Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2019/06

 • Aktualności z kraju (2)
 • Walka z hałasem – opowieść, która nie chce się skończyć. 18 międzynarodowa konferencja zwalczania hałasu (i wibracji) Noise Control (3)
 • Aktywne elementy świecące w odzieży ostrzegawczej a ocena zgodności UE (6)
  Niedostateczna indywidualna widzialność pracowników w różnych środowiskach pracy oraz uczestników ruchu drogowego (np. w warunkach nocnych, podczas złej pogody) jest wciąż jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach z udziałem pieszych oraz kolizji ludzi z maszynami. Zarówno w działalności zawodowej, jak i pozazawodowej jedynym sposobem podniesienia indywidualnej widzialności człowieka pozostaje stosowanie odzieży o intensywnej widzialności (ostrzegawczej) i elementów odblaskowych. dynamicznie rozwijający się rynek wielu typów nie żarowych źródeł światła, o małych rozmiarach, często elastycznych, emitujących światło o różnych barwach i parametrach fotometrycznych pozwala na aplikację tych elementów świecących do odzieży ostrzegawczej. W artykule przedstawiono przykłady zastosowań elektroluminescencyjnych źródeł światła(diod LED, El wire, El tape, El panel) oraz światłowodów optycznych w odzieży ostrzegawczej. Analiza obowiązujących normatywnych wymagań szczegółowych oraz stan prawny w zakresie stosowania odzieży ostrzegawczej z aktywnymi źródłami światła wskazuje, że nie są one wystarczające do przeprowadzania badań i oceny zgodności UE tego typu odzieży ochronnej.
 • Kobiety na stanowiskach pracy fizycznej  ograniczenia wynikające z płci i wieku (12)
  Współczesne badania wskazują na brak pozytywnego wpływu na zdrowie dużych obciążeń fizycznych w pracy zawodowej, zwłaszcza w połączeniu z deficytem aktywności fizycznej rekreacyjnej w czasie wolnym od pracy. Kobiety, ze względu na uwarunkowania fizjologiczne, nie są w stanie wykonywać wszystkich czynności w pracy na równi z mężczyznami. Dotyczy to zwłaszcza prac związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała. W przypadku kobiet starszych, oprócz fizjologicznych różnic podyktowanych płcią, dochodzą zmiany funkcjonalne zachodzące w organizmie ludzkim wraz z wiekiem, które również istotnie obniżają możliwość wykonywania pracy fizycznej. Lekceważenie przez pracodawców problemu ciężkiej pracy fizycznej prowadzi do niekorzystnych skutków, zarówno dla pracowników, jak i dla firmy. nadmierne obciążenie i związane z nim zmęczenie pracownika jest przyczyną gorszej jakości i wydajności pracy oraz zwiększenia absencji chorobowej. Dlatego oczywista wydaje się konieczność dostosowywania stanowisk i warunków pracy do potrzeb pracownic fizycznych w starszym wieku.
 • Wybrane metody profilaktyki stresu wśród personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej (16)
  Nawiązując do wcześniejszej publikacji („BP” nr 2/2018), poświęconej przyczynom stresu w pracy personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym artykule przedstawiono wybrane metody profilaktyki stresu w pracy, odnoszące się do podstawowych źródeł stresu w tej grupie zawodowej: wymagań emocjonalnych i agresji ze strony pacjentów. Zaproponowano również przykłady metod ukierunkowanych na promocję zdrowia.
 • Podstawowe wskaźniki zrównoważenia pracy w krajach UE w świetle badań Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (21)
  Wyniki badań Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy wskazują, że czas trwania aktywności zawodowej może zależeć nie tylko od zasad ustalanych w systemach emerytalnych, ale również od dostosowania pracy do potrzeb i możliwości osób ją wykonujących w całym okresie tej aktywności. Pracę, która zapewnia takie dostosowanie, nazwano pracą zrównoważoną. Badania wykazały, że samoocena możliwości wykonywania pracy do 60 roku życia jest związana z samooceną stanu zdrowia, dobrostanem, równowagą praca – życie prywatne, a także z oceną perspektyw pracy i rozwoju zawodowego. Biorąc to pod uwagę, uznano zmienne opisujące te obszary za podstawowe wskaźniki zrównoważenia pracy. W artykule przedstawiono, na podstawie wyników badań prowadzonych przez Eurofound, wskaźniki zrównoważenia pracy w różnych grupach wieku w Polsce i innych krajach UE.
 • Weryfikacja kompetencji ekspertów oceniających realizację projektów inwestycyjnych i doradczych ZUS (24)
  • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
 • Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników a nowe formy pracy (26)
 • Nowelizacja normy do oceny obciążenia cieplnego w gorącym środowisku na podstawie wskaźnika WBGT (27)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (31)
  • Czym jest kwota bazowa i jakie ma znaczenie dla świadczeniobiorcy?
  • Jak ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny do emerytury?
  • Kiedy przysługuje płatna opieka nad dzieckiem w ramach zasiłku opiekuńczego?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz