Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2019/05

 • Konkurs plastyczny pn. „Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo” (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
 • Przyszłość pracy: człowiek w centrum działań. Konferencja w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (3)
 • Zdrowa praca – popłaca. Konferencja pn. „Zdrowie pracownika” w Centrum Nauki Kopernik (4)
  Zdrowy pracownik to wydajny pracownik. Różnice pokoleniowe w pracy to, przy odpowiednim zarządzaniu wiekiem, nie tylko wyzwanie, ale również szansa. Zdrowsze miejsce pracy zaczyna się już w drodze do niego, a świadome zarządzanie czasem pracy to korzyść nie tylko dla pracownika, ale również dla wizerunku firmy.
 • Akustyka ciszy (6)
  Tematyka większości konferencji naukowych, a także publikacji podejmujących problematykę hałasu koncentruje się na poziomach ciśnienia akustycznego w przedziałach: szkodliwości (80-130 dB) i w mniejszym zakresie uciążliwości (45-80 dB). W ostatnich dwóch latach podjęto wiele prac związanych z przedziałem komfortu akustycznego (poziomy 20-45 dB). W artykule scharakteryzowano znaczenie tego przedziału w kilku przekrojach: fizycznym, metrologicznym i prawnym. Przedstawiono także wybrane zagadnienia bardzo niskich poziomów ciśnienia akustycznego (poniżej 20 dB).
 • Ograniczenie narażenia górników na hałas poprzez usytuowanie stanowisk pracy obsługi przenośników taśmowych w wykonanych wnękach technologicznych (11)
  W artykule przedstawiono metodę ograniczenia narażenia na hałas na stanowiskach obsługi przenośników taśmowych poprzez usytuowanie stanowisk pracy w zaprojektowanych wnękach technologicznych. Rozwiązanie polega na zaprojektowaniu optymalnego usytuowania wnęki technologicznej, umożliwiającego realizację zadań produkcyjnych, przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa pracy. Stanowiska pracy zostały wykonane w zaprojektowanych miejscach wyrobisk górniczych na zasadzie jednostronnego wlotu ze stropem oraz ścianką czołową i ściankami bocznymi.
 • Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego wokół maszyn (16)
  Wizualizacja parametrów pola akustycznego to stosunkowo nowa metoda badawcza, która umożliwia zobrazowanie parametrów charakteryzujących pole akustyczne w konkretnych punktach przestrzeni w pobliżu maszyny. Obrazy uzyskane w ten sposób mogą mieć duże zastosowanie w analizie prototypowych urządzeń, budownictwie, a także w analizie pola akustycznego wokół maszyn przemysłowych. W artykule opisano sposób działania przykładowego, mobilnego stanowiska, wizualizującego pole akustyczne wokół maszyn. Omówiono również wyniki przeprowadzonych badań emisji hałasu na przykładzie zestawu głośnikowego i pompy próżniowej.
 • Przekazywanie informacji o zagrożeniu pracownikowi wyposażonemu w indywidualny system ostrzegania za pomocą sygnału drganiowego (21)
  Stosowanie ochronników słuchu jest częstym sposobem ochrony narządu słuchu przed wpływem hałasu występującego w środowisku pracy. Należy mieć jednak na uwadze, że używanie ochronników słuchu oprócz ograniczania wpływu hałasu pogarsza także percepcję dźwięków, które są istotne dla bezpieczeństwa pracownika. W takich przypadkach bezpieczeństwo pracownika można poprawić/zwiększyć poprzez zastosowanie systemu wykrywającego bliską obecność przemieszczającego się pojazdu. System taki powinien mieć możliwość przekazywania pracownikowi stosującemu ochronniki słuchu informacji o wykrytym niebezpieczeństwie. W artykule omówiono możliwe sposoby przekazywania informacji o zagrożeniu użytkownikom ochronników słuchu. Rozpatrzono wady i zalety wykorzystania w tym celu sygnału akustycznego, świetlnego oraz drganiowego. Przedstawiono również własne badania sprawdzające możliwość percepcji sygnału drganiowego wytwarzanego przez dwa rodzaje urządzeń nasobnych.
 • Badania stanu symulatorów ucha używanych w Polsce i wpływu ich parametrów akustycznych na wyniki badań słuchu (24)
  Symulatory ucha są używane do wzorcowani i regulacji urządzeń audiometrycznych. Ich parametry akustyczne mogą z czasem ulec zmianie, wpływając na wyniki badań i ocenę słuchu, dlatego symulatory ucha powinny być okresowo wzorcowane. Podczas wzorcowania wyznaczane są dwa parametry akustyczne: poziom skuteczności ciśnieniowej oraz poziom akustycznej impedancji przeniesienia układu symulatora ucha. Wymagania odnoszące się do tego drugiego parametru zostały określone w PN-EN60318-1:2010. W artykule sprawdzono, jak zmiana poziomu akustycznej impedancji przeniesienia symulatora ucha wpływa na zmiany poziomu ciśnienia akustycznego wytwarzanego w symulatorze ucha przez słuchawkę audiometryczną. Zaprezentowano także wyniki pomiarów parametrów akustycznych symulatorów ucha używanych w Polsce. Przedstawiono wyniki pomiarów poziomu skuteczności i poziomu akustycznej impedancji przeniesienia, a także ocenę badanych symulatorów ucha w zakresie ich przydatności do kalibracji sprzętu audiometrycznego.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Praca przyszłości musi być bezpieczna (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Świadectwo maszynisty – zmiana rozporządzenia
  • Szkolenie lotnicze oraz uzyskiwanie licencji przez cudzoziemców – zmiana rozporządzenia
  • Ograniczenia uprawnień budowlanych – zmiana prawa budowlanego
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Komu jest przyznawane jednorazowe świadczenie pieniężne, tzw. trzynastka emerycka?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz