Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2019/07

 • Aktualności z kraju (2)
 • Depresja – narastający problem. Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy 2019 (3)
 • Migrena przeszkadza w pracy (4)
  W lecie, zwłaszcza upalnym i pełnym słońca, niektórym osobom nie tylko ciepło daje się we znaki. Dla tych, którzy cierpią na bóle migrenowe, takie dni to podwójna tortura. Nadwrażliwość na światło, towarzysząca napadowi migreny, to jeden z najbardziej dokuczliwych objawów, a także najczęściej rozpoznawalnych symptomów. 21 czerwca obchodzi się Światowy Dzień Solidarności z Chorymi na Migrenę. To doskonały powód, aby wzbogacić wiedzę na temat tego schorzenia. Zwłaszcza że, jak wynika z badań naukowych, potrafi ono wykluczyć z pracy na ponad 40 dni w roku.
 • Przesył gazu a bezpieczeństwo pracy (6)
  Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie spotkał się 24 czerwca br. na swoim plenarnym posiedzeniu w Hołowczycach. W tej wsi zlokalizowana jest od 1988 r. Terenowa Jednostka Eksploatacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.
 • Wycieczkowe bhp (7)
 • Bezpieczeństwo pracy na statkach żeglugi śródlądowej – stan faktyczny i prawny oraz uwagi de lege ferenda (8)
  Bezpieczeństwo i higiena pracy na statkach żeglugi śródlądowej wynikają ze specyficznych warunków pracy, odbiegających od lądowych. W zależności od realizowanych zadań eksploatacyjnych oraz wielkości i stanu technicznego jednostki, czynniki uciążliwe i szkodliwe to przede wszystkim hałas, wibracje, oddziaływanie temperatury, a także znacznie ograniczona przestrzeń, zarówno na stanowiskach pracy, jak i w pomieszczeniach socjalnych. Pracę na jednostkach żeglugi śródlądowej charakteryzuje również specyficzny rozkład czasu pracy. Ze względu na fakt, że wiek większości jednostek żeglugi śródlądowej przekracza 50 lat, do problemów bezpieczeństwa pracy powinno przywiązywać się szczególną wagę. Warunki pracy w dużej mierze zależą od starań właściciela jednostki oraz od kultury pracy załogi, a powinny być także wyznaczane wymaganiami przepisów. Problem w tym, że obecnie obowiązują jedynie wymagania dotyczące czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Szczegółowych przypisów dla załóg statków żeglugi śródlądowej, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na zróżnicowanych stanowiskach pracy, nie ma od 2002 r.
 • Czy potrzebne są kwalifikacje rynkowe w dziedzinie bhp? Nowe rozwiązania i możliwości (12)
  Pod koniec 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. wprowadziła rozwiązania i możliwości służące zintegrowaniu wszystkich kwalifikacji, uzyskanych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, zapewnianiu jakości nadawanych kwalifikacji, potwierdzaniu kompetencji nabytych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego. Pojawia się pytanie, czy w świetle nowych rozwiązań i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych istnieje potrzeba wprowadzania kwalifikacji rynkowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy? O nadanie kwalifikacji rynkowych mogłyby się ubiegać osoby zainteresowane pracą w obszarze danej kwalifikacji, które wykazałyby się wyodrębnioną częścią lub całością efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji. W artykule przedstawiono ideę ZSK oraz relację z badania dotyczącego zapotrzebowania na kwalifikacje rynkowe. Badanie przeprowadzono w środowisku, które jest najbardziej związane z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy – wśród pracodawców, specjalistów ds. bhp oraz podmiotów działających rynkowo w tym obszarze.
 • Schorzenia narządu ruchu czynnych zawodowo pielęgniarek – wyniki badań własnych (16)
  Praca pielęgniarek wiąże się z narażeniem na szkodliwe czynniki chemiczne, biologiczne oraz przeciążenia układu ruchu co negatywnie wpływa na ich zdrowie. Większość z nich cierpi z powodu bólu kręgosłupa oraz wskazuje związek między wykonywaną pracą a zdrowiem fizycznym oraz psychicznym. Dolegliwości bólowe nasilały się głównie przy utrzymywaniu długotrwałych, wymuszonych pozycji ciała oraz przy dźwiganiu ciężkich rzeczy. Niedostateczna ilość sprzętu pomocniczego oraz nieodpowiedni jego stan techniczny, związane z warunkami ergonomii pracy są dodatkowym elementem zwiększającym ryzyko dolegliwości.
 • Zestawy odzieżowe z funkcją termoregulacji dla ratowników górniczych (21)
  Praca ratowników górniczych wiąże się z wieloma zagrożeniami o charakterze ekstremalnym, w tym trudnymi warunkami klimatycznymi. Jednocześnie stosowana przez nich odzież i układy chłodzące wciąż są zbyt mało efektywne w odprowadzaniu nadmiaru ciepła z organizmu, co niekiedy prowadzi do przegrzania, a w konsekwencji śmierci ratownika na skutek udaru cieplnego. Czynniki te stanowiły impuls do podjęcia prac w kierunku opracowania nowych, efektywnych pod względem chłodzenia i właściwości ochronnych, zestawów odzieżowych dla ratowników górniczych. W publikacji zaprezentowano dwa alternatywne zestawy odzieżowe opracowane w ramach projektu RESCLO złożone z wierzchniej odzieży ochronnej, stosowanej z jednym z dwóch wariantów bielizny, tj. z wkładami z materiałów przemiany fazowej lub z układem chłodzenia zasilanym powietrzem z butli sprężonego powietrza. Rozwiązania te zapewniają kompatybilność z wyposażeniem dodatkowym ratownika oraz dają możliwość doraźnego konfigurowania zestawów odzieżowych w zależności od warunków prowadzenia akcji i występujących zagrożeń. Badania laboratoryjne wykazały, iż w zależności od badanego wariantu zastosowane rozwiązania termoregulacyjne umożliwiają odprowadzanie ciepła z ciała ratownika na poziomie nawet ok. 30 W/m2, co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo ratowników górniczych podczas akcji oraz wydłuża bezpieczny czas ich pracy w podziemnym środowisku gorącym.
 • Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo (26)
  Wychowanie fizyczne w szkołach jest dla większości uczniów podstawową, jeżeli nie jedyną, zorganizowaną formą systematycznej aktywności sportowej. Obecność zajęć WF w programie nauczania jest gwarancją harmonijnego rozwoju dzieci. Ruch stymuluje budowę kośćca, wspomaga rozwój mięśni, zapobiega niektórym schorzeniom, leczy otyłość, wpływa na korekcję wad postawy, a co za tym idzie, uodparnia młodego człowieka na kontuzje i urazy.
 • Mistrzostwa Kadry BHP – akord finałowy konkursu (27)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy: jubileusz wychylony w przyszłość (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Statystyczna karta wypadku przy pracy – zmiana rozporządzenia
  • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – zmiana rozporządzenia
  • Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – nowe rozporządzenie
  • Współdziałanie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy – nowe rozporządzenie
  • Nowe rozporządzenie w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Ochrony Państwa
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Na czym polega rehabilitacja lecznicza z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
  • Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?
  • Jaki jest przebieg postępowania w sprawie przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i kto wydaje taką decyzję?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz