Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2019/10

 • Chemikalia na wylocie. Zakończenie europejskiej kampanii pn. „Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy. Substancje niebezpieczne pod kontrolą” (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
 • Łączenie nauki i praktyki. Seminarium branżowe COATS PRO (3)
 • III Forum BHP za nami (4)
 • Sprawność fizyczna strażaków – przykłady działań i rozwiązań wspomagających jej utrzymanie (6)
  Dbałość o dobry stan zdrowia i wysoką sprawność fizyczną strażaków wpływa na zmniejszenie prawdopodobieństwa doznania przez nich urazu podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z utrzymywaniem sprawności fizycznej przez strażaków, dotyczące wymagań i ich realizacji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zaprezentowano zalecane formy treningów prowadzące do lepszego przygotowania zawodowego strażaków. Zwrócono uwagę na fakt, że w Polsce nie ma regulacji prawnych dotyczących sposobu przeprowadzania treningu przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej, jaki powinni wykonywać w celu utrzymania wysokiej sprawności fizycznej. Obowiązuje za to zasada corocznego sprawdzania sprawności strażaków i to od nich samych zależy, czy i jak dbają o swoją formę fizyczną.
 • Doświadczenia edukacyjne wykładowców w pracy ze studentem – relacja z badania (11)
  Środowisko edukacyjne zwykle analizowane jest w perspektywie potrzeb osób uczących się. Jednak w procesie kształcenia nie mniej istotne są potrzeby edukatorów. wykładowca w pracy z uczącą się grupą doświadcza różnych sytuacji: osobistych i zawodowych. Występuje nie tylko w roli nauczyciela, ale także pracownika. Sala dydaktyczna jest miejscem, w którym urzeczywistniają się różne modele pracy pedagogicznej, ujawniają się warunki sprzyjające samorealizacji zawodowej lub czynniki utrudniające ją. W artykule przedstawiono doświadczenia wykładowców w pracy z dorosłymi studentami. Skupiają się one na procesie kształcenia z punktu widzenia jego realizatorów. wykładowcy mówią o uwarunkowaniach pracy dydaktycznej, jej mocnych i słabych stronach, o znaczeniach, jakie jej przypisują.
 • Dialog motywujący w procesie zmiany postaw w reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i osób starszych (16)
  W artykule opisano główne zasady dialogu motywującego oraz przedstawiono jego zalety w procesie reintegracji zawodowej poprzez wykorzystanie go w programie wsparcia adaptacyjnego. Umiejętność wdrażania DM w procesie reintegracji zawodowej może ułatwić osobom z niepełnosprawnościami poznanie własnego potencjału, zmianę nastawienia do swojej niepełnosprawności oraz zwiększenie motywacji do podjęcia pracy.
 • Metody obliczeniowe wyznaczania izolacyjności akustycznej dwuwarstwowych przegród dźwiękoizolacyjnych (19)
  W ograniczeniu nadmiernego poziomu hałasu, w szczególności na stanowiskach pracy, zastosowanie mają przegrody dźwiękoizolacyjne, które mogą być stosowane pojedynczo lub wykorzystywane jako element konstrukcyjny ścianek obudów dźwiękochłonnoizolacyjnych. Znajomość parametrów akustycznych takich przegród jest bardzo przydatna na etapie projektowania lub prognozowanie skuteczności rozwiązań przeciwhałasowych. W artykule przywołano wybrane metody obliczania izolacyjności akustycznej przegród pojedynczych, składających się z dwóch warstw materiałów o właściwościach dźwiękoizolacyjnych. Oprócz wykorzystania modelu prawa masy i komercyjnego oprogramowania, zaproponowano nowe podejście w obliczeniu izolacyjności pojedynczych przegród dwuwarstwowych niejednorodnych, polegające na modyfikacji dobrze znanego modelu Davy. Weryfikację metod obliczeniowych przeprowadzono na przykładzie sześciu płyt gumowo-metalowych, których izolacyjność akustyczna była wyznaczona w warunkach laboratoryjnych w ramach wcześniejszych badań.
 • Wyszukiwanie tematyczne w międzynarodowych zasobach informacyjnych (23)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Informacja o zawodach jako pomoc w wyborze zawodu i zatrudnieniu (26)
 • 90 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Wymagania techniczne dla stacji gazu ziemnego – rozporządzenie
  • Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada i wydaje zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu tzw. ZUS Rp-7 gdy zakład pracy odprowadzał składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz