Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, 8(503) sierpień 2013, ISSN 0137-7043 Indeks 352543

 • "Żelazny człowiek" wysiada z pędzącego pociągu (II s. okł.)
  "Podziwiając ludzi startujących w morderczych z punktu widzenia obserwatora zawodach triathlonowych zastanawiamy się, co skłania ich do podejmowania takiego wysiłku."
 • Grafen na polskim wylocie (2)
  Technologia produkcji grafenu w Polsce na przemysłową skalę bez dofinansowania w kraju.
 • Aktualności z kraju (4)
  • Więcej ekologicznego spalania odpadów
  • 250 mln zł dla naukowców i przedsiębiorców na badania stosowane
  • "Bramy Roztocza" otwarte
  • Start Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • Warszawski nanowrzesień. Konferencja NAMF (5)
  We wrześniu br. w Warszawie odbędzie się 5 edycja międzynarodowej konferencji "Nano and Advanced Materials Workshop and fair NAMF 2013". Po raz pierwszy będzie trwać aż 4 dni (od 16 do 19 września). Pierwszego dnia wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatny. Oczekuje się ponad 170 uczestników, z czego niemal 1/3 przyjedzie z zagranicy. Zadeklarowano przygotowanie ok. 120 referatów oraz 75 prezentacji ustnych.
 • Operatorzy platform wiertniczych podnoszą standardy bhp. Rozmowa z Łukaszem Szymerkowskim, inspektorem bhp w Mostostal Pomorze S.A. (6)
 • Wybrane aspekty  odpowiedzialności za dyskryminację i nierówne traktowanie w zatrudnieniu (8)
  Nakaz równego traktowania w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji pracowników wynika zarówno z przepisów Konstytucji RP, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, jak i przepisów prawa europejskiego i miedzynarodowego. Dyskryminacja ma miejsce wtedy, gdy w porównywalnej sysuacji pracodawca traktuje pracowników w różny sposób. Najczęściej występującą dyskryminacją jest dyskryminacja ze względu na wiek, płeć i niepełnosprawność. Osobie, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, przysługuje prawo do żądania odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. O odszkodowaniu orzeka sąd.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (12)
  Pracownicy młodociani muszą pracować bezpiecznie.
 • Nocna praca zmianowa jako czynnik kancerogenezy (13)
  Organizacja czasu pracy coraz częściej obejmuje pracę w systemie zmianowym, co wpływa na zdrowie pracowników. Artykuł porusza ostatnie doniesienia na temat wpływu pracy zmianowej na ryzyko kancerogenezy. Podano różne definicje pracy zmianowej, a także pokrótce przedstawiono skalę problemu. Zaprezentowano najnowsze wyniki badań dotyczących związku ryzyka raka piersi, endometrium, prostaty i jelita grubego z pracą zmianową. Przedstawiono stanowisko Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem IARC (International Agency for Research on Cancer), która uznała pracę zmianową powodujacą zaburzenia rytmu okołodobowego za prawdopodobny czynnik kancerogenny zaliczając ją do grupy 2A. Pomimo wystarczających dowodów na wpływ kancerogenny światła w czasie biologicznej nocy na zwierzęta eksperymentalne wciąż istnieją ograniczone dowody na kancerogenność pracy zmianowej, w tym pracy nocnej dla ludzi. Wskazano kierunki dalszych badań oraz konieczność opracowania profilaktyki. 
 • Metoda usprawnienia procesów decyzyjnych w działaniach zawierających element ryzyka (18)
  Konsekwencją błędnej oceny ryzyka w sytuacji drogowej jest błąd człowieka. Szczególnie w działaniu kierowców pojazdów uprzywilejowanych ważne jest, aby decyzje były podejmowane na optymalnym poziomie ryzyka. W artykule przedstawiono metodę optymalizacji procesów decyzyjnych zawierających element ryzyka. Zarządzanie ryzykiem pozwala na maksymalizację marginesu bezpieczeństwa i może stanowić wsparcie dla kierowców, którzy muszą podejmować i zarządzać ryzykiem w celu uniknięcia błędu operatorskiego.
 • Wypalenie zawodowe - przyczyny, objawy, skutki, zapobieganie (22)
  W ostatnich latach wypalenie zawodowe jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. Celem artykułu jest przedstawienie Czytelnikowi jego genezy i definicji oraz najczęstszych przyczyn i objawów. W pracy zaprezentowano fazy wypalenia zawodowego według American Psychology Association oraz Freudenbergera i Northa. W artykule zwrócono uwagę na konsekwencje tego syndromu zarówno dla jednostki na nie cierpiącej, jak i organizacji. Przedstawiono też sposoby przeciwdziałania tej chorobie zawodowej oraz podjęto próbe analizy wybranych badań dostępnych w literaturze.
 • Dobór odzieży ochronnej do przebywania i pracy w środowisku zimnym (1) (26)
  Artykuł przeznaczony jest dla osób zajmujacych się oceną obciążenia cieplnego oddziałującego na człowieka pracującego w środowisku chłodnym i zimnym. Przedstawiono w nim zasady doboru odzieży o izolacyjności cieplnej odpowiedniej do przebywania w tym środowosku, opierające się na założeniach teoretycznych wynikających ze współczesnego poziomu wiedzy.
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (31)
 • Doniezienia z zagranicy (32)
  • Odwierty trzęsą ziemią
  • Mniej arsenu w sokach z jabłek
  • Coraz więcej Niemców nie je mięsa
  • Zdrowo na urlop
  • Nauka bliska praktyki
  • Wi-Fi jak radar
  • Mikroskopijni władcy
  • Śmiech to zdrowie...
  • Ćwieczenie mózgu