• Bezpieczne środowisko to zdrowie w pracy. Konferencja naukowa w Radomiu (II s. okł.)
  Ochrona zdrowia człowieka, zabezpieczenie przed spadkiem zdolności do pracy to problemy, które obchodzą w jednakowym stopniu pracownika, pracodawcę, jak i lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami. Człowiek w trakcie pracy może być narażony na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz psychofizyczne.
 • Aktualności z kraju (2)
  Wzrost innowacyjności Polski zauważony! Kolejny region rozpoczął współpracę z NCBR; Inwestowanie w rozwój i badania coraz bardziej opłacalne
 • Stres jest immanentną cechą pracy funkcjonariusza Służby Więziennej. Konferencja prasowa w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie (3)
  Konferencja zorganizowana przez Centralny Zarząd Służby Więziennej i Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy była poświęcona zwycięskiemu projektowi nagrodzonemu w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk, autorstwa psychologa Sebastiana Pietrusewicza, oraz ogólnym założeniom kampanii "Stres w pracy? Nie, dziękuję!".
 • Bezpieczna eksploatacja żurawi przenośnych - UDT (4)
  Prawo; Eksploatacja; Przed pracą; Błędy lub brak konserwacji
 • Profilaktyka u chorych na nowotwory (7)
  W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, wzrasta liczba osób w podeszłym wieku, która jest stosunkowo bezpośrednim następstwem faktu, że ludzie żyją dziś średnio dłużej niż kiedyś, a tendencja ta nie będzie w najbliższej przyszłości się zmieniać. Występują one co prawda we wszystkich grupach wiekowych, jednak najczęściej rozpoznawane są u osób w wieku 50+. Wiele osób rozpoznanie nowotworu traktuje jako wyrok skazujący, od którego nie ma odwołania. Tymczasem, jak wskazują współczesne badania naukowe, nie musi tak być, zwłaszcza w odniesieniu do nowotworów wykrytych w odpowiednio wczesnym stadium. Zmiana stylu życia, wdrożenie zaleceń profilaktycznych lekarza i dbałość o własne zdrowie sprzyjają wtedy procesowi zwalczania choroby.
 • Niemiecka kampania pt. "Pomyśl o mnie. Twoje plecy". Jak efektywnie docierać z przesłaniem (8)
  Adresaci kampanii; Odśnieżone drogi dotarcia; Przesłanie dla całego społeczeństwa
 • Ulepszanie mikroświata. Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Edwinem Tytykiem - przedstawicielem organizatorów II Kongresu Ergonomicznego i wykładowcą na Politechnice Poznańskiej (10)
 • Badania profilaktyczne pracowników - wybrane zagadnienia (12)
  W ramach profilaktycznej ochrony zdrowia pracownika na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obejmuje on nie tylko przestrzeganie ogólnie uznawanych norm w tym zakresie, lecz również indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami pracownika. Jednym z kluczowych elementów są badania lekarskie, których celem jest ustalenie zdolności do pracy w warunkach występujących na danym stanowisku. Publikacja ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz osobom kierującym pracownikami, obowiązków spoczywających na nich w związku z profilaktycznymi badaniami lekarskimi pracowników. Drugim celem jest zwrócenie uwagi pracownikom na ich obowiązki w związku z profilaktyką lekarską. Tekst publikacji uwzględnia zmiany przepisów odnoszące się do badań pracowników, które weszły w życie 1 kwietnia 2015 roku.
 • Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych - schorzenie związane z rodzajem wykonywanej pracy (16)
  Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) jest najczęściej występującym u ludzi zespołem chorobowym naczyń kończyn dolnych, wywołanym niewydolnością zastawek żylnych. Gdy zastawki są uszkodzone, krew cofa się i zaczyna napierać na ściany naczyń. Naczynia poszerzają się i z biegiem lat zalegająca krew żylna wywołuje zmiany chorobowe w otaczających tkankach. Objawy choroby mogą mieć charakter zmian skórnych lub naczyniowych. PNŻ jest chorobą o etiologii wieloczynnikowej, a jednym z czynników mogących mieć wpływ na pojawienie się jej objawów jest charakter wykonywanej pracy. Długotrwała praca w pozycji stojącej lub siedzącej może prowadzić do zastoju krwi w naczyniach żylnych kończyn dolnych, dlatego należy odpowiednio zadbać o swoje stanowisko pracy. Dla osób pracujących w pozycji siedzącej poleca się krzesła z pochylonym oparciem i podnóżki pod stopy oraz regularne przerwy, w czasie których następuje zmiana pozycji ciała. Z kolei pracownikom wykonującym głównie pracę stojącą zaleca się częste przerwy na krótkotrwały spacer. Najlepszym sprzymierzeńcem w walce z PNŻ, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy jest aktywność fizyczna.
 • Nowe wymagania wobec odzieży ostrzegawczej wprowadzone normą PN-EN ISO 20471:2013 (20)
  Odzież ostrzegawcza jest powszechnie stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, że pracownik może być potrącony przez ruchome pojazdy, maszyny lub inne obiekty. Chociaż nie gwarantuje ona pełnego bezpieczeństwa, to optymalizuje poziom widzialności i znacznie zmniejsza ryzyko wypadku. Odzież ostrzegawcza należąca do środków ochrony indywidualnej powinna spełniać wymagania dyrektywy 89/686/EWG i zharmonizowanej z nią normy przedstawiającej wymagania wobec tego typu odzieży. W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w nowej normie zharmonizowanej PN-EN ISO 20471:2013, zastępującej PN-EN 471:2003+A1:2007. Dotyczą one głównie konstrukcji odzieży, wymagań wobec materiałów fluorescencyjnych, materiałów odblaskowych, sposobu znakowania i instrukcji użytkowania oraz doboru odzieży ostrzegawczej.
 • Ekonomiczne przesłanki ograniczania ryzyka zawodowego (25)
  Przedsiębiorcy w niewielkim stopniu uświadamiają sobie wielkość strat ponoszonych w wyniku złych warunków pracy. W zakładach pracy nie są także prowadzone analizy wpływu poziomu bhp na produktywność. w artykule podjęto próbę wskazania przyczyn takiego stanu rzeczy. Omówiono w jaki sposób przedsiębiorcy postrzegają związek między bhp i produktywnością, a także zilustrowano, jak wpływa to na obserwację tych związków na poziomie stanowisk pracy. Na zakończenie przedstawiono podejście, w którym niezachowanie wymagań bhp traktowane jest jako czynnik generujący straty w możliwościach wytwórczych poszczególnych stanowisk pracy - co stanowi punkt wyjściowy do przedstawienia bhp jako istotnego elementu zarządzania operacyjnego na poziomie stanowisk pracy.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Starzeć się aktywnie (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  Kwalifikacje i uprawnienia w lotnictwie - warunki uznawania; Przewóz towarów niebezpiecznych - zmiany w egzaminach dla ekspertów; Pełnomocnik Rządu ds. regulacji bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego; Cudzoziemcy - praca bez zezwolenia.
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  między innymi: Jakie są najnowsze zmiany w zasadach wypłacania zasiłku pogrzebowego?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Genialny, prosty pomysł; Pozyskiwanie wody; Dźwięk może zabić...; Najstarsze doświadczenie świata; Woda nie przybyła na Ziemię z kosmosu...; Bioinżynieria na placu budowy; Dachochłodzenie; Wegetarianie rzadziej chorują na raka jelit; Moda na zielone