• Stres na plakacie. Pokonkursowa wystawa w CIOP-PIB (II s. okł.)
 • Przez innowacje do celu. XVI Konferencja Forum Liderów, Gdańsk (2)
 • Aktualności z kraju (5)
  O innowacjach społecznych we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym; Prawie 6 mln złotych dla laureatów programu MISTRZ; Szkolnictwo wyższe w Polsce a nowy budżet UE; Znamy zwycięzców konkursu INTER 2013
 • Bezpieczeństwo pracy i ochrony zdrowia - stały temat działań. Konferencja "Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie", Kraków (6)
 • Bezpieczeństwo pracy z polskiej i niemieckiej perspektywy. Spotkanie w ramach Polsko-Niemieckiego Dialogu (7)
  Polsko-niemieckie spotkanie odbyło się 17 i 18 października w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie. Było 3 z serii konferencji poświęconych kwestiom bezpieczeństwa pracy.
 • Wspólna Niemiecka Strategia BHP, czyli jak efektywnie poprawić system ochrony pracy (8)
  Dualizm systemu ubezpieczeniowego w krajach niemieckich; Założenia nowej strategii; Działania podjęte w ramach strategii; Współpraca dwóch niemieckich filarów odpowiedzialnych za system bezpieczeństwa pracy; Podsumowanie lata 2008-2012; Wskazania na przyszłość
 • Zmiany w normalizacji w odniesieniu do obuwia do użytku zawodowego (10)
  W artykule omówiono podstawowe zmiany w dokumentach normatywnych odnoszących się do obuwia przeznaczonego do użytku w pracy w celu ułatwienia producentom obuwia dostosowania swoich wyrobów do aktualnych wymagań norm zharmonizowanych, a użytkownikom obuwia w celu ułatwienia prawidłowego doboru obuwia do warunków pracy. Omówiono podstawowe zmiany wynikające z nowelizacji norm dotyczących metod badania obuwia oraz wymagań dla obuwia bezpiecznego i zawodowego, obuwia specjalistycznego tj. strażackiego, a także nowe wymagania dla obuwia przeznaczonego dla odlewników i spawaczy. W artykule podano również przykłady wątpliwości producentów obuwia związane z interpretacją decyzji Komisji Europejskiej, która dotyczy konieczności dostosowania produkcji obuwia bezpiecznego do wymagań znowelizowanej normy.
 • Praca na zmianie nocnej a ryzyko raka piersi u kobiet - na podstawie przeglądu literatury i danych IARC (13)
  Organizacja czasu pracy coraz częściej obejmuje pracę w systemie zmianowym, co wpływa na zdrowie pracowników. Artykuł porusza ostatnie doniesienia na temat wpływu pracy zmianowej w nocy na ryzyko kancerogenezy. Podano różne definicje pracy zmianowej, a także pokrótce przedstawiono skalę problemu. Zaprezentowano najnowsze wyniki badań dotyczących związku ryzyka raka piersi z pracą zmianową w nocy. Przedstawiono stanowisko Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem IARC (International Agency for Research on Cancer), która uznała nocną pracę zmianową powodującą zaburzenia rytmu okołodobowego za prawdopodobny czynnik kancerogenny, zaliczając ją do grupy 2A. W tekście wskazano również kierunki dalszych badań oraz konieczność opracowania profilaktyki.
 • Potencjalne narażenie na nanocząstki ditlenku krzemu podczas rozpylania preparatu do zabezpieczania lakieru samochodowego (16)
  W artykule przedstawione zostały wyniki badania potencjalnego narażenia na nanocząstki ditlenku krzemu podczas rozpylania komercyjnie dostępnego preparatu Profiline Nano Paint Protect (PNPP). Preparat ten jest przeznaczony do zabezpieczania lakieru samochodowego i może być stosowany zarówno w zakładach usługowych, jak również przez użytkowników prywatnych. Podstawą oceny potencjalnego narażenia na nanocząstki ditlenku krzemu były wyniki badań zmienności stężeń i rozkładów wymiarowych cząstek o wymiarach - od nanometrowych (10nm) do mikrometrowych (10μm) - czyli cząstek, które są z reguły wdychane przez człowieka. Stwierdzono, że podczas 10-sekundowego rozpylania preparatu w odległości 52 cm od powierzchni, na którą rozpylano preparat, występują znaczne wzrosty stężeń emitowanych cząstek.
 • Środowisko cukrowni jako potencjalne źródło zagrożeń mikrobiologicznych (20)
  Środowisko cukrowni zostało sprawdzone pod kątem występowania w nim biologicznych czynników zagrażających zdrowiu pracowników cukrowni. Badaniom mikrobiologicznym poddano próbki powietrza, wymazy i odciski agarowe z maszyn, ścian, posadzek, kratek ściekowych, i odzieży ochronnej pracowników oraz wodę z pryszniców. Przeprowadzone badania wykazały duże zanieczyszczenie środowiska cukrowni pleśniami. Nie wykryto drobnoustrojów niebezpiecznych dla zdrowie pracowników w strefach tzw. czystych. W strefach brudnych stwierdzano sporadycznie obecność ww. drobnoustrojów w liczbie nie przekraczającej 10 jtk.
 • KONSULTACJE. Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (6) (24)
  Jak oznaczać selen i jego związki oraz molbiden i jego związki w powietrzu na stanowiskach pracy?
 • Nowe źródła informacji MOP o problematyce ochrony pracy (26)
 • Wspomnienie o prof. Zbigniewie W. Engelu (29)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
 • Jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej nad pracownikami (30)
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)