• Złoty Inżynier 2014. Inżynierowie są bardzo potrzebni gospodarce (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  Program TANGO ruszył; Europejski sukces polskich zespołów badawczych; Przyznano pierwszą Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową
 • Nauka bliżej przemysłu - porozumienia o współpracy pomiędzy: CIOP-PIB a Cemex Polska Sp. z o.o. i CIOP-PIB a Steinbacher Izoterm Sp. z o.o. (3)
 • XXII Giełda Wynalazków 2014. Wynalazcy - to elita... (4)
 • Spojrzenie na drogę z kokpitu samolotu (6)
  Niezauważenie obiektu na drodze, ruchomego bądź poruszającego się, jest jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych - dowodzą najnowsze statystyki policyjne. Przekładając to na język kolokwialny można stwierdzić, że jedną z głównych przyczyn wypadków jest nieuwaga. Jednak nie musi ona wynikać jedynie z braku koncentracji. Jeśli kierowca nie zauważył kogoś czy czegoś na drodze, zazwyczaj przyczyną jest zespół czynników, wśród których można wymienić wpływ oświetlenia otoczenia, widzialność obiektów, na które powinien zwracać uwagę, a ponadto jego umiejętności.
 • Hałas a słyszalność sygnalizatora pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym (8)
  Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdy, aby uzyskać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, muszą emitować sygnał uprzywilejowania, tzn. jednocześnie emitować sygnał świetlny i dźwiękowy. Dla uczestników ruchu drogowego dźwiękowy sygnał uprzywilejowania jest istotnym źródłem informacji. Ten sam sygnał dla załogi pojazdu uprzywilejowanego, a w szczególności jego kierowcy, jest jednak źródłem uciążliwego hałasu. Jak wykazały badania prowadzone w CIOP-PIB, dźwięk sygnału uprzywilejowania powoduje wzrost równoważnego poziomu dźwięku A o ok. 25 dB w okolicach głowy kierowcy. Jednym ze skuteczniejszych sposobów poprawy komfortu akustycznego kierowców pojazdów uprzywilejowanych jest zmiana lokalizacji dźwiękowego sygnalizatora uprzywilejowania - z belki sygnalizacyjnej umieszczonej na dachu pojazdu do komory silnika lub za pas przedni samochodu. Rozwiązanie to umożliwia obniżenie hałasu wewnątrz pojazdu o ok. 10 dB, a jednocześnie powoduje, że lokalizacja sygnalizatora obniża się o ok. 2 m. Zmiana lokalizacji sygnalizatora ma istotny wpływ na słyszalność sygnału uprzywilejowania w warunkach ruchu drogowego, a zatem na bezpieczeństwo pracy kierującego pojazdem. W artykule przedstawiono wyniki badań obliczeniowych dotyczących wpływu zmiany lokalizacji dźwiękowego sygnalizatora uprzywilejowania na jego słyszalność w ruchu drogowym.
 • Wiek a sprawność kierowców w zakresie cech warunkujących bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym (12)
  W artykule przedstawiono przegląd literatury na temat związanych z wiekiem zmian sprawności kierowców, w tym kierowców zawodowych, w zakresie cech warunkujących bezpieczne zachowanie w sytuacji ruchu drogowego. Badania dowodzą, że sprawność psychofizyczna zmienia się istotnie wraz z wiekiem, aczkolwiek nie jest to jedyny wyznacznik zakresu i tempa zmian. Problem ten jest szczególnie ważny w przypadku kierowców zawodowych, zwłaszcza w kontekście podwyższenia wieku emerytalnego.
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy personelu odprawy biletowo-bagażowej w portach lotniczych (16)
  Do zagrożeń zawodowych pracowników odprawy biletowo-bagażowej w portach lotniczych należy kontakt z czynnikami biologicznymi i transportowanymi jako bioaerozol emitowany z systemu wentylacji, jak również tymi pochodzącymi z organizmów pasażerów, przewożonego bagażu oraz zwierząt. Pracownicy punktu odprawy biletowo-bagażowej w trakcie wykonywanych czynności zawodowych są narażeni na bezpośredni kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, takimi jak bakterie, grzyby i wirusy, które mogą być przyczyną różnych dolegliwości i chorób. W związku z tym, w prewencji zagrożeń zawodowych dotyczących tej grupy pracowników należy uwzględnić przede wszystkim rzetelną ocenę ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
 • Szkolenia dla kierowców jako sposób zmiany ich postaw i kształtowania indywidualnej kultury bezpieczeństwa (19)
  Artykuł przedstawia program szkoleniowy realizowany w ramach programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy". Celem programu była modyfikacja zachować i postaw kierowców. W artykule zaprezentowano cele i zakres szkoleń, omówiono wybrane zagadnienia oraz zasady dopasowania szkoleń do indywidualnych potrzeb kierowców. Praktyczną przydatność programu potwierdziło od 89,7 do 100% uczestniczących w nim kierowców, w zależności od ocenianego obszaru oddziaływania.
 • Biblioteka CIOP-PIB. O co pytają czytelnicy? (24)
  Zapytania czytelników; Odzwierciedlenie zapytań w zbiorach; W kierunku czytelnika - rozbudowa zasobów, ułatwienia w dostępie
 • 77. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (27)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (30)
  Jak włączyć osoby niepełnosprawne w rynek pracy
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (31)
  Kiedy powstaje i ustaje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanej przez ZUS? Jakie są zasady orzekania o niezdolności do pracy w ZUS? Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2015 r.
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Gorączka ma sens; CO2 w oceanach: dane satelitarne wskazują na zakwaszenie wód; Czy możliwe jest przewidzenie długości życia? Nie wykreślaj ze swojej diety m.in. tłuszczów! Optymizm dobrze wpływa na serce; Skandal katalizatorem zmian; Korzeń lukrecji zawiera składniki chroniące przed promieniowaniem UV