Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2020/02

 • Oferta Centrum Edukacyjnego na 2020 rok (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
 • Meandry zachowań agresywnych w miejscu pracy (3)
  Pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę z negatywnych rezultatów kontaktu ze zjawiskiem przemocy oraz zauważać korzyści, jakie płyną z zapewnienia podwładnym bezpiecznego oraz pozbawionego poważnych konfliktów środowiska zawodowego. Im lepsze warunki pracy, tym bardziej zatrudnieni starają się jak najlepiej wykonać swoje obowiązki zawodowe, a to powoduje zwiększenie efektywności pracy i jest korzystne tak dla organizacji, jak i całego społeczeństwa.
 • Dolegliwości w biurze przyszłości (6)
  Grożą nam przygarbione plecy, ziemista cera, przekrwione oczy i skóra, opuchnięte kostki i nadgarstki, jeżeli nie zmienimy dotychczasowych nawyków i nie zaczniemy dbać lepiej o środowisko własnej pracy – takie ponure wnioski płyną z lektury raportu „Koleżanka z pracy przyszłości”.
 • Cybertechnologia w pracy. Ryzyko i zabezpieczenia (8)
  Człowiek jest najsłabszym elementem cyberbezpieczeństwa. Teza ta znajduje potwierdzenie na każdym kroku. Brak wiedzy, cierpliwości czy uwagi prowadzi do tego, że to właśnie pracownika prywatnej firmy czy instytucji państwowej obierają na swój cel hakerzy, którzy chcą przeniknąć do systemów i sieci danej organizacji. Co zrobić, żeby stworzyć „ludzki firewall”? Jakie narzędzia stosować, aby poprawić świadomość i bezpieczeństwo pracowników? Jak Polska przygotowuje się na nowe wyzwania?
 • Instalacja SEMI-CAVE w CIOP-PIB (10)
  Projektowania wizualne środowiska pracy sprzyjające dobrostanowi pracownika.
 • Klasyfikacja modelowych rozwiązań odzieży ostrzegawczej doposażonych w źródła światła bezpośredniego (12)
  Standardowa odzież ostrzegawcza dotychczas stosowana w praktyce zawodowej i pozazawodowej, w przypadku braku oświetlenia kierunkowego nie zapewnia widzialności jej użytkownika. Czynnikiem, który może wpłynąć na poprawę właściwości ochronnych odzieży ostrzegawczej może być doposażenie jej w źródła światła bezpośredniego, emitujące promieniowanie widzialne. Na rynku od kilku lat zaczęły się pojawiać wyroby odzieżowe wyposażone w różnego rodzaju źródła światła, jednak jak dotąd nie ma znormalizowanych metod badań i wymagań dla tego typu odzieży. Aby stworzyć możliwości oceny takiej odzieży, przeprowadzono badania fotometryczne i użytkowe modelowych rozwiązań odzieży o intensywnej widzialności z aplikacją elementów świecących. Na podstawie analizy otrzymanych wyników zaproponowano podstawową klasyfikację tego typu odzieży w zakresie minimalnych wymagań luminacji emitowanego z niej światła oraz kryteria jej oceny.
 • Ocena skuteczności akcesoriów odblaskowych w warunkach rzeczywistego użytkowania na podstawie wyników badań własnych (18)
  W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fotometrycznych wybranych akcesoriów odblaskowych wykonanych standardową metodą opisaną w PN-EN 13356:2004 oraz metodę symulującą realistyczny sposób zamocowania i użytkowania akcesoriów odblaskowych. W tym celu standardowy goniometr zastąpiono pół-manekinem. uzyskane wyniki badań pozwoliły na weryfikację skuteczności akcesoriów odblaskowych w warunkach symulujących ich zastosowanie po zamocowaniu na odzieży. W artykule omówiono również ograniczenia w stosowaniu tych akcesoriów, zalecenia dotyczące minimalnej powierzchni oraz sposób ich mocowania na odzieży, w celu uzyskania odpowiedniej widzialności.
 • Ocena położenia urządzenia nasobnego na podstawie mocy sygnału radiowego w sieci sensorowej do monitorowania zagrożeń w środowisku pracy (21)
  Stężenia i natężenia czynników szkodliwych w środowisku pracy muszą być badane i oceniane pod kątem powodowanych dla pracowników zagrożeń. W warunkach zmiennych parametrów środowiska pracy wykrywanie potencjalnych zagrożeń i szybkie podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników jest możliwe na podstawie ciągłego monitoringu parametrów środowiska pracy. Do tego celu mogą być wykorzystane bezprzewodowe sieci sensorowe. W artykule omówiono strukturę oraz główne zagadnienia opracowywanej w CIOP-PIB sieci sensorowej do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników o zagrożeniach. Przedstawiono zastosowaną metodę lokalizacji ostrzeganego pracownika w obrębie sieci sensorowej, a także wyniki badań mocy sygnału radiowego, na bazie których funkcjonuje ta metoda.
 • Jak pomagać? – program wsparcia adaptacyjnego do celów reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i starszych (25)
  W artykule opisano rodzaje, założenia i formy pomocy w programach wsparcia, opracowanych do celów reintegracji zawodowej. Na wykluczenie zawodowe szczególnie narażone są osoby niepełnosprawne oraz starsze, w przypadku których zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji może być utrudniane przez bariery zdrowotne, środowiskowe, logistyczne lub materialne. Zwrócono uwagę na różnorakie formy pomocy uwarunkowane fazą radzenia sobie z utratą sprawności. Współpraca różnych specjalistów wspierających wymaga ujednoliconego i kompleksowego systemu klasyfikacyjnego – Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF. W procesie wsparcia adaptacyjnego ważna jest rola i postawy psychologa. przedstawiono model kompleksowej oceny zdolności do pracy opracowany w CIOP-PIB.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Substancje rakotwórcze, mutagenne i endokrynnie aktywne w środowisku pracy: narastający problem (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
  • Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich oraz szczegółowe wymagania techniczne w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia
  • Kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy osoba, która uzyska nowe świadczenie uzupełniające, będzie miała jakieś obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
  • Jaki jest okres pracy potrzebny do przyznania renty. Jaki jest staż pracy uprawniający do renty, w zależności od daty powstania choroby?
  • Proszę podać, jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz