Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2019/11

 • 85 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – tradycja i plany na przyszłość (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
 • 93 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (3)
 • Trzecia edycja konkursu fotograficzno-filmowego O!ZNAKI PRACY rozstrzygnięta (6)
 • Konferencja 3M pt. „Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych” (8)
  Praca w przestrzeniach zamkniętych należy do prac szczególnie niebezpiecznych i jest obarczona wysokim ryzykiem wystąpienia sytuacji wypadkowej. Przestrzenie, w których możliwość ruchu jest ograniczona ze względu na ich rozmiary bądź konstrukcję, takie jak zbiorniki, kanały, studnie, studzienki kanalizacyjne, a także praca np. wewnątrz urządzeń technicznych w fabrykach, wymaga wiedzy i doświadczenia, starannego przygotowania, również stosowania specjalistycznego sprzętu. Celem jest identyfikacja zagrożeń i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy – nie tylko pracownikom na co dzień wykonującym swoje obowiązki, ale również ratownikom. To jednocześnie problematyka relatywnie wciąż słabo rozpoznana w Polsce.
 • Konferencja OSH Inno Tech w Warszawie. Innowacje technologiczne w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (10)
  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprosił na międzynarodową konferencję pn. „Novel technological innovations for occupational safety and health” (OSH Inno Tech) zarówno naukowców, jak i praktyków działających na szeroko rozumianym polu bezpieczeństwa pracy.
 • Ryzykowne zachowania młodych kierowców w świetle teorii rozmytego śladu (12)
  Grupa młodych kierowców jest nadreprezentowana w policyjnych statystykach sprawstwa wypadków drogowych. W artykule zaprezentowano opis wybranych badań nad tą problematyką. Następnie problem ten został przedstawiony w perspektywie procesów poznawczych, opisywanych w teorii rozmytego śladu. Koncepcja ta zakłada istnienie dwóch niezależnych śladów pamięciowych (tzw. śladu formy i śladu treści), a także opisuje ich powiązanie z procesami decyzyjnymi poprzez rozróżnienie rozumowania analitycznego (bazującego na śladzie formy) i intuicyjnego (na bazie śladu treści). Teoria rozmytego śladu zakłada, że zachowania ryzykowne mogą być konsekwencją rozumowania, które można tłumaczyć śladem formy oraz wskazuje, że ten rodzaj wnioskowania dominuje u osób młodych. Teoria rozmytego śladu może tym samym stanowić wyjaśnienie częstego podejmowania niebezpiecznych zachowań drogowych przez młodych kierowców.
 • Wybrane uwarunkowania doboru i stosowania środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie (16)
  W artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania doboru i stosowania środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie, zidentyfikowane podczas badań wypadków oraz w 10 wybranych firmach budowlanych. Zwrócono uwagę na złożoność zidentyfikowanych 11 typowych robót budowlanych z udziałem prac na wysokości, którym przypisano od 15 do 40 prac.
 • Zaufanie a funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Pojęcie zaufania, jego poziom w Polsce oraz znaczenie dla życia społecznego (21)
  W artykule podjęto próbę wskazania kluczowych elementów koncepcji zaufania, takich jak akceptacja wrażliwości na stratę, uogólniona norma wzajemności, pozytywne przekonanie wobec intencji powiernika zaufania i wiarygodność powiernika zaufania. przedstawiono również wyniki analiz ogólnodostępnych danych, które wskazują, że mieszkańcy Polski mają bardzo niski poziom zaufania do innych ludzi oraz instytucji publicznych. Zwrócono także uwagę na znaczenie zaufania, dla współczesnych społeczeństw, które według przeprowadzonych analiz danych zastanych jest silnie powiązanie z wieloma kluczowymi wskaźnikami funkcjonowania społeczeństwa, jak poczucie zadowolenia z życia osobistego i życia publicznego.
 • Prawne uwarunkowania cytowania publikacji innych naukowców (26)
  Ustalenie zakresu dozwolonego prawem cytowania prac innych badaczy we własnych wypowiedziach naukowych jest kwestią pierwszorzędną, zarówno z perspektywy rzetelności zawodowej, jak i zapewnienia zgodności z prawem podejmowanych działań. W artykule zastanowiono się nad tym, w jaki sposób przywoływać cudzy dorobek naukowy, by nie narazić się na zarzut naruszenia praw autorskich.
 • Zapiski latte
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nowe rozporządzenie
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy emeryt pobierający wcześniejszą emeryturę może podjąć pracę? Jaka jest sytuacja emeryta, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny i podejmie pracę?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz