• Międzynarodowa Konferencja "XVI International Biodeterioration and Biodegradation Smposium", Łódź, 3-5 września 2014 r. Biomechanizmy bezpieczeństwa (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  W kosmos wyruszył drugi polski satelita! Rozstrzygnięto III edycję konkursu Programu Badań Stosowanych; Kolejne dofinansowania dla młodych polskich naukowców
 • Bezpieczna szkoła oczami dzieci (3)
  O postrzeganiu zagrożeń w środowisku szkolnym przez uczniów; O konkursach na temat bezpieczeństwa; O plastycznej interpretacji tematyki związanej z bezpieczną szkołą
 • Wybrane narzędzia wspomagające zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi dostępne w Internecie (6)
  Publikacje na temat zagrożeń psychospołecznych; Praktyczne narzędzia i wsparcie instytucjonalne w zarządzaniu stresem zawodowym
 • Jak skutecznie przeprowadzić dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (8)
  Co to znaczy "niepełnosprawność"? Dane statystyczne nt. osób niepełnosprawnych w Polsce; Co obejmuje dostosowanie środowiska pracy? "Ramowe wytyczne (........)"
 • Dźwięk dzwonka w szkole - sygnał informacyjny i źródło hałasu. Wyniki badań własnych (12)
  W artykule przedstawione zostały wyniki badań dźwięku dzwonków szkolnych, traktowanych jako źródło hałasu. Badano także, czy dźwięk ten jest słyszalny na przerwach między lekcjami w szkole podstawowej. Badania wykonano w odniesieniu do dwóch wariantów: w pierwszym na korytarzu szkoły działały dwa identyczne dzwonki; w drugim - tylko jeden z nich. Przyjęto dwa kryteria oceny: braku szkodliwości dźwięku dzwonka (tj. braku jego szkodliwego wpływu na ubytki słuchu ludzi) oraz słyszalności dzwonka w czasie przerwy między zajęciami. Oba kryteria dotyczą całego korytarza, gdzie przebywają uczniowie i nauczyciele. Stwierdzono, że przy działających obu dzwonkach oraz przy działającym jednym dzwonku poziom dźwięku A nie przekraczał poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku pracy ze względu na ochronę słuchu. Kryterium słyszalności było spełnione na całym korytarzu tylko przy włączonych obu dzwonkach, natomiast przy jednym dzwonku nie było ono spełnione w części korytarza. Ponadto, przy jednym włączonym dzwonku występują dużo większe różnice w jego słyszalności na całym korytarzu, niż przy obu włączonych urządzeniach, co należy uznać za efekt niekorzystny. Na podstawie badań można stwierdzić, że sytuacja, w której działają oba dzwonki na korytarzu jest lepsza niż w przypadku, gdy działa tylko jeden z nich.
 • Wiek, staż pracy oraz stan zdrowia jako czynniki wpływające na percepcję zagrożeń związanych z pracą (16)
  Zachowania i postawy pracowników w sytuacji zagrożenia w znacznym stopniu zależą od subiektywnego postrzegania zagrożeń w środowisku pracy. W literaturze przedmiotu powszechnie uznaje się, że subiektywna percepcja zagrożeń związanych z pracą ulega zmianie, nie tylko pod wpływem czynników zewnętrznych, ale również czynników podmiotowych, takich jak wiek, staż pracy lub stan zdrowia pracownika. W artykule przedstawiono wyniki badań w grupie 1021 pracowników wykonujących prace o charakterze fizycznym, opisujące charakter zależności pomiędzy wspomnianymi czynnikami a percepcją zagrożeń związanych z pracą oraz opiniami na temat możliwości pracy po ukończeniu 60. roku życia.
 • Umowa zlecenia a umowa o pracę (20)
  Pracodawcy decydujący się na zawieranie umów cywilnoprawnych ze względu na niewątpliwe korzyści wynikające z tego faktu muszą zdawać sobie sprawę, że zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia niesie za sobą także niekorzystne skutki dla zleceniodawcy. Chodzi głównie o ryzyko uznania stosunku pracy przy niewłaściwym, bądź nieprecyzyjnym sformułowaniu umowy zlecenia oraz niewłaściwym sposobie jej realizacji. Jeśli zatrudniający nie zapewnia zleceniobiorcom dużej swobody i samodzielności w zakresie organizowania pracy i tak wpływa na wykonywanie zlecenia, że rzekomy zleceniodawca wykonuje je będąc mu podporządkowanym, określa godzinowy wymiar czasu pracy (ściśle wyznacza godziny rozpoczynania i kończenia prac), wskazując przy tym dokładnie miejsce wykonywania zlecenia, w szczególności w siedzibie pracodawcy, to z pewnością zatrudniony domagający się uznania stosunku pracy wygra w sądzie pracy. W przypadku, gdy nawiązany stosunek prawny przejawia większość z powyższych elementów, wówczas decydujące jest ustalenie, które z tych cech mają charakter przeważający. Natomiast jeżeli umowa wykazuje wspólne cechy zarówno dla umowy o pracę, jak i umowy prawa cywilnego z jednakowym ich nasileniem, o jej rodzaju decyduje zgodny zamiar stron i cel umowy. Co ciekawe, nazwa umowy nie ma w tym przypadku decydującego znaczenia.
 • Europejskie inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (24)
  Wypadki drogowe stanowią jeden z najważniejszych problemów polityki zdrowotnej i społecznej współczesnego świata. Obecnie na świecie śmiertelny wypadek drogowy zdarza się średnio co 50 sekund, a co dwie sekundy powoduje on obrażenia u ludzi. Według WHO każdego roku na drogach świata ginie prawie 1,3 mln osób, a od 20 do 50 mln osób doznaje ciężkich obrażeń ciała i wymaga długotrwałego, kosztownego leczenia. Wielu następstwom wypadków drogowych można skutecznie zapobiegać, co wymaga jednak ciągłej pracy nad nowymi metodami i technikami efektywnej profilaktyki. W ostatnich latach, z powodu ciągłego wzrostu liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach w ruchu drogowym, podjęto szereg inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali kontynentalnej i globalnej. W artykule przedstawiono najważniejsze światowe i europejskie programy dotyczące profilaktyki wypadków drogowych.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Wspólne działania Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz ochrony pracy (30)
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (31)
  Na jakich zasadach ZUS podwyższa/waloryzuje świadczenia? Czy jest możliwe wycofanie wniosku o świadczenie? Co to jest renta szkoleniowa? Czy pracodawca musi poinformować rodzinę zmarłego pracownika o warunkach uzyskania prawa do renty rodzinnej dla dzieci? Komu przysługuje dodatek dla sierot zupełnych?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Futurystyczna lampa na podczerwień; Korea na skraju jutra; Naturalne światło w biurze poprawia zdrowie i sen pracownika; Duże skażenie wód w Europie; Depresja wśród nastolatków; Wszechwidzące skanery; Upał na dworze, chłód w pomieszczeniu