Bezpieczeństwo pracy - nauka i praktyka 2013/10

 • W poszukiwaniu wsparcia dla innowacji. Wystawa IWIS 2013 (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  Brokerzy innowacji wybrani; Na podbój Doliny Krzemowej; Znamy finalistów konkursu popularyzatorskiego INTER 2013; Proteus gotowy do akcji
 • Szkoła - bezpieczne miejsce pracy i nauki. Konferencja w Działdowie (3)
 • Jubileusz z konferencją w tle (4)
 • Filozofia sędziowania. Wywiad z prof. dr. hab. Walerianem Sanetrą (4)
 • Mobilna wystawa plakatów i fotografii na temat bezpiecznej pracy (6)
 • Pracownik z cukrzycą (6)
  Czym jest cukrzyca; Cukrzyca a praca zawodowa; Kontrola i zaangażowanie; Prawa i obowiązki pracownika z cukrzycą; Prawa i obowiązki pracodawcy
 • Aspekty ekonomiczne wykorzystania map akustycznych (8)
  Główną domeną akustyki środowiskowej, uprawianą w ostatniej dekadzie, jest problematyka powstawania strategicznych map akustycznych miast, których populacja przekracza 100 tys. osób, a także głównych dróg i połączeń kolejowych. Prace związane z miastami o populacji ponad 250 tys. mieszkańców oraz połączeniami kolejowymi o znaczeniu międzynarodowym zostały ukończone, podczas gdy mapy opisujące miasta zamieszkałe przez nie mniej niż 100 tys. i nie więcej niż 250 tys. ludzi są ciągle przygotowywane. Dokumenty te są stopniowo dosyłane do Głównej Siedziby UE w Brukseli. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z powstaniem pierwszej partii map osiągnęły 24 mln złotych, a szacuje się, że koszt całego projektu, będącego konsekwencją postanowień dyrektywy europejskiej nr 49 i polskiego prawa środowiskowego, wyniesie co najmniej 100 mln złotych. Mapy akustyczne mają się stać podstawą do przygotowań do implementacji programu ochrony przed hałasem środowiskowym, ale czy faktycznie będą w stanie spełnić to zadanie? Artykuł przedstawia pogląd autora na ten temat w kontekście ekonomicznych skutków dla polskiej gospodarki, a także w porównaniu z podobnymi działaniami prowadzonymi w innych krajach Unii Europejskiej.
 • Szacowanie ukrytych kosztów absencji chorobowej (13)
  Zły stan zdrowia pracowników powoduje wyższą absencję chorobową i gorszą wydajność pracy wskutek odczuwanych dolegliwości. Koszty pośrednie absencji, więc te niezwiązane z bezpośrednimi wypłatami oraz koszty obecności chorych pracowników w pracy są niezwykle trudne do oszacowania. W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki szacowania kosztów pośrednich absencji chorobowej oraz obecności chorych prawników w pracy w trzech przedsiębiorstwach.
 • Zasady merytoryczne obliczania wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży IREQ (2) (16)
  W 2. części artykułu objaśnione zostały pojęcia izolacyjności cieplnej odzieży: podstawowej (basic clothing insulation), efektywnej (effective clothing insulation), wynikowej (resultant clothing insulation) i wymaganej (required clothing insulation IREQ) oraz łączące je związki. Zaprezentowano również program komputerowy przeznaczony do obliczania wskaźników IREQ i dopuszczalnego czasu ekspozycji pracownika DLE (Duration Limited Exposure) w środowisku zimnym oraz niezbędnego czasu odnowy RT (Recovery Time) w przypadku użycia odzieży o niewystarczającej ciepłochronności. Autor ustosunkowuje się także do interpretacji pojęcia "mikroklimat zimny" w ujęciu, Dz.U. nr 274 poz. 1621 oraz celowości szacowania niepewności wskaźnika IREQ.
 • Profilaktyka zagrożeń elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem radiotelefonów (20)
  Artykuł prezentuje dotyczące użytkowników radiotelefonów zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia, wynikające z oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko pracy oraz działania profilaktyczne służące ich ograniczaniu. Urządzenia te są powszechnie używane do realizacji obowiązków zawodowych m.in. przez pracowników pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji.
 • Autentyczne przywództwo - nowa koncepcja kierowania zespołem (24)
  W artykule przedstawiono koncepcję autentycznego stylu przywództwa. Styl ten opiera się na takich komponentach, jak: samoświadomość, transparentność, otwartość na informację zwrotną oraz etyczność. Wyjaśniono, co oznacza pojęcie "autentyczny przywódca" i "autentyczny podwładny". Przedstawiono także skutki stosowania tego stylu przywództwa na poziomie dobrostanu i produktywności pracowników.
 • Sprawdzanie stanu technicznego uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości (27)
  Szelki bezpieczeństwa oraz pasy do nadawania pozycji podczas pracy i zapobiegania rozpoczęciu spadania są przykładami najczęściej stosowanych uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości. Uprzęże są narażone na działanie niebezpiecznych czynników mechanicznych, chemicznych, termicznych itp., które powodują utratę parametrów ochronnych, co może stanowić istotne zagrożenie dla ich użytkowników. Konieczne jest zatem prowadzenie monitorowania stanu technicznego uprzęży podczas całego okresu użytkowania. Kontrole te powinny być prowadzone bezpośrednio przez użytkowników oraz specjalnie do tego celu przygotowane osoby. W artykule wskazano, co i w jaki sposób należy sprawdzać w uprzężach, aby ocenić, czy podczas użytkowania nie utraciły parametrów ochronnych. Przedstawiono również zdjęcia typowych uszkodzeń, które wymagają wycofania sprzętu z dalszego użytkowania oraz metody manualnego sprawdzania poprawności działania części ruchomych. Głównym celem artykułu jest uzupełnienie informacji zawartych w instrukcjach użytkowania, dostarczanych wraz ze sprzętem przez jego producentów.
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  Czy to prawda, że od października br. obowiązują nowe przepisy dotyczące kapitału początkowego? Czego one dotyczą? Przyznano mi rentę socjalną, którą pobieram od 2006 r. Kilka lat temu pracowałem jednocześnie ją pobierając, a teraz znalazłem pracę w zakładzie pracy chronionej i od nowego roku zacznę osiągać dochody. Jakie są zasady zarobkowania w moim przypadku?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Ceramiczne i giętkie; Woda z łupków nie do picia; Kofeina osłabia rozwój mózgu; Sposób na ograniczenie e-śmieci; W pogoni za chłodem; Przekaz z jednego mózgu do drugiego; Wybory niemieckich konsumentów; Kierowco, nie zeskakuj