• Aktualności z kraju (2)
  Rosną nakłady na rozwój innowacyjności; Rusza konkurs "Akademickie Biura Karier"; Urządzenia do terapii protonowej w Krakowie
 • Seminarium sieci PEROSH w CIOP-PIB. Bezpieczeństwo pracy w nowoczesnym przekazie (3)
 • XVIII Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Liderzy w Puławach (4)
  W wydarzeniu zorganizowanym wspólnie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i Grupę Azotową Puławy S.A. (13-14 października) uczestniczyło w tym roku ponad 100 przedstawicieli kilkudziesięciu firm, które swoim zaangażowaniem w podnoszenie standardów bhp dają przykład, w jaki sposób można odpowiedzialnie prowadzić politykę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Do liczącego do tej pory 119 firm grona dołączyły 4 kolejne, a w trakcie uroczystego podsumowania części merytorycznej spotkania, w Pałacu Książąt Czartoryskich w Puławach, wręczono 25 prestiżowych Kart Liderów.
 • Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy rozstrzygnięty. Praca a czas wolny - sztuka wyznaczania granic (6)
  Równowaga między pracą zawodową a czasem wolnym to rzadkie zjawisko, coraz trudniej o nią w dzisiejszym świecie; często nie uświadamiamy sobie nawet, że mamy problem z wyważeniem i pogodzeniem tych dwóch sfer egzystencji. Chwila refleksji przychodzi dopiero w momencie, gdy buntuje się nasz organizm. Mniej radykalny, a równie sugestywny powód do namysłu nad stylem życia może dać kontakt ze sztuką - przetworzony artystycznie problem, docierający do odbiorcy często tylko w formie znaku, symbolu - staje się wtedy impulsem do zmiany rutynowych zachowań.
 • Plakat jako środek komunikacji wizualnej kształtujący postawy probezpieczne (8)
  Komunikacja wizualna; Plakaty bezpieczeństwa pracy - spojrzenie wstecz; Plakaty bezpieczeństwa pracy CIOP-PIB
 • Wibroakustyczne zagrożenia środowiska (10)
  W artykule omówiono podstawowe pojęcia z dziedziny nauki, którą jest wibroakustyka, między innymi charakteryzując hałas, infradźwięki i ultradźwięki. Odniesiono się do teorii zrównoważonego rozwoju w kontekście zagrożeń wibroakustycznych dla środowiska (w tym środowiska pracy człowieka), a następnie zdefiniowano, w jaki sposób należy pojmować systemowe podejście do tych zagrożeń, jak i również jak prawidłowo dokonywać oceny ryzyka z nimi związanego i w jaki sposób je ograniczać.
 • System zdalnego monitorowania parametrów wibroakustycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (13)
  Odnawialne źródła energii są coraz powszechniej stosowane we współczesnej technice do zasilania urządzeń elektronicznych. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii pozwala na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń, wpływa pozytywnie na środowisko naturalne, a ponadto zapewnia konstruowanym urządzeniom większą autonomię. W artykule przedstawiono koncepcję systemu umożliwiającego monitoring parametrów wibroakustycznych środowiska pracy, w skład którego wchodzą urządzenia pomiarowe zasilane przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono i omówiono różne rodzaje odnawialnych źródeł energii oraz możliwości zastosowania w zaproponowanym systemie pomiarowym.
 • Obiektywne kryteria oceny właściwości akustycznych otwartych pomieszczeń biurowych (18)
  Coraz powszechniejsze jest lokalizowanie stanowisk pracy biurowej w dużych pomieszczeniach. Charakter pracy osób pracujących w takich pomieszczeniach powoduje konieczność porozumiewania się, a jednocześnie pracownicy nieuczestniczący w rozmowach nie powinni być rozpraszani. Norma PN-ENISO 3382-3 definiuje szereg parametrów umożliwiających ocenę akustyczną tych pomieszczeń. Parametrami tymi są: rozkład w pomieszczeniu wskaźnika transmisji mowy STI, odległość rozproszenia ro, odległość prywatności r, poziom dźwięku A mowy w odległości 4 m od mówiącego oraz spadek poziomu dźwięku A mowy na podwojenie odległości od mówiącego. W artykule opisano metody określania tych parametrów na przykładzie wybranego pomieszczenia biurowego open space. Wyniki pomiarów wykazały, że nie można ocenić pozytywnie tego pomieszczenia, mimo że w porównaniu z innymi wnętrzami tego typu było ono w znacznym stopniu przystosowane akustycznie do pracy biurowej. Świadczy to z jednej strony o konieczności wykonania dużo większej, niż się powszechnie przyjmuje adaptacji akustycznej pomieszczeń tego typu, a z drugiej świadczy o wysokim poziomie wymagań akustycznych stawianych pomieszczeniom biurowym open space, określonych w wymienionej normie.
 • System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe przepisy (22)
  Prezydent RP 27 sierpnia 2015 r. podpisał ustawę z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r., zwanej Dyrektywą Seveso III, do prawa polskiego. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 21 września 2015 r. z pozycją nr 1434 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy personelu pokładowego w ruchu lotniczym (26)
  Jednym z istotnych zagrożeń zawodowych pracowników personelu pokładowego w ruchu lotniczym jest kontakt z bioaerozolem. Jego źródłem może być system klimatyzacji samolotu, przewożony bagaż podręczny oraz z wydzieliny z organizmów zarówno pasażerów, jak i zwierząt. Z uwagi na wciąż rosnącą popularność transportu lotniczego i coraz większą liczbę pasażerów przemieszczających się tą drogą, mogących być objawowymi lub bezobjawowymi nosicielami równych chorób, wzrasta ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych w zamkniętej kabinie samolotu. Stwarza to zagrożenie nie tylko dla pracowników personelu pokładowego, ale również dla innych pasażerów. Personel pokładowy w trakcie wykonywania czynności zawodowych może być narażony na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, takimi jak bakterie, grzyby i wirusy, które są przyczyną różnych dolegliwości i chorób.
 • 80. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  Nowa ustawa o pracy na morzu; Czas pracy techników medycznych elektroradiologii - zmiana zgodna z konstytucją
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  Między innymi: Jak wypłaca się rentę socjalną?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Zdejmij kask na placu zabaw; Praca w nocy obciąża bardziej; WHO: wędlina może być groźna dla zdrowia; Znakomity do leczenia ran... Ile podstawowych smaków odczuwamy? Zdrowy sen - szczęście i zdrowie dookoła; Reakcja na złe emocje zależy od płci; Długotrwałe siedzenie nie musi być szkodliwe jeżeli ćwiczysz - rewolucyjne badanie