Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2020/03

 • STER – wersja 8.11 (II strona okładki)
  Komputerowy System Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy STER służy do zarządzania bhp w przedsiębiorstwie. To wielofunkcyjne i kompleksowe narzędzie adresowane jest do właścicieli firm, specjalistów ds. bhp laboratoriów pomiarowych.
 • Aktualności z kraju (2)
 • Praca w cieniu pandemii (3)
  Koronawirus COVID-19 jest obecny w Europie już od kilku tygodni. Początkowo pojawiały się tylko nieliczne przypadki m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Zmieniło się to, gdy lawinowo zaczęła rosnąć liczba osób zakażonych we Włoszech. W chwili oddawania tego numeru do druku w Polsce było już 61 przypadków zakażenia koronawirusem. Koronawirusy – czym są?
 • System pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie – czym jest i jak go zbudować (6)
  Kodeks pracy oraz – przede wszystkim – ogólne przepisy bhp, wynikające z rozporządzenia z 1997 r. – zobowiązują każdego pracodawcę do zapewnienia pracownikom sprawnego systemu pierwszej pomocy, w tym środków do udzielania pomocy w razie gdyby doszło do wypadku, tj. odpowiednich do rodzaju zdarzenia urządzeń, sprzętu ratowniczego i innych środków. W polskim prawodawstwie nie ma jednak uregulowań, czy nawet wytycznych odnośnie do tego, jak ma być zorganizowany ów system oraz, jaki dokładnie sprzęt ratowniczy i inne środki do udzielania pierwszej pomocy mają znaleźć się na wyposażeniu przedsiębiorstw.
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych (9)
  Transport drogowy jest w Polsce najbardziej powszechnym sposobem przemieszczania się ludzi i przewożenia towarów. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, samochody wyposażane są w instalacje klimatyzacyjne. W miarę wydłużenia się okresu eksploatacji, samochodowe instalacje klimatyzacyjne mogą ulegać zanieczyszczeniu i stanowić źródło mikrobiologicznego skażenia powietrza wewnątrz pojazdów. Zmniejszeniu narażenia użytkowników pojazdów służy właściwe użytkowanie oraz systematyczne serwisowanie klimatyzacji.
 • Raportowanie społeczne – charakterystyka wybranych wskaźników według wytycznych Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (12)
  Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) staje się nieodzownym elementem działalności organizacji. Wraz ze wzrostem znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności coraz istotniejsze staje się czytelne i porównywalne raportowanie niefinansowe. Artykuł ma za zadanie przedstawić wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative, GRI), włączając w to opublikowane w 2018 r. wytyczne i wskaźniki dotyczące raportowania społecznego w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w ramach GRI 403.
 • Koncepcja systemu ostrzegania pracowników stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającym się pojazdem (16)
  Jednym ze skutków występowania hałasu w środowisku pracy jest maskowanie innych, użytecznych dźwięków niosących dla pracownika istotną informację na temat otoczenia, w którym się znajduje. Percepcja przez pracownika użytecznych sygnałów dźwiękowych jest dodatkowo w znaczącym zakresie pogarszana poprzez stosowanie ochronników słuchu, należących do najpowszechniejszych środków ochrony pracownika przed nadmierną ekspozycją na hałas.
 • Materiały dydaktyczne CIOP-PIB wspierające kształcenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (20)
  Ważnym elementem procesu dydaktycznego są materiały dydaktyczne wykorzystywane do realizacji programu kształcenia. Powinny być one opracowane tak, aby spełniały podstawowe zadania i funkcje dydaktyczne. Przede wszystkim powinny dostarczać nowej wiedzy z danej dziedziny, porządkować ją, utrwalać i angażować poznawczo. dobrze opracowane materiały dydaktyczne pełnią funkcję motywacyjną. Rozwijają sferę emocjonalną, kształtują zainteresowania i pozytywne nastawienie do uczenia się. Dzięki niej materiały dydaktyczne wzbogacają zasób wiedzy nie tylko za pomocą tekstu, ale także innych odpowiednio dobranych treści. Trzecia funkcja – ćwiczeniowa polega na kształtowaniu nawyków i umiejętności. Ułatwia zrozumienie, zapamiętywanie i posługiwanie się wiedzą w praktyce. Odpowiada za utrwalanie i ocenę uzyskiwanych wyników.
 • Zasoby informacyjne o tematyce bhp dostępne online (24)
  Wraz z rozwojem Internetu rosną dostępne online zasoby informacyjne z zakresu bhp. Dotyczy to publikacji i materiałów informacyjnych tworzonych współcześnie, w wersji elektronicznej, jak również wydawnictw archiwalnych, poddawanych digitalizacji. Coraz szerzej udostępniana jest także informacja o zasobach informacyjnych tworzonych przez instytucje i organizacje powiązane z tematyką bezpieczeństwa pracy.
 • 94 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (26)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Bezpieczeństwo pracy rolników zależy od nich samych (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Sprawdzanie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
  • Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
  • Zmiany w wykazie jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań
  • Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jaka jest nowa kwota bazowa w odniesieniu do emerytur ustalanych na starych zasadach?
  • Jaka jest w tym roku wysokość najniższych emerytur i rent?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz