• Seminarium szkoleniowe dla członków Sieci Ekspertów ds. BHP w Zakładzie Ochron Osobistych CIOP-PIB, Łódź, 15-16 grudnia 2014 r. Doskonalenie kompetencji zawodowych (II s. okł.)
 • Rozsądek, zwłaszcza na wysokości. Rozmowa z Krzysztofem Kowalikiem, dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (2)
 • Aktualności z kraju (4)
  Polska jako lider innowacji? Tak!; Strażacy otrzymają specjalistyczny sprzęt; Polacy w zespole badającym fenomen widzenia w podczerwieni
 • Priorytety UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020 (5)
  Czemu mają służyć strategie? Trochę historii; Aktualne priorytety badawcze; Strategia bhp na kolejne lata; Rola innowacji w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy
 • Europejskie spojrzenie na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w pracy (8)
  Publikacje i narzędzia EU-OSHA; Działalność i publikacje Eurofound; Wspólne działania EU-OSHA i Eurofound
 • Targi narzędziem promocji bezpieczeństwa pracy (11)
  Określenie celów i wybór targów; Koncepcja; Obsługa stoiska; Po targach; CIOP-PIB na targach międzynarodowych; Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy A+A w Dusserlorfie; Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova
 • Bezpieczeństwo pracy w piekarni (14)
  Piekarz to zawód, przy wykonywaniu którego występują różne czynniki szkodliwe dla zdrowia. Celem artykułu jest wskazanie tych zagrożeń oraz omówienie sposobu zapobiegania im. Kluczową sprawą w zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy jest rzetelne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
 • Manekiny termiczne jako narzędzie do badania izolacyjności cieplnej oraz oporu pary wodnej zestawów odzieży (18)
  Izolacyjność cieplna czy opór pary wodnej odzieży są bardzo ważnymi parametrami w ocenie wystąpienia obciążenia cieplnego w każdym środowisku termicznym. Badania tych parametrów wykonuje się wykorzystując do badań manekiny termiczne pozwalające na pomiar wymiany ciepła bez, jak i z uwzględnieniem pocenia. W artykule przedstawiono historię rozwoju manekinów termicznych. Przedstawiono manekiny termiczne znajdujące się na wyposażeniu CIOP-PIB oraz zamieszczono podstawowe informacje na temat pomiaru całkowitej izolacyjności cieplnej zestawu odzieży i oporu pary wodnej.
 • Regulacje prawne dotyczące mobbingu w wybranych krajach Europy Zachodniej (21)
  Zjawisko mobbingu jest ważnym problemem w krajach wysoko rozwiniętych, w szczególności zachodnioeuropejskich. Regulacje prawne tych państw w różnym zakresie odnoszą się do tego problemu. W takich krajach, jak Szwecja, Francja czy Belgia mobbing uznany jest za naruszanie podstawowych praw pracowniczych i uregulowany w ogólnokrajowych aktach normatywnych. W innych krajach, jak Hiszpania, Włochy, czy Niemcy nadal nie ma regulacji prawnych bezpośrednio dotyczących mobbingu. W artykule przedstawiono sposób, w jaki regulowane są problemy związane z mobbingiem w wybranych krajach Europy Zachodniej. Do kwestii tych należy przeciwdziałanie mobbingowi, orzekanie o zaistnieniu mobbingu, karanie mobberów, czy pomoc ofiarom tego zjawiska. W artykule zwrócono również uwagę na ciekawe rozwiązania, stosowane w krajach regulujących prawnie problem mobbingu.
 • Przenośne pilarki łańcuchowe - nowe wytyczne ergonomiczne w normach zharmonizowanych (24)
  W artykule przedstawiono nowe wytyczne zawarte w normach zharmonizowanych, dotyczące stosowania ergonomicznych rozwiązań w przenośnych pilarkach łańcuchowych. Prawidłowość wprowadzania tych rozwiązań jest sprawdzana przy zastosowaniu prostych metod badawczych i wyposażenia. Dlatego metody te mogą być stosowane zarówno przez producentów, importerów, pracodawców i służby bhp, jak i poszczególnych użytkowników kupujących pilarki w sklepie dla swoich potrzeb. Wskazano na efekty nowych rozwiązań, np. bezpieczne i komfortowe trzymanie maszyn za uchwyty (przedni i tylny), zachowanie możliwości swobodnego operowania elementami sterowniczymi oraz uniemożliwienie niezamierzonego uruchomienia maszyny lub zainicjowania niebezpiecznego ruchu piły łańcuchowej.
 • 76. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla zdrowia w Środowisku Pracy (28)
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (31)
  Kiedy przysługuje mi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego? Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego? Jaka dokumentacja jest wymagana do wniosku o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego? Czy to prawda, że nauczyciele mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę na podstawie różnych przepisów?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Szefowe są bardziej narażone na depresję niż szefowie; Witaminowa obrona przed hałasem; Wkrótce będziemy nieśmiertelni...; Ile procent ludzkiego DNA ma jakąś funkcję biologiczną? Uwaga na napoje z puszek; Śniadanie optymalne, a zatem jakie? Pięta Achillesa, czyli bieganie zimą