Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2019/12

 • Aktualności z kraju (2)
 • Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy (3)
  „Prawie wszystkie prace mogą być wykonywane przez osoby niepełnosprawne, a w odpowiednim środowisku większość osób niepełnosprawnych może być produktywna” – takie wnioski można odnaleźć w Światowym Raporcie o Niepełnosprawności opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia i Bank Światowy
 • Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych – rozwiązania i narzędzia (4)
  20 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt, dotyczący wypracowania i upowszechnienia modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Prowadzone w ramach tego projektu działania miały na celu popularyzację proponowanych w modelu rozwiązań i narzędzi w środowisku pracodawców, zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami lub zainteresowanych zatrudnieniem takich osób.
 • Kolejne wyróżnienia dla Liderów Bezpiecznej Pracy (6)
  Po raz 21 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka. Uroczystość wręczenia kart Liderom Bezpiecznej Pracy poprzedziła konferencja, która w tym roku odbyła się na terenie otwartych w 2016 r. laboratoriów Tech-Safe-Bio Instytutu.
 • Koniec kampanii, początek kampanii. Bilbao, Hiszpania (8)
 • Patogeny oporne na antybiotyki w środowisku pracy (9)
  Chociaż oporność na antybiotyki stanowi ważny i narastający problem zdrowia publicznego, to w dalszym ciągu wśród społeczeństwa, personelu medycznego i przedsiębiorców niezwiązanych ze służbą zdrowia zauważalna jest niska świadomość zagrożeń ze strony lekoopornych mikroorganizmów. Szacuje się, że oporność patogenów na środki przeciwdrobnoustrojowe powoduje rocznie śmierć ponad 33 tys. ludzi w Unii Europejskiej, a koszty ekonomiczne związane z opieką zdrowotną oraz spadkiem wydajności pracowników ocenia się na co najmniej 1,5 mld euro rocznie. W artykule przybliżono czytelnikom wiedzę na temat mechanizmów powstawania oporności na antybiotyki oraz drób ich rozprzestrzeniania się. Przeanalizowano ponadto dostępne środki profilaktyczne, ograniczające ich rozprzestrzenianie się w środowisku pracy.
 • Zaufanie a funkcjonowanie społeczne i zawodowe (2). Zaufanie w pracy – zasób najwyższej potrzeby (14)
  W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań na temat związku zaufania i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Przytoczone wyniki badań wskazują, że zaufanie wywiera pośredni wpływ na kluczowe czynniki organizacji bhp w przedsiębiorstwie, takie jak przywództwo i klimat bezpieczeństwa, głównie poprzez oddziaływanie na zaangażowanie pracowników w bezpieczeństwo. W artykule zwrócono również uwagę na negatywne oddziaływanie zaufania na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, poprzez powstawanie szkodliwego zjawiska kapitanozy. Przedstawiono także wyniki statystycznych analiz danych, pochodzących z ogólnodostępnych badań, na temat związków zaufania z podejmowaniem zachowań niebezpiecznych i działań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi normami i wzorami zachowań, a także warunkami pracy oraz cechami społeczno-demograficznymi.
 • Zapotrzebowanie na kwalifikacje rynkowe w ocenie Regionalnych Ośrodków BHP (19)
  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji stworzyła możliwość uznawania kwalifikacji zdobytych niezależnie od sposobu uczenia się. Kompetencje uzyskane poza systemem edukacji formalnej, czyli poza szkołą i uczelnią, niejednokrotnie są wartościowe dla rynku pracy, lecz nie zawsze czytelne i rozpoznawalne. Przekształcenie ich w kwalifikacje zawodowe (rynkowe lub cząstkowe) zwiększa szanse rynkowe osób indywidualnych i pracodawców. Rośnie znaczenie idei uczenia się przez całe życie. Celem artykułu jest analiza doświadczeń rynkowych Regionalnych Ośrodków BHP w kontekście możliwości i zasadności wprowadzania kwalifikacji rynkowych w dziedzinie bhp. W artykule oddaje się głos respondentom. Licznie cytowane wypowiedzi ilustrują stan bhp na co dzień i mówią o odczuciach oraz wieloletnich doświadczeniach związanych z rynkiem. Przytoczone wypowiedzi na temat nowych możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych jednocześnie wskazują na stare, ciągle obecne problemy w obszarze bhp. Najważniejsze z nich to potrzeba poprawy kształcenia specjalistów, lepszego praktycznego przygotowania do zawodu oraz zwiększania świadomości pracodawców w zakresie problematyki bhp.
 • Porównanie wyników badań obciążenia cieplnego człowieka w środowisku gorącym z wynikami otrzymanymi z symulacji numerycznej (24)
  Porównanie wyników badań wykonanych w komorze klimatycznej z udziałem ochotników w warunkach otoczenia z prognozami z symulacji numerycznej wykonanej programem PHS wykazały ich zadowalającą zgodność. Potwierdza to możliwość wykorzystana programu PHS do prognozowania obciążenia cieplnego człowieka w ekstremalnym środowisku gorącym, kiedy prężność pary wodnej w otaczającym środowisku przekracza wartość 4,5 kPa, przyjętą w norie PN-EN ISO 7933:2005 jako wartość maksymalną zakresu normy.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • System szkoleń z zakresu bhp wymaga zmian (28)
 • Nagrody im. Haliny Krahelskiej wręczone. XXVI finał konkursu Państwowej Inspekcji Pracy (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Zmiana wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy
  • Ustawa o pracy na statkach rybackich
  • Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – zmiana załączników do rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • W przypadku pogorszenia stanu zdrowia czy można wystąpić do ZUS o ponowne przebadanie i zmianę orzeczenia renty powypadkowej, a tym samym o podwyższenie renty?
  • Na podstawie jakich przepisów pracodawca jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno-rentowych za okresy przypadające po 1 stycznia 1999 r.?
  • W przypadku o ubieganie się o tzw. świadczenie dla niepełnosprawnych jakie świadczenia będą zaliczane przy obliczaniu progu 1600 zł?
  • Jak oblicza się wysokość świadczenia uzupełniającego?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz