• Aktualności z kraju (2)
  Wsparcie innowacji w polskim sektorze energetycznym; Polska Agencja Kosmiczna wystartowała!; Wsparcie rozwoju badań podstawowych; Działania Uczelni Przyszłości w toku; Narodowe Centrum Nauki
 • Nowy standard ISO na ostatniej prostej (3)
  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), odpowiedzialna za m.in. takie normy jak ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) i ISO 31000 (zarządzanie ryzykiem), przygotowuje nowy standard wymagań w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy - ISO 45001.
 • Dobre praktyki w CEMEX Polska (4)
  Zagrożenia w cementowniach i kopalniach; Zaangażowanie najwyższego kierownictwa; Zgłoszenia pracownicze; Bezpieczeństwo kierowców; Szkolenia; Efekty
 • Jak Niemcy przeciwdziałają skutkom przekształceń rynku pracy. Ochrona pracy z perspektywy zmian demograficznych (6)
  Nadeszła zmiana - rynek pracy się starzeje; Dopasować pracę do etapu życia; Pola aktywności w ochronie pracy; Rola specjalistów ds. bhp w przezwyciężaniu skutków zmian demograficznych; Wsparcie systemowe
 • Uwrażliwieni na niepełnosprawność. Rozmowa ze specjalistką ds. pośrednictwa pracy i współpracy z pracodawcami - Aldoną Zaborowską i ekspertem ds. rynku pracy - Dariuszem Goskiem z Fundacji Aktywizacja (8)
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia - model biopsychospołeczny (10)
  W 2001 roku Zgromadzenie Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO) przyjęło Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF). ICF jest jedyną klasyfikacją na świecie opartą na holistycznej ocenie pacjenta. Klasyfikacja ta została rekomendowana przez WHO do stosowania przez wszystkie kraje członkowskie. Jej celem jest wprowadzenie jednolitego, międzynarodowego języka pozwalającego na opis zdrowia i stanów z nim związanych. W wielu państwach klasyfikacja ta została już wdrożona - w Polsce nie jest jeszcze stosowana. Celem artykułu jest przedstawienie założeń biopsychospołecznego modelu funkcjonowania i niepełnosprawności w ujęciu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, w perspektywie jego wdrożenia.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy ratowników medycznych (14)
  Wykonywanie zawodu ratownika medycznego wiąże się z wieloma sytuacjami stresującymi, takimi jak narażenie na utratą zdrowia lub życia, obcowanie ze śmiercią i cierpieniem, decyzje o zaprzestaniu prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale także konfliktami interpersonalnymi oraz znacznym obciążeniem pracą. Artykuł prezentuje wyniki badań z zakresu oceny stresu w pracy grupy zawodowej ratowników medycznych oraz ukazuje strategię aktywności podejmowanej przez badanych w obliczu stresu zawodowego. Prawie 92% badanych odczuwa stres w związku ze swoją pracą. Kobiety charakteryzują się wyższym poziomem odczuwanego stresu w porównaniu z mężczyznami. Ratownicy medyczni w procesie radzenia sobie ze stresem najczęściej stosują strategię aktywnego radzenia sobie. Inną strategią jest akceptacja, czyli przyjęcie zaistniałej sytuacji i uczenie się, jak z nią żyć.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w inteligentnym środowisku pracy (2) (18)
  W artykule przedstawiono nowe podejście do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymaga ono wykorzystania nowych technologii i rozwiązań opracowanych na potrzeby obszaru związanego z bezpieczeństwem pracy. Wymieniono funkcje bezpieczeństwa z uwzględnieniem ich potencjalnej roli w hierarchii środków prewencyjnych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ocena zagrożenia hałasem na wybranych stanowiskach pracy wiertni poszukiwawczo-rozpoznawczej gazu łupkowego (21)
  W poszukiwaniach złóż gazu jednym z bardziej istotnych z punktu widzenia zagrożenia pracowników hałasem procesów jest wykonywanie pionowych i poziomych odwiertów poszukiwawczo-rozpoznawczych. W artykule rozpatrzono ekspozycję na hałas trzech pracowników bezpośrednio związanych z głębieniem otworu wiertniczego. Ocenę hałasu ze względu na ochronę słuchu wykonano na trzech stanowiskach pracy. Pomiary wykazały,  że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy przy bezpośredniej obsłudze wieży wiertniczej, pomocnicy wiertacza otworowi i wieżowi narażeni są na hałas przekraczający poziomy dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu (NDN hałasu).
 • Harmonizacja najwyższych dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego i magnetycznego z wymaganiami dyrektywy 2013/35/UE (24)
  Zarówno dyrektywa europejska 2013/35/UE, dotycząca minimalnych wymagań ochrony pracowników przed bezpośrednimi i pośrednimi zagrożeniami elektromagnetycznymi, jak i aktualne polskie prawo pracy w tym zakresie, powstały na bazie europejskiej dyrektywy ramowej 89/391/EWG. W związku z tym, wiele wspólnych cech mają stawiane przez nie pracodawcom wymagania zmierzające do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników narażonych na pola elektromagnetyczne. Najistotniejsze różnice to brak w Polsce indywidualnej wrażliwości na niepożądane oddziaływanie elektromagnetyczne. Ponadto harmonizacja najwyższych dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego i magnetycznego (NDN pól elektromagnetycznych - Dz.U. nr 0, poz. 817, 2014) z dyrektywą 2013/35/UE wymaga usunięcia istotnej rozbieżności polskich i europejskich limitów pola magnetycznego w paśmie (0,1-100) MHz. Z tego powodu transpozycja wymagań dyrektywy 2013/35/UE może spowodować zaostrzenie oceny narażenia pracowników na pole magnetyczne w tym zakresie. W wymaganiach dotyczących ochrony pracowników w otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych innych częstotliwości nie należy spodziewać się istotnych zmian wskutek planowanej w 2016 r. harmonizacji limitów NDN z dyrektywą 2013/35/UE.
 • 79. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (28)
 • Zmiany w przepisach (30)
  Ochotnicza straż pożarna - rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu; Praca młodocianych - wykaz prac wzbronionych
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  Jaki jest tryb postępowania o przyznanie okresowej emerytury kapitałowej? Kiedy wygasa prawo do okresowej emerytury kapitałowej? Co się stanie ze środkami zewidencjonowanymi na subkoncie w ZUS po wygaśnięciu prawa do okresowej emerytury kapitałowej?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Nawigacja węchowa u ludzi; Urządzenie, pozwalające stawiać kroki efektywniej; Kawa jest cudownym lekiem; Antybiotyk u dziecka: za i przeciw; Na urlopie nie myśl o pracy! Antydepresyjny smartfon; Ogniwa paliwowe mogą być szkodliwe dla środowiska