• Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy - rozstrzygnięcie 41.edycji (2)
 • Bezpieczeństwo przez rozwój. Wywiad z Dariuszem Loską, dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Higieny pracy w PKN ORLEN S.A. (5)
 • Aktualności z kraju (6) Innowacyjne technologie w Tarnobrzegu; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia trzecią edycję konkursu w programie Go_Global.pl; Raport w sprawie dopalaczy; Nagrody VHP 2013 wręczone
 • Działania UE na rzecz poprawy warunków pracy - Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej PROGRESS 2007-2013 (8)
 • Wpływ nowelizacji norm na doskonalenie sprzętu ochrony układu oddechowego (10)
  Sprzęt ochrony układu oddechowego należy do najpopularniejszych środków ochrony indywidualnej, stosowanych głównie w przemyśle spożywczym, budowlanym, chemicznym, a przede wszystkim wydobywczym. Użytkownicy masek, filtrów i półmasek filtrujących zwracają szczególną uwagę na ich parametry ochronne w przewidywanych warunkach stosowania, ale także na walory użytkowe i dodatkowe funkcje tego rodzaju ochron, które często determinują chęć ich stosowania. W artykule przedstawiono rolę działań normalizacyjnych oraz nowelizacji (zmian) norm w stymulowaniu rozwoju i doskonaleniu poziomu technicznego wyrobów na przykładzie sprzętu ochrony układu oddechowego. Wprowadzenie nowych wymagań w zakresie parametrów ochronnych i użytkowych miało bezpośredni wpływ na wykorzystanie nowych materiałów, konstrukcji oraz metod wytwarzania tych środków, w celu zapewnienia ich wysokiej jakości oraz zachowania parametrów ochronnych i użytkowych w przewidywanym czasie użytkowania.
 • Działania w obszarze zarządzania wiedzą z zakresu bhp w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego (14)
  Wiedza jest obecnie jednym z najważniejszych czynników umożliwiających realizację celów organizacyjnych - również tych z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym kontekście dużą uwagę zwrócić należy na działania przedsiębiorstw zmierzające do celowego i planowego wykorzystania wiedzy do realizacji celów z zakresu bhp, to jest w obszarze zarządzania wiedzą z zakresu bhp. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań, dotyczących działań przedsiębiorstw we wskazanym obszarze, przeprowadzonych na próbie 388 pracowników produkcyjnych oraz 35 specjalistów do spraw bhp. Bazując na wynikach badań wskazano również często wymieniane przez respondentów płaszczyzny problemowe związane z zarządzaniem wiedzą z zakresu bhp. Poprawa na tych zidentyfikowanych polach przyczyni się do lepszego funkcjonowanie przedsiębiorstwa w sferze bhp.
 • Wypadek ciężki przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna - studium przypadku (19)
  W niniejszym artykule poruszono problem niewłaściwego stanu technicznego oraz szkolenia pracowników zajmujących się obróbką drewna, zwłaszcza tych, którzy operują maszynami wykorzystywanymi w tej pracy. Opisany został mechanizm, jak niewłaściwe przeszkolenie pracowników oraz brak odpowiedniego wyposażenia lub złe przygotowanie stanowiska pracy może obniżyć bezpieczeństwo pracy i doprowadzić do groźnego wypadku. Poruszone zagadnienia omówiono na przykładzie wypadku ciężkiego przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna.
 • Koordynacja działań pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z prawnego punktu widzenia (22)
  Problematyka artykułu obejmuje współdziałanie pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem ten pojawia się w sytuacji, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Polski ustawodawca nakłada na pracodawców prowadzących pracę w jednym miejscu obowiązek współdziałania, a także obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Obowiązki te jednak są nieprecyzyjne. W artykule podjęto próbę przedstawienia interpretacji, a także wskazania na doprecyzowanie przez ustawodawcę art. 208 kodeksu pracy.
 • Zielone miejsca pracy i kultura bezpieczeństwa w publikacjach Europejskiej Agencji bezpieczeństwa i Zdrowia (26)
  Dostrzeganie nowych aspektów zagrożeń w środowisku pracy; Ukierunkowanie na prewencję. Kultura bezpieczeństwa organizacji
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP - Program Państwowej Inspekcji pracy na 2014 r.: kontynuacja i nowe akcenty (30)
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (31)
  m.in.: Jakie są rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy? Czy okresy wykonywania zatrudnienia na terenie byłego NRD mogą być  zaliczane do polskiej emerytury? Czym różnią się "stały" i "długotrwały" uszczerbek na zdrowiu?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Chodzenie spać i wstawanie o tej samej porze przeciwdziała otyłości; Cyna konkurencją dla grafenu? Wyniki "zaglądania do głowy"; Globalne ocieplenie ma wpływ na skłonność do przemocy; Auto zimą; Rodzinne i zawodowe kręgi wsparcia