• Tłumy na Pikniku Naukowym w Warszawie (II s. okł.)
 • Bezpieczeństwo w... ZOO (2)
  System pracy w warszawskim ZOO; Kto zostaje pielęgniarzem? Szkolenia bhp w ZOO; Uciążliwości w pracy ze zwierzętami; Środki ochrony indywidualnej w ogrodzie zoologicznym; Sytuacja kryzysowa - co wtedy? Własne bezpieczeństwo
 • Co w trawie bzyczy? Rozmowa z dr Aleksandrą Gliniewicz z Samodzielnej Pracowni Entomologii Medycznej i Zwalczania Szkodników w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (4)
 • Bezpieczeństwo pracy w partnerskim dialogu. Konferencja w Gdańsku - Sobieszewie (5)
 • Aktualności z kraju (7)
  80 milionów złotych na rozwój humanistyki; Ostatni konkurs Innotech; Nowoczesne laboratoria w Szczecinie
 • Temperatura jako istotny składnik środowiska pracy - wybrane aspekty (8)
  Fakt, że człowiek należy do organizmów stałocieplnych nie oznacza, że temperatura w miejscu przebywania nie wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Jest to ważne zwłaszcza w miejscu pracy, gdyż nieodpowiednie warunki termiczne mogą wpłynąć nie tylko na jej efektywność, ale również na bezpieczeństwo, a zwłaszcza na liczbę i następstwa wypadków przy pracy.
 • Wybrane problemy bhp w małych firmach budowlanych (12)
  W artykule przedstawiono wyniki badań polskich małych firm budowlanych z województw o wysokich wskaźnikach wypadkowości. Wyniki te, uzupełnione opiniami ekspertów z budownictwa, dotyczą takich istotnych problemów bhp, jak współpraca z generalnym wykonawcą, dokumentacja bhp, identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, organizacja pracy, techniczne środki ochrony przed zagrożeniami, szkolenie pracowników oraz użytkowanie maszyn i urządzeń. Pod uwagę brano złożoność funkcjonowania małych firm budowlanych w zakresie bhp i wpływ innych sfer życia na te firmy. Wskazano na konieczność prowadzenia działań prewencyjnych obejmujących nie tylko te firmy, ale również innych uczestników procesu budowlanego, a także inne zainteresowane instytucje, np. tworzące system szkoleń pracowników budowlanych czy też stanowiące prawo.
 • Problemy funkcjonariusza Policji związane z codzienną służbą - badania ankietowe (16)
  Obywatele często postrzegają Policję i jej służbę przez pryzmat tego, co pokazują media. Mamy wysokie oczekiwania wobec ich pracy, a realne możliwości nie są tak duże, jak filmowych funkcjonariuszy. Policja to obecnie jeden z największych polskich pracodawców. Co roku o przyjęcie w jej szeregi stara się ok. 35 tysięcy kandydatów - na etat może liczyć co 7 z nich. Badania opinii społeczeństwa z reguły dotyczą problematyki pracy Policji, poczucia bezpieczeństwa obywateli, stanu zagrożenia przestępczością itp. Niewiele jest natomiast badań, w których policjanci mogą wypowiedzieć się na temat odczuwanego przez nich niepokoju w trakcie pełnienia służby i poza nią. Dlatego też podjęto próbę zdiagnozowania poczucia bezpieczeństwa policjantów w subiektywnej ocenie wybranych aspektów ich pracy.
 • Rola konkursów plastycznych w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci ze szkół podstawowych (19)
  Rozpoczynający pracę zawodową młodzi ludzie, z uwagi na brak wiedzy i doświadczenia zawodowego są narażeni bardziej niż inni pracownicy na wypadki przy pracy. Stąd konieczne jest zwrócenie uwagi na działania prewencyjne, które mają na celu zapobieganie takim zdarzeniom. Literatura z zakresu psychologii społecznej wskazuje, że źródeł nieprawidłowych zachowań młodych ludzi należy szukać w okresie dzieciństwa, kiedy uczą się rozumieć otaczający świat i ulegają wpływom najbliższego otoczenia. W artykule przedstawiono problematykę kształtowania bezpiecznych zachowań dzieci poprzez edukacyjne konkursy plastyczne.
 • Częstość wypadków przy pracy a wiek i staż poszkodowanych (22)
  W artykule przedstawiono i poddano analizie dane statystyczne, dotyczące wieku i stażu poszkodowanych w wypadkach przy pracy według wieku i stażu poszkodowanych. Przeprowadzono również analizę przyczyn, przebiegów i ciężkości wypadków przy pracy w poszczególnych grupach wiekowych.
 • 73. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (27)
  Metody oznaczania stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej w powietrzu na stanowiskach pracy; Skutki zdrowotne narażenia na krzemionkę krystaliczną; Umowa NEPSI (The European Network for Silica); Narażenie pracowników na krzemionkę w kopalniach oraz strategia pobierania pyłów krystalicznej krzemionki w wyrobiskach górniczych; Strategia pobierania i oznaczania pyłów krzemionki przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (30)
  Przestrzeganie prawa pracy w 2012 r. według PIP
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  ICx - niemiecki pociąg przyszłości; Nowe centrum 3D w Berlinie; Jakość życia pod lupą OECD; Komórki macierzyste hamują epilepsję; Stres w pracy europejskim zmartwieniem; Niebezpieczne zestawy głośnomówiące; Czy roboty to już przeszłość? Rośnie liczba telefonów komórkowych; Okulary z Internetem; Korzyści z gier; Wzrokowy test na inteligencję