupełnienie których jest niemożliwe, bądź kosztowne. Starsze osoby są pracownikami wydajnymi, a w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo wspierają przekazywanie wiedzy i umiejętności.
 • Zdrowe reakcje. Wywiad z Mateuszem Banaszkiewiczem, absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS (6)
 • Bezpieczeństwo stosowania, przetwarzania i produkowania nanomateriałów (8)
  Żyjemy w ciekawych czasach, w których niektóre rozwiązania z filmów science fiction sprzed kilku lat teraz stają się rzeczywistością. Do głównych impulsów rozwoju cywilizacyjnego należą dzisiaj: szeroko-dostępny, szybki internet oraz rozwój nanotechnologii. Pierwszy z nich dał nam niemal nieograniczony dostęp do wiedzy oraz możliwość współpracy z praktycznie każdą osobą na świecie. Drugi – do materiałów o wyjątkowych cechach fizycznych, chemicznych i biologicznych. Nanomateriałów.
 • Właściwości pożarowe i wybuchowe surowców roślinnych stosowanych w produkcji mieszanek paszowych (11)
  Niezwykle duża skala przetwórstwa zboża powoduje, że ryzyko wystąpienia incydentów związanych z zapłonem oraz wybuchem pyłu jest bardzo duże. Tylko w 2018 roku doszło do wielu wybuchów związanych z magazynowaniem i transportem roślinnych materiałów sypkich, z których największy miał miejsce w maju w miejscowości South Sioux City w stanie Nebraska (USA). Polska jest jednym z największych producentów zbóż w Europie i jednym z większych w skali światowej. Roczna produkcja zboża w Polsce to ok. 35 mln ton, w tym ok. 10 mln ton pszenicy, 5 mln ton przenżyta, 4 mln ton jęczmienia i 1,5 mln ton owsa. Taka ilość materiału zbożowego powoduje, że istnieje duże prawdopodobieństwo awarii w trakcie procesu magazynowania, transportu i przetwarzania. Spośród wszystkich wybuchów pyłów blisko 25% stanowią eksplozje pyłów w przemyśle spożywczo-rolnym i paszowym, przy czym najbardziej narażone na eksplozje są silosy, systemy odpylające i wentylacyjne (w tym suszarnie i magazyny przeznaczone do suszenia zbóż).
 • Temperatura zapłonu a punkty wybuchowości – studium podobieństwa wybranych parametrów wybuchowości substancji niebezpiecznych (15)
  W artykule zawarto rozważania na temat różnic i podobieństw dwóch parametrów wybuchowości, tj. temperatury zapłony i punktów wybuchowości. Wykonano przegląd literatury, omówiono wyniki badań o charakterze eksperymentalnym i modelowym nad punktami wybuchowości, zwanymi także temperaturowymi granicami wybuchowości. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 15794, która odnosi się do oznaczania parametrów wybuchowości par cieczy palnych. Publikacja zawiera także spostrzeżenia autorów dotyczące prowadzenia tych badań, a także studium użyteczności metod szacowania wymienionych parametrów. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do poprawy bezpieczeństwa procesów technologicznych, które obejmują ciecze palne.
 • Zarządzanie według koncepcji resilence engineering i lean management – porównanie w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy (20)
  Resilence engineering i lean management to koncepcje zarządzania, które posługują się odmienną filozofią. O ile lean management zajmuje się, w dużym uproszczeniu, optymalizacją funkcjonowania organizacji znajdującej się w określonym stanie i działającej w danym otoczeniu, o tyle zadaniem, jakie stawia sobie resilience engineering, jest przygotowanie organizacji do uniknięcia lub stawienia czoła trudnościom, również tym nieprzewidywalnym. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie na ile te koncepcje na gruncie teoretycznym wzajemnie się wykluczają, na ile natomiast mogą być traktowane komplementarnie.
 • Narażenie podróżujących na drgania  i hałas w zależności od rodzaju środka transportu – wyniki badań pilotażowych (23)
  Od pewnego czasu mieszkańcy dużych miast są zachęcani do zmiany sposobu przemieszczania się, czyli przesiadki z samochodów osobowych do pojazdów komunikacji miejskiej. Ma to pomóc zmniejszyć problemy związane z korkami oraz zanieczyszczeniem powietrza. Autorzy artykułu postanowili sprawdzić, czy taka przesiadka jest również korzystna z punktu widzenia komfortu i zdrowia osoby podróżującej. W tym celu zbadano wartości przyspieszeń drgań i poziomów dźwięku, na które w zależności od wyboru środka transportu narażone zostają osoby podróżujące po Krakowie. Pomiary przeprowadzono dla trzech rodzajów środków transportu – samochodów osobowych, autobusów oraz tramwajów. W artykule przedstawiono porównanie wartości zmierzonych parametrów wibroakustycznych w dziedzinie czasu, podjęta została również próba oceny drgań i hałasu z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie i komfort podróżującego.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie  RP
  • Smog nasz codzienny (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – nowe rozporządzenia
  • Wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Od 1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa o dodatkowych emeryturach dla matek z co najmniej czwórką dzieci – bliższe informacje
  • Których okresów pracy nie uwzględnia się do pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?
  • Czy do obliczenia wysokości kapitału początkowego, który będzie częścią emerytury ZUS doliczy okres odbywania służby wojskowej?
  • Czym różni się stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz